Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderzoek TBS, te weten:

- de motie-Van Haersma Buma c.s. over de grote waardering van de Kamer voor het eindrapport (30250, nr. 8).

(Zie vergadering van 14 juni 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen, met dank aan de heer Visser en zijn commissie en hun medewerkers.

Naar boven