Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met het vervallen van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wet (30211), en over:

- de motie-Lenards over het vissen met één hengel zonder schriftelijke toestemming (30211, nr. 11).

(Zie vergadering van 15 juni 2006.)

De artikelen I tot en met VII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lenards (30211, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de Groep Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik registreer verder de berustende doch toch opgewekte blik van de heer Lenards.

Naar boven