Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2877

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Apostolou c.s. over de wapenexport naar India en Pakistan (22054, nr. 41);

- de motie-M.B. Vos/Van Ardenne-van der Hoeven over wapenleveranties aan China (22054, nr. 42).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Apostolou (PvdA):

Voorzitter! Ik wil een stemverklaring afleggen over de motie op stuk nr. 42. De PvdA-fractie zal deze motie niet steunen. De motie spreekt namelijk niet alleen over het naleven van het Europees embargo als zodanig, maar ook over de beëindiging van leveranties van alle strategische goederen. Deze motie suggereert dat Nederland zich niet aan het embargo houdt. Dat blijkt niet het geval te zijn. In het debat is namelijk duidelijk geworden dat het hier om een embargo gaat met een vage omschrijving. Geen van de landen van de Europese Unie hanteert een volledig embargo. Elk land geeft er een eigen interpretatie aan. Nederland levert in dit verband alleen laagwaardige technologie aan China, dus een beperkte categorie goederen. Van belang achten wij de mededeling van de regering dat in het kader van de dialoog die tussen de Europese Unie en China plaatsvindt, opnieuw naar dit embargo gekeken gaat worden. Wij komen dus terug op dit punt.

In stemming komt de motie-Apostolou c.s. (22054, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer Apostolou (PvdA):

Voorzitter! Nu deze motie is aangenomen, wil ik de regering vragen of zij de Kamer op korte termijn wil informeren hoe zij aan deze motie uitvoering zal geven.

Minister Jorritsma-Lebbink:

Voorzitter! Wij zullen intern overleggen over hoe wij dat gaan doen. De Kamer krijgt daar zo gauw mogelijk bericht over.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Van Ardenne-van der Hoeven (22054, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.