Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2877-2878

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over bovenregionaal vervoer voor gehandicapten, te weten:

- de gewijzigde motie-Spoelman c.s. over instrumenten tot volumebeheersing (25847, nr. 17);

- de motie-Van Dijke c.s. over de eigen bijdrage in het bovenregionaal vervoer (25847, nr. 16).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Dijke stel ik voor, de motie-Van Dijke c.s. (25847, nr. 16) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Spoelman c.s. (25847, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Geachte medeleden!

Wij hebben de vier maanden achter de rug die traditioneel de zwaarste agenda van het jaar hebben. Voor velen van ons waren dit tegelijkertijd de eerste vier maanden van normaal parlementair leven. Allemaal samen zijn wij er wederom in geslaagd de begrotingen tijdig naar de Eerste Kamer te zenden, evenals het belastingplan. De veteranen onder ons weten dat dit niet vanzelf spreekt, maar ik zal er als voorzitter naar blijven streven dit ieder jaar het geval te laten zijn. Hetzelfde geldt voor de suppletore begrotingen over het lopende jaar. Bij dit alles is normaal parlementair leven veel minder verschillend van andere normale levens dan wel eens wordt gezegd.

Maar laten we onszelf niet te veel lof toezwaaien. Er zijn anderen die wij moeten bedanken. In de eerste plaats onze medewerkers, zowel die van de Kamer, als die van de fracties.

(Applaus)

De voorzitter:

Zij hebben wederom van 's ochtends vroeg tot soms diep in de nacht gezorgd voor onze materiële en intellectuele ondersteuning en zij deden dat meestal met een blij gezicht.

De tweede groep die ik wil bedanken, is die van de media. Hoewel wij weten dat hun blijde gezichten niet altijd zonder bijbedoelingen worden opgezet, is hun aanwezigheid hier steeds een stimulerende en onmisbare factor. Zij hebben ons gefilmd en gerecenseerd op momenten dat wij dat niet wilden en zij hebben ons niet gefilmd en gerecenseerd op momenten dat wij zeer tevreden waren met onszelf. Maar ook die ervaring is niet zo verschillend van de ervaring van andere levens in beroepen en bedrijven.

Het komende jaar brengt ons twee verkiezingen, waarbij de meesten van ons zich wel betrokken zullen voelen, al zullen we natuurlijk op plechtige toon steeds onderstrepen dat het bij die twee verkiezingen om geheel andere verantwoordelijkheden dan de onze gaat.

Ik hoop dat velen van u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar tijd en aandacht zullen overhouden voor onze eigen procedures; een zorg die boven de politieke verhoudingen van het moment behoort uit te gaan. Er zijn veel punten die geregeld moeten worden. Ik noem maar de controle op het Europese Uniebeleid en onze eigen onderzoeksfunctie. Ik hoop dat wij met de commissie voor de Werkwijze der Kamer daarmee actief aan de slag kunnen gaan.

Intussen mogen wij allen enige afstand nemen, een beetje bijlezen en een beetje uitrusten. Ik wens u een goed reces.

(Applaus)

Sluiting 21.58 uur