Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen) (30098).

(Zie vergadering van 14 juni 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Luchtenveld (stuk nr. 19) is ingetrokken.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Luchtenveld/Wolfsen (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Luchtenveld/Wolfsen (stuk nr. 23, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B en de aanhef van onderdeel C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Haersma Buma (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 184a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Luchtenveld/Wolfsen (stuk nr. 23, II) en het amendement-Van Haersma Buma (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat het amendement-Van Haersma Buma op stuk nr. 13 zal worden verwerkt in het amendement-Luchtenveld/Wolfsen op stuk nr. 23, II.

De artikelen 184b tot en met 184n worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 15 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 184o, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 15, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 184p, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 16, I) tot het doen vervallen van het tweede lid van artikel 184p.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 184p, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 184q, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 16, III) is artikel 184r vervallen.

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 15, III) en het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 16, IV) is artikel 184s vervallen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en IIa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 20) tot het invoegen van een nieuw artikel IIb.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel IIb wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Luchtenveld c.s. (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.Voorzitter

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Luchtenveld (stuk nr. 18, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat hebben mij verzocht, de eindstemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot volgende week.

Naar mij blijkt, stemt de Kamer hiermee in.

Naar boven