8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 1 november 2011 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31832, 32196, 32261, 32316, 32543, 32705 en 32792 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Verslag van de Europese bijeenkomsten 22 en 23 oktober 2011 (Ecofin-raad, Eurogroep, RAZEB, Europese Raad en Eurozonetop) – 21501-07-856

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele Ministeriële bijeenkomst over toerisme op 6 oktober 2011 – 21501-30-273

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag en uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 20 en 21 oktober 2011 – 21501-32-528

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdere toelichting visie op de visserijpartnerschapovereenkomsten in het kader van Visserijakkoorden – 21501-32-529

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om Nederlandse inbreng Europese spoorwegruimte voor te leggen – 21501-33-343

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt "Screening op baarmoederhalskanker" – 22894-303

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsappreciatie EU-uitbreiding 2011–2012 – 23987-120

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de kwaliteit en de samenhang van de hulp aan kinderen die in armoede leven – 24515-211

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie rapport Defence for Children "Een paar nachtjes in de cel" – 24587-444

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoeringsinstructie UWV – 26448-469

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief Feitelijke vragen inzake het project Vervanging F-16 – 26488-277

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 26 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de voorstellen van de Europese Commissie voor het ESF en de inzet van het kabinet – 26642-117

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Resistentie onder de bruine rat in Nederland – 27858-101

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – 28625-137

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruik camerabeelden bij tanken zonder te betalen – 28684-328

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oprichting publiek-private samenwerking (PPS)-Loket – 28753-25

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Eerste Advies van het IOB Panel van Advies inzake de bruikbaarheid en het gebruik van de IOB-evaluaties en de aanbevelingen – 29237-141

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieprogramma "sneller recht doen, sneller straffen" – 29279-126

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland – 29279-127

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Slob over de aanpak van grove verkeersovertredingen binnen de bebouwde kom – 29398-302

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het gebruik van gegevens van Rijkswaterstaat bij snelheidscontroles – 29398-303

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een notitie over het ganzenbeheer in Nederland – 29446-80

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenrapportage variabele voertuigbezetting waarin de IOOV een tussenoordeel geeft t.a.v. de onderzoeksopzet van het onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) – 29517-53

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen rondom de werving- en selectie van aspiranten bij de politie – 29628-277

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie OOV over de locatie Rotterdam van de Politieacademie (29628, nr. 265) – 29628-278

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering van het Aanvalsprogramma Informatie Voorziening politie – 29628-279

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Functioneren van Amber Alert – 29668-34

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding accountantsrapport van de Departementale Auditdiensten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Veiligheid en Justitie bij voortgangsrapportage 18 van het programma Ruime voor de Rivier – 30080-56

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitwerking van de over te nemen aanbevelingen inzake Vernieuwing Duurzaam Inkopen – 30196-147

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie rapport kinderpornografie Nationaal Rapporteur Mensenhandel – 31015-68

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang – 31322-146

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Het tracé van de Randstad 380kV hoogspanningsverbinding ter hoogte van Haarlemmermeer en Kaag en Braassem – 31574-20

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besparingen gesubsidieerde rechtsbijstand – 31753-39

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de uitvoering motie-Dille (31839, nr. 111) over zoeken naar herverdelingsmiddelen – 31839-139

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Monitoring voedingsreclame kinderen – 31899-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Mediamonitor 2010 – 32033-9

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport Berenschot over het WK Bid en verantwoording subsidie stichting Holland Belgium Bid – 32371-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement Spekman (32420 nr. 17) over het verlagen van de maximale termijn van het inreisverbod naar ten hoogste drie jaren voor de verschillende categorieën vreemdelingen – 32420-33

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen van de leden Koopmans en Van Hijum (31490, nr. 61) over het criterium social return – 32501-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de initiatiefnota "Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen" – 32608-3

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluitvorming in de Noord Atlantische Raad over de beëindiging van de NAVO-operatie Unified Protector (OUP) in Libië – 32623-53

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de Europese regelgeving inzake biologische teelt in de glastuinbouw – 32627-3

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolg Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie – 32733-47

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement van het lid Irrgang (32783, nr.8) over het introduceren in de Wft van het vereiste tegen een billijke prijs een vrijwillig bod uit te brengen – 32783-10

minister van Financiën, J.C. de Jager – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht beantwoording van vragen t.b.v. VSO inzake resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (32805, nr. 2) – 32805-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding diverse onderzoeken met betrekking tot leefbaarheid in steden, wijken en buurten – 32847-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de passeerbaarheid van de Westervoortse brug voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens – 33000-A-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op advies Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" – 33000-VIII-17

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere toelichting over de informatievoorziening aan de Kamer – 33000-X-16

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 24 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift overzicht SER-adviesaanvragen 2012 – 33000-XV-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief t.g.v. de antwoorden op vragen van de de commissie (zie Kamerstuk 33000-XVI, nr. 13). In deze brief geeft de minister aan het besluit inzake de zorgtoeslag te kunnen invoeren per 1 januari 2012 – 33000-XVI-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) – 33000-XVI-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp voor een Algemene Maatregel van Bestuur t.b.v. de Research en Development Aftrek (RDA) – 33003-15

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 31 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op het rapport "Wapenbezit door sportschutters" door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid – 33033-2

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 oktober 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Voortgang van het verbeterplan van het subsidiebeheer bij het ministerie van VWS – 2011Z21657

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 1 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven