Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2878-2879

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de bevordering, de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen (26342, R1628);

een, van de minister van Justitie, inzake het in werking treden van het Financieel Reglement van Europol (26222, nr. 3);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de agenda van de Raad van de Europese Unie (Milieu) van 21 december 1998 te Brussel (21501-08, nr. 86);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de opheffing van het Cluster Landelijke Homo/Lesbische Organisaties, kortweg het Homocluster (26200-XVI, nr. 41);

een, van de werkgroep Financiële verantwoordingen over 1999 (26347).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de adviezen van de Adviesraad internationale vraagstukken getiteld 'Humanitaire hulp: naar een nieuwe begrenzing' en 'Commentaar op de criteria voor structurele bilaterale hulp';

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een viertal rapportages m.b.t. de zorgkant van de VMBO-ontwikkeling;

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

  • een, ten geleide van een besluit houdende uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer (Besluit milieubeslaglegging);

  • een, ten geleide van eindrapporten 'Evaluatie milieubeleid voor asbest' en 'Asbest in puin en puingranulaat';

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de Landelijke beleidsnota schelpenwinning;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake de problematiek rond de Databank van de Kamers van Koophandel;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van de regeling van heden tot wijziging van de Regeling farmaceutische hulp 1996;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van de regeling tot verlenging van de Tijdelijke regeling spreiding en behoefte in de thuiszorg.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende adressen:

een, van L. Perra te Kerkrade, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van G.W. van Kooten en mevrouw Y. van Kooten-de Bruin te Woerden, met betrekking tot een executoriale verkoop;

een, van M.W. Sandee te 's-Gravenhage, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting 1997;

een, van Bene Luxe Badkamers en Keukens CV te Avenhorn, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van S & L Keukens en Badkamers CV te Sneek, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van mevrouw P.W. van der Hall-Dijkhuizen te Amsterdam, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van Zwembad K & C Beusichem te Beusichem, met betrekking tot te veel afgedragen BTW;

een, van de stichting Verpleeghuis- en Zorgcentrum Maarssen e.o. te Maarssen, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake nadelige gevolgen in verband met ingevoerde wetswijziging voor de omzet-/overdrachtsbelasting;

een, van F. van den Heuvel te Vught, met betrekking tot teruggave van griffierechten;

een, van H.J. Spronk te Wezep, met betrekking tot te betalen lesgeld voor zijn dochter.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

4. de volgende brieven:

een, van T.H.M. Akkermans, inzake het evacueren van moslims uit Srebrenica;

een, van O.R. Sandel, inzake BKR in Tiel;

een, van de VSV, inzake de aanbieding van een diskette over de sociale zekerheid;

een, van Orthobanda, inzake regeling hulpmiddelen;

een, van het ISO, inzake toelating numerus-fixusopleidingen.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.