Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2876

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de groeicijfers Schiphol, te weten:

- de gewijzigde motie-Rosenmöller c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (26265, nr. 7);

- de motie-Poppe houdende de uitspraak dat een verdere groei onacceptabel is (26265, nr. 6).

(Zie vergadering van 16 december 1998.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Walsem (D66):

Voorzitter! Ik spreek namens de fracties van de PvdA, de VVD en D66.

Het gaat over de motie-Rosenmöller op stuk nr. 7. De ratio van deze motie, die gisteren bij het begin van het debat werd ingediend, is dat een aantal fracties in deze Kamer het nodig vindt om het vertrouwen tussen Kamer en kabinet te herstellen inzake de toekomstige informatievoorziening over Schiphol. Deze fracties vonden het nodig dat het kabinet de door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen erkende. Dit debat heeft weliswaar een uur geduurd, maar uiteindelijk heeft de minister de tekortkomingen volmondig toegegeven en aangegeven de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer integraal over te nemen. Daarover is later nog twijfel gerezen. Ik heb het stenografisch verslag erbij gehaald, opdat ik mij niet kan vergissen. Dat is ook niet het geval, want in dit verslag staat: over het gedeelte 'van mening' en over het deel 'verzoekt' heb ik gezegd wat ik heb gezegd en daar zijn wij het volstrekt mee eens. Daarmee is de ratio aan de motie ontvallen en daarom zullen wij onze steun aan deze motie niet behoeven te geven.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rosenmöller c.s. (26265, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (26265, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.