Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2873-2874

Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het debat over de Betuweroute, te weten:

- de motie-Leers over niet aangaan van verdere verplichtingen t.b.v. de aanleg van de Betuwelijn (22589, nr. 133);

- de motie-Stellingwerf over de noordtak van de Betuwelijn (22589, nr. 134);

- de motie-Stellingwerf over herziening voorrangsregeling personen- en goederenvervoer per spoor (22589, nr. 135);

- de motie-Feenstra over private exploitatie van de Betuwelijn (22589, nr. 136);

- de motie-Van der Steenhoven c.s. over een opportuniteitstoets inzake de Betuwelijn (22589, nr. 137);

- de motie-Van Bommel over afzien van verdere aanleg van de Betuwelijn (22589, nr. 138).

(Zie vergadering van 15 december 1998.)

De voorzitter:

De motie-Stellingwerf (22589, nr. 134) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • - aanleg van de noordtak natuur, landschap en leefomgeving van zowel de Achterhoek als Twente aan zal tasten;

  • - volgens de overeenkomst van Warnemünde de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland tussen Wesel en Oberhausen driesporig zal worden gemaakt;

  • - het driesporig maken van de Betuwelijn vanaf de Nederlandse grens via Emmerich naar Wesel een denkbaar alternatief kan vormen voor de nu beoogde noordtak;

  • - de overeenkomst van Warnemünde de mogelijkheid biedt om op onderdelen tot wijzigingen over te gaan;

verzoekt de minister tijdens het in februari aanstaande te houden overleg met haar Duitse ambtgenoot te bezien of er alternatieven voor de noordtak denkbaar en bespreekbaar zijn, en de Kamer van de resultaten van dit overleg op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Stellingwerf. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 139 (22589).

Op verzoek van de heer Stellingwerf stel ik voor, zijn motie (22589, nr. 135) en zijn thans gewijzigde motie (22589, nr. 139) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leers (22589, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Feenstra (22589, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven c.s. (22589, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (22589, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.