Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2871-2873

Aan de orde zijn de stemmingen over 23 moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1999 (26200 XV), te weten:

- de motie-Verburg c.s. over de inzet voor langdurig werklozen (26200 XV, nr. 21);

- de motie-Bijleveld-Schouten/Rosenmöller over vergroting van de maatschappelijke participatie van jonggehandicapten (26200 XV, nr. 22);

- de motie-Bijleveld-Schouten c.s. over de ANW (26200 XV, nr. 23);

- de motie-Van Zijl/Schimmel over de inkomenspositie van Wajong-gerechtigden (26200 XV, nr. 24);

- de motie-Van Zijl/Schimmel over de inkomenspositie van gezinnen met lage inkomens en kinderen (26200 XV, nr. 25);

- de motie-Van Zijl over inkomensafhankelijke regelingen (26200 XV, nr. 26);

- de motie-Noorman-den Uyl/Schimmel over de werkloosheid onder allochtonen (26200 XV, nr. 27);

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over de bijstandsnorm voor alleenstaande alleenwonende tienermoeders (26200 XV, nr. 29);

- de motie-Noorman-den Uyl/Schimmel over de kwijtschelding bij meerinkomen boven het bijstandsniveau (26200 XV, nr. 30);

- de motie-Kamp c.s. over verschuiving van lasten naar middeninkomens (26200 XV, nr. 31);

- de motie-Kamp c.s. over gesubsidieerde banen (26200 XV, nr. 32);

- de motie-Kamp over de uitkeringsafhankelijkheid van personen met een A-status of vergunning tot verblijf (26200 XV, nr. 33);

- de motie-De Wit over verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen (26200 XV, nr. 34);

- de motie-De Wit over de verdeling van middelen in het kader van de WVG (26200 XV, nr. 35);

- de motie-Schimmel/Van Zijl over de stijging van de instroom in de WAO (26200 XV, nr. 36);

- de motie-Schimmel c.s. over het voorkomen van sociale uitsluiting (26200 XV, nr. 37);

- de motie-Schimmel c.s. over een loket voor werk en inkomen (26200 XV, nr. 38);

- de motie-Schimmel c.s. over het gebruik van publieke gegevens voor commerciële doeleinden (26200 XV, nr. 39);

- de motie-Schimmel/Noorman-den Uyl over sparen uit loon (26200 XV, nr. 40);

- de motie-Van Dijke/Bijleveld-Schouten over arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het primair onderwijs (26200 XV, nr. 41);

- de motie-Van Dijke over de onafhankelijkheid van kroonleden van de SER (26200 XV, nr. 42);

- de motie-Van Dijke c.s. over de ANW-verzekering (26200 XV, nr. 43).

(Zie vergadering van 10 december 1998.)

De voorzitter:

De motie-Noorman-den Uyl c.s. (26200-XV, nr. 29) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de hoogte van de bijstandstoekenning door gemeenten aan alleenstaande alleenwonende tienermoeders jonger dan 21 jaar zeer aanzienlijke verschillen laat zien;

overwegende, dat de kosten van levensonderhoud voor de betref fende moeder en haar kind(eren) niet verschillen van die van een 21-jarige moeder;

van mening, dat de verschillen in interpretatie van de toepassing van de wet tussen de gemeenten kan worden opgelost door helderheid te scheppen over de hoogte van de te verstrekken uitkering aan een alleenwonende alleenstaande ouder;

verzoekt de regering het ertoe te leiden dat de bijstandsnorm voor een alleenstaande alleenwonende ouder jonger dan 21 jaar gelijk wordt aan die van een 21-jarige alleenwonende alleenstaande ouder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Noorman-den Uyl, Schimmel en Bijleveld-Schouten. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47 (26200-XV).

De motie-Kamp c.s. (26200-XV, nr. 32) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bevorderen dat met ieder van de personen met een gesubsidieerde baan regelmatig een gesprek plaatsvindt over de doorstromingsmogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Kamp, Schimmel en Van Zijl. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (26200-XV).

De motie-Kamp (26200-XV, nr. 33) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat sinds 1994 73.000 personen een A-status of vergunning tot verblijf kregen en geen informatie beschikbaar is over de mate waarin zij erin slagen zich op eigen kracht te redden;

verzoekt de regering de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid van personen met een A-status of vergunning tot verblijf te onderzoeken opdat een gericht werkgelegenheidsbeleid kan worden gevoerd, en de Kamer op korte termijn over haar bevindingen te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Kamp. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (26200-XV).

Ik neem aan dat aanstonds over deze gewijzigde moties kan worden gestemd.

Op verzoek van mevrouw Noorman-den Uyl stel ik voor, de motie-Noorman-den Uyl/Schimmel (26200-XV, nr. 30) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Kamp (VVD):

Mevrouw de voorzitter! Met de motie op stuk nr. 24 stellen de collega's Van Zijl en Schimmel voor per 1 januari a.s. het inkomen van jonggehandicapten met een zogenaamde Wajong-uitkering extra te verhogen. De VVD-fractie was bereid om deze motie van de coalitiepartners te steunen, indien er een acceptabele structurele dekking voor was gegeven binnen de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 1999. Door de indieners van de motie is echter in het geheel geen dekking aangegeven. De dekking waar het kabinet vervolgens mee kwam – een vage verwijzing naar het belastingplan voor het jaar 2000 – deugt niet. Een sociale uitkering moet niet met een fiscale maatregel verhoogd worden, zeker niet achteraf en met terugwerkende kracht, en al helemaal niet als de maatregel niet is ingevuld. Wij vinden het onjuist dat het kabinet een ongedekte motie honoreert. Bovendien is het onjuist dat het kabinet nu al beslag wil leggen op misschien beschikbaar komende ruimte in het belastingplan voor het jaar 2000. De VVD-fractie zal derhalve tegen de motie op stuk nr. 24 stemmen.

Voor de motie op stuk nr. 25 geldt hetzelfde. Daarmee wordt voor een andere groep, gezinnen met lage inkomens en kinderen, een claim gelegd op de lastenverlichting die in 2001 – nog weer een jaar later – beschikbaar komt in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Over de lastenverlichting zijn heel gedetailleerde afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Aanvullende, voortijdige claims wijst de VVD-fractie af. Wij stemmen daarom tegen de motie op stuk nr. 25.

Voorzitter! De moties op de stukken nrs. 21 en 39 vragen iets dat zo vanzelfsprekend is en zo ondubbelzinnig door de bewindslieden is toegezegd, dat de overbodigheid pijnlijk begint te worden. Daarom stemt de VVD-fractie ook tegen deze twee moties.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (26200-XV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bijleveld-Schouten/Rosenmöller (26200-XV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bijleveld-Schouten c.s. (26200-XV, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motieVoorzitter hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Zijl/Schimmel (26200-XV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Zijl/Schimmel (26200-XV, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Zijl (26200-XV, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl/Schimmel (26200-XV, nr, 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Noorman-den Uyl c.s. (26200-XV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV en de RPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kamp c.s. (26200-XV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kamp c.s. (26200-XV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de RPF tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kamp (26200-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit (26200-XV, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (26200-XV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schimmel/Van Zijl (26200-XV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel (26200-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel c.s. (26200-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel c.s. (26200-XV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel/Noorman-den Uyl (26200-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijke/Bijleveld-Schouten (26200-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijke (26200-XV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke c.s. (26200-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.