Agenda opgesteld 22 april 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 april

14.00 uur

Woensdag 27 april

Geen vergadering i.v.m. Koningsdag

Donderdag 28 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijshuisvesting po en vo

31 293, nr. 307

– de motie-Siderius over integrale onderwijshuisvestingsplannen voor tien jaar of langer

31 293, nr. 308

– de motie-Bruins over verbeteren van het binnenklimaat op scholen

31 293, nr. 309

– de motie-Van Meenen over expliciete gemeentelijke besluiten over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar

31 293, nr. 310

– de motie-Van Meenen/Van Veldhoven over het in kaart brengen van het asbestrisico in scholen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Economische missies en handelsbevordering

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 64 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300 XVII, nr. 64 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen over toepassen van due diligence bij alle exportkredietverzekeringen van Atradius DSB

34 300 XVII, nr. 65

– de motie-Gesthuizen over niet herhalen van de bij het tweede Suezkanaal gekozen handelwijze

34 300 XVII, nr. 66

– de motie-Jan Vos over inzicht in de afweging die ten grondslag ligt aan het verstrekken van exportkredietverzekeringen

34 300 XVII, nr. 67

– de motie-Teeven over kortere doorlooptijden van aanvraagprocedures voor exportkredietverzekeringen

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

21 501-07, nr. 1354

– de motie-Nijboer over gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie in de melkveehouderij

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar motie op stuk nr. 134 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 979, nr. 134 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lodders c.s. over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Kinderporno

31 015, nr. 123

– de motie-Öztürk over verplichte chemische castratie bij invrijheidstelling van kinderverkrachters

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

30 821, nr. 28

– de motie-Kooiman over verbieden van experimenten met variabele voertuigbezetting

30 821, nr. 29

– de motie-Kooiman over mogelijkheid tot ingrijpen bij niet goed functioneren van veiligheidsregio's

30 821, nr. 30 (overgenomen)

– de motie-Kooiman/Swinkels over een onafhankelijk onderzoek onder brandweerpersoneel

30 821, nr. 31

– de motie-Tellegen/Kooiman over de financiering van de calamiteitenvloot van de Reddingsbrigade Nederland

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over energie

De Voorzitter: mw. Dik-Faber wenst haar motie op stuk nr. 434 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 434 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber over aanpassing van het Bouwbesluit in verband met nul-op-de-meterwoningen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 079, nr. 7

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten van vreemdelingen (34 079)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 418, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (COM (2016) 26)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 452, nr. 1

Brief van het lid Wilders c.s. houdende het verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

34 228, nr. 18

– de motie-Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg

34 228, nr. 19

– de motie-Bashir over dalende woonlasten van huurders bij een energieprestatievergoeding

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel

32 043, nr. 317

– de motie-Ulenbelt over voorkomen van het korten van pensioenen en mogelijk maken van indexatie

32 043, nr. 318

– de motie-De Graaf/Tony van Dijck over opnieuw invoeren van een vaste rekenrente

32 043, nr. 319

– de motie-De Graaf over niet in deze kabinetsperiode herzien van het pensioenstelsel

32 043, nr. 320

– de motie-Vermeij/Van Weyenberg over in kaart brengen van werkenden die geen pensioen opbouwen

32 043, nr. 321

– de motie-Klein over maatregelen om het koopkrachtverlies van gepensioneerden in 2017 tegen te gaan

32 043, nr. 322

– de motie-Krol over herziening van het pensioenstelsel overlaten aan het volgende kabinet

32 043, nr. 323

– de motie-Krol over geen onomkeerbare stappen zetten ten aanzien van het pensioenstelstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

De Voorzitter: mw. Swinkels wenst haar motie op stuk nr. 644 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 587, nr. 638

– de motie-Van Toorenburg c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten bij penitentiaire inrichtingen

24 587, nr. 639 (overgenomen)

– de motie-Kooiman c.s. over aanpak van zorgpunten en aanbevelingen van de Centrale Ondernemingsraad DJI

24 587, nr. 640

– de motie-Kooiman c.s. over een visie op resocialisatie en recidivebestrijding

24 587, nr. 641 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten/Volp over een oproep om geen gevangenissen te sluiten

24 587, nr. 642

– de motie-Van Oosten c.s. over verhogen van de effectiviteit van de opsporing en opheldering van criminele activiteiten

24 587, nr. 643 (overgenomen)

– de motie-Swinkels over de kosten van het openhouden van de elf gevangenislocaties die met sluiting bedreigd worden

24 587, nr. 644 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Swinkels/Van Tongeren over criteria voor de besluitvorming over de toekomst van de justitiële inrichtingen

24 587, nr. 645

– de motie-Volp over een nieuwe visie op detentie voor volwassenen

24 587, nr. 646

– de motie-Schouten c.s. over het ontzien van krimpregio's bij de sluiting van gevangenissen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Commissie toekomst veehouderij

28 973, nr. 171

– de motie-Geurts over intrekken van de opdracht aan de commissie toekomst veehouderij

28 973, nr. 172

– de motie-Wassenberg over een plan van aanpak om een einde te maken aan de veeindustrie

28 973, nr. 173

– de motie-Koser Kaya over het selectieproces van de leden van de commissie toekomst veehouderij

28 973, nr. 174 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht

28 973, nr. 175

– de motie-Graus over de benoeming van een deskundiger commissie

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg

33 578, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Wolbert over mogelijkheden voor apotheekhoudende huisartsen

33 578, nr. 26

– de motie-Van Gerven over niet sluiten van SEH Antoniushove

33 578, nr. 27

– de motie-Dik-Faber/Voortman over apothekerzorg uit het eigen risico halen

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij het VSO inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz)

25 424, nr. 310

– de motie-Leijten over de gevolgen van de herziene opbrengstverrekening 2012 voor de ggz

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake «Vrije prijzen logopedie»

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 701 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 701 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over afzien van het vrijgeven van tarieven in de logopedie

29 689, nr. 702

– de motie-Wolbert over aansluiting van de tarievenopbouw bij de beroepspraktijk met intercollegiaal overleg

29 689, nr. 703

– de motie-Dik-Faber over vrijgeven van de tarieven na implementatie van de afspraken uit Het Roer Moet Om

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 403

Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

34 403 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn amendement op stuk nummer 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Woningwet

34 403, nr. 10

– de motie-Bashir/Ronnes over het afzien van het opnemen van een markttoets in de AMvB

34 403, nr. 11

– de motie-Bashir over een evenwichtigere spreiding van vergunninghouders

34 403, nr. 12

– de motie-Ronnes over een subsidieregeling voor de bouw van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

28 844, nr. 98

– de motie-Van Gerven over pas op de plaats maken met het baarmoederhalskankeronderzoek nieuwe stijl

28 844, nr. 99

– de motie-Van Gerven over een onderzoek naar de betrokken hoogleraar door de IGZ

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ

De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt haar motie op stuk nr. 93 aan te houden.

31 016, nr. 93 (aangehouden)

– de motie-Leijten/Van Gerven over onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de patiëntveiligheid binnen het UMCU

24. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 13/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 408

26. Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

34 291

27. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (1e termijn Kamer)

34 419, nr. 1

28. Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

34 379

29. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

34 359

30. Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Langetermijnagenda

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

– VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03)

– VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Ouderenzorg (AO d.d. 14/04)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Flexibilisering onderwijstijd (AO d.d. 19/04)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

– VAO Energie (AO d.d. 20/04)

– VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 20/04)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 20/04)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 287 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg)

34 396 (Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

7, 8 en 9 juni (week 23)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

14, 15 en 16 juni (week 24)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

28, 29 en 30 juni (week 26)

34 224 (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (tweede termijn)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

17. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

18. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

19. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

20. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

21. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

22. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

27. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

28. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

29. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

30. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

31. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

32. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

33. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

34. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

35. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

36. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

37. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

38. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

39. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

41. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

42. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

43. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

44. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

45. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

46. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

47. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

48. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

49. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

50. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

51. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

52. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

53. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

54. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

55. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

56. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

57. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

58. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

60. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

61. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

62. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

63. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

64. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

65. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

66. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

67. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

68. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

69. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

70. Debat over misstanden in de PI Vught (Volp) (Staatssecretaris V&J)

71. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

72. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

73. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

74. Debat over de effecten van het leenstelsel (Rog) (Minister OCW)

75. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

76. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

14. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

19. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

22. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

25. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 15.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven