Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2866-2868

Aan de orde zijn de stemmingen over achttien moties, ingediend onder andere bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat, te weten:

- de motie-Reitsma c.s. over een prestatiecontract met de NS (26200 XII, nr. 8);

- de motie-Reitsma over betaalstroken (26200 XII, nr. 11);

- de motie-Van Gijzel c.s. over een convenant m.b.t. het goederenvervoer (26200 XII, nr. 12);

- de motie-Van Gijzel c.s. over het verbeteren van de punctualiteit van de NS (26200 XII, nr. 13);

- de motie-Van Gijzel over slachtofferhulp voor verkeersslachtoffers (26200 XII, nr. 14);

- de motie-Van der Steenhoven over de milieugrenzen voor de groei van Schiphol (26200 XII, nr. 15);

- de motie-Van der Steenhoven over een goede inpassing van infrastructurele projecten (26200 XII, nr. 16);

- de motie-Van der Steenhoven over de besteding van minimaal 60% van eventuele extra financiële ruimte aan openbaar vervoer en fietsvoorzieningen (26200 XII, nr. 17);

- de motie-Hofstra/Giskes over de invoering van marktwerking in het spoorvervoer, het stads- en streekvervoer en het taxivervoer (26200 XII, nr. 18);

- de motie-Hofstra c.s. over een antifileplatform (26200 XII, nr. 19);

- de motie-Van Bommel over het aanwijzen van één nevenvaarweg als proefproject voor integrale verbetering (26200 XII, nr. 20);

- de motie-Giskes c.s. over een notitie omtrent de beoogde vorm van het NVVP (26200 XII, nr. 21);

- de motie-Giskes c.s. over de formulering en uitvoering van het mobiliteitsbeleid (26200 XII, nr. 22);

- de motie-Giskes over vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden (26200 XII, nr. 23);

- de motie-Stellingwerf/Van den Berg over heroverweging van het concept Nederland distributieland (26200 XII, nr. 24);

- de motie-Van den Berg over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor lichamelijk gehandicapten (26200 XII, nr. 25);

- de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra over ontmoediging van het vliegverkeer op korte afstand (26200 XI, nr. 11);

- de motie-Reitsma over proefprojecten betaalstroken (25017, nr. 14).

(Zie vergaderingen van 19 november 1998 en van heden.)

De voorzitter:

De motie-Hofstra/Giskes (26200-XII, nr. 18) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het vorige kabinet diverse trajecten zijn ingezet om marktwerking in te voeren bij het stads- en streekvervoer, het taxivervoer en het spoorvervoer;

voorts constaterende, dat de invoering van marktwerking bij het taxivervoer vertraging heeft opgelopen;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de Kamer voor 1 februari 1999 alle nog ontbrekende beleidsstukken heeft die nodig zijn om de discussie over invoering van marktwerking in het spoorvervoer, het stads- en streekvervoer en in het taxivervoer af te ronden, en de betreffende wetgeving zo spoedig mogelijk aan de Kamer over te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Hofstra en Giskes. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (26200-XII).

De motie-Stellingwerf/Van den Berg (26200-XII, nr. 24) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • - de groei van het internationale goederentransport de Nederlandse samenleving confronteert met een aantal schadelijke gevolgen;

  • - het concept Nederland distributieland, zoals dat wordt voorgestaan door de Vereniging Nederland Distributieland, te zeer is gebaseerd op groei van het goederentransport als doel op zichzelf;

  • - de rijksoverheid medeoprichter is van deze organisatie, is vertegenwoordigd in de Raad van toezicht en advies en de vereniging jaarlijks met 2,2 mln. subsidieert;

verzoekt de regering het initiatief te nemen om tot heroverweging van het concept Nederland distributieland te komen en alle inspanning te richten op een te ontwikkelen concept van duurzaam goederentransport en duurzame distributie;

verzoekt de regering dit nieuwe concept in het NVVP nader uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Stellingwerf en Van den Berg. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31 (26200-XII).

Ik neem aan dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De heer Reitsma trekt zijn motie (25017, nr. 14) in.

Op verzoek van de heer Reitsma stel ik voor, de motie-Reitsma c.s. (26200-XII, nr. 8) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Giskes (D66):

Mevrouw de voorzitter! Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat hebben wij op stuk nr. 23 (26200-XII) een motie ingediend over vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden. Deze motie houden wij aan tot de behandeling van het wetsvoorstel betreffende rekeningrijden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Giskes stel ik voor, haar motie (26200-XII, nr. 23) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Reitsma (26200-XII, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel c.s. (26200-XII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel c.s. (26200-XII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel (26200-XII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26200-XII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26200-XII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26200-XII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hofstra/Giskes (26200-XII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (26200-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26200-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26200-XII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26200-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stellingwerf/Van den Berg (26200-XII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (26200-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra (26200-XI, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.