21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard – 33012

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) – 33013

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 26 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012) – 33014

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 26 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) – 33015

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 26 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Werkprogramma Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) 2012 – 19637-1455

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Huiskerken in de woestijn als verboden oasen" – 19637-1456

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 19 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 10 oktober 2011 – 21501-08-379

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 3 oktober 2011 – 21501-31-256

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Transportraad 6 oktober 2011 en stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van transport en water – 21501-33-337

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het Groenboek exportcontrole dual-usegoederen – 22112-1225

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlenging verdragen met Panama, het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, en St. Vincent en Grenadines betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming tegen piraterij – 24493-R1557–49

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging m.b.t. de Europese armoededoelstelling in nationaal beleid – 24515-207

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapport van het WTO-Panel inzake China/grondstoffen – 25074-173

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport: Separaties binnen zeer complexe zorgsituaties – 25424-134

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Proces rond CPB-notitie "Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb" – 25657-85

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen. Deelproject "voertuig 7,5 kN" – 26396-88

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke toezending van de stukken inzake consultate Europese Cloud Computing Strategie – 26643-190

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over de octrooiproblematiek van kwekers – 27428-204

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapporten inzake Vermogenskostenvoet Drinkwaterregeling – 27625-236

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluitgeluid milieubeheer en het ontwerp invoeringsbesluit geluidsproductieplafonds – 27664-68

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2011 – 27830-90

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Paardenwelzijn – Gids voor Goede Praktijken – 28286-524

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding vijfde rapportage over de Nederlandse derogatie – 28385-214

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij – 28973-79

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ministeriële regeling gassamenstelling – 29023-110

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage verbetering subsidiebeheer VWS – 29214-61

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk – 29362-195

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag 100ste zitting Internationale Arbeidsconferentie, juni 2011 te Genève – 29427-76

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling publicatie besluit bezit en handelsverbod exotische eekhoornsoorten – 29446-79

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwelijke antwoorden op vragen die de cie Biza heeft gesteld over het forensisch onderzoek bij woningcorporatie Rentree – 29453-204

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek financiële gevolgen regionalisering brandweer – 29517-52

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Gezondheidsraad advies, antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen – 29683-104

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Openbaarmaking van de brief van 7 augustus 2003 m.b.t. het Toeslagfonds CIMK – 30413-160

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen – 30693-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Decentralisatie Natuurbeleid – 30825-107

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Gerbrands over de Klebsiella uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis – 31016-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap – 31288-207

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het niet uitvoeren van de motie Van der Ham over transparante besteding van middelen (31288, nr. 156) – 31288-208

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wetenschappelijke samenwerking met China – 31288-209

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies commissie Associate degree over aanpak definitieve invoering Associate-degreeprogramma's – 31288-210

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW over de Isaac Beeckman Academie en de start van een nieuwe school – 31289-106

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord vragen Bashir over de kerntaken van ProRail en reactie op de toezegging aan de leden Aptroot en Van Gent over de randvoorwaarden voor een mogelijke rol van ProRail bij elektrisch rijden – 31305-197

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport Risico's ziekenhuiszorg in de avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt – 31765-51

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overgangsjaar Verantwoord Begroten, toelichting stand van zaken bij begroting 2012 – 31865-34

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Passagiersrechten luchtvaart – 31936-86

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderhandelingsmandaat voor een visserijpartnerschap met Guinee Bissau – 32201-19

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties en toezeggingen m.b.t. maatschappelijke stage – 32531-20

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project "Uitbreiding ICMS/CBRN capaciteit" – 32733-39

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport van Berenschot inzake dalende omzetten van ondernemers in de culturele sector – 32820-46

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Behandelvoorbehoud Meerjarig Financieel Kader EU (MFK) 2014–2020 – 32833-4

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief derden

Reactie Clever Input m.b.t. omgangsvormen in de Tweede Kamer – 2011Z18522

Clever Input – 22 september 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (33011);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

 • - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (32873);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis (32882);

 • - Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2008 inzake toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen (PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ,kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties) (32885);

 • - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête (32887);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (32890);

 • - Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789) (32884);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • - Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (32892);

d. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels) (32877);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

 • - Wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) (32869);

f. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

 • - Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met een vrijstelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden (32874);

g. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) (32872);

 • - Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878);

 • - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (32895);

 • - Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap (32896).

Naar boven