Agenda opgesteld 18 maart 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 maart

14.00 uur

Woensdag 23 maart

10.15 uur

Donderdag 24 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 329

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34 329 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

(wijzigingen aangegeven met *)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Bruins/Ziengs (9,I)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Bruins/Ziengs (9,II) (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– onderdelen G t/m DW

– amendement Gesthuizen c.s. (11)

– onderdeel DX

– amendement Verhoeven c.s. (13)

– onderdeel DY

*– gewijzigd amendement Verhoeven/Van Veldhoven (25)

– onderdeel DZ

– onderdelen EA t/m JB

*– amendement Gesthuizen (24) (invoegen onderdeel JBa)

– onderdeel JC

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Aanbestedingswet 2012

De Voorzitter: dhr. Bruins verzoekt zijn motie op stuk nr. 20 aan te houden.

34 329, nr. 14

– de motie-Agnes Mulder c.s. over verhoging van de Europese aanbestedingsdrempels

34 329, nr. 15

– de motie-Agnes Mulder c.s. over uitbreiding van de Gids Proportionaliteit

34 329, nr. 16

– de motie-Agnes Mulder c.s. over aanbestedingsprocedures die te laat zijn ingetrokken

34 329, nr. 17

– de motie-Gesthuizen c.s. over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten

34 329, nr. 18

– de motie-Bruins c.s. over monitoren van de capaciteit en doorlooptijden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

34 329, nr. 19

– de motie-Bruins c.s. over publiek-private samenwerking tussen de overheid en meerdere mkb-bedrijven

34 329, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Gesthuizen over onafhankelijk toezicht bij aanbestedingen

34 329, nr. 21

– de motie-Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten

34 329, nr. 22

– de motie-Verhoeven over 5% van alle inkopen besteden aan innovatieve producten, diensten en oplossingen

34 329, nr. 23

– de motie-Ziengs c.s. over ruimte bieden voor het testlab

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 203

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

34 203 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen I t/m XIVe

– amendement Leijten (16)

– artikel XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten

De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt haar motie op stuk nr. 17 aan te houden.

34 203, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Leijten over een BIT-toets voor de overheveling van de burgerregelingen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda

29 515, nr. 380

– de motie-Siderius over informatie over administratieve taken die niet meer uitgevoerd hoeven te worden

29 515, nr. 381

– de motie-Siderius over uitbetaling van overwerkuren van leerkrachten

29 515, nr. 382

– de motie-Ypma over aandacht voor werkdrukvermindering binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT

29 515, nr. 383

– de motie-Ypma over breder delen van de opbrengst van de pilot regelluwe scholen binnen het onderwijs

29 515, nr. 384

– de motie-Rog c.s. over deelname van scholen met een basisarrangement aan de pilot regelluwe scholen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 959

Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

– voorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

33 959, nr. 5

– de motie-Klein over het voorstel om moties door de Kamervoorzitter voor te laten lezen

33 959, nr. 6

– de motie-Klein over de spreektijdverdeling

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 009

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 009 (R2035)

– artikelen 1 t/m 6

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Herbeoordeling rentederivaten MKB

31 311, nr. 167

– de motie-Aukje de Vries over per onderneming rapporteren door toezichthouders in de financiële sector

31 311, nr. 168

– de motie-Ronnes c.s. over meedoen van Deutsche Bank bij het op te stellen herstelkader

31 311, nr. 169

– de motie-Ronnes c.s. over een adequate prioritering van de herbeoordelingen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Ons Geld»

De Voorzitter: dhr. Grashoff trekt zijn motie op stuk nr. 12 in.

34 346, nr. 3

– de motie-Wassenberg/Thieme over onderzoek naar alternatieven voor het huidige geldsysteem

34 346, nr. 4

– de motie-Wassenberg/Thieme over het van elkaar scheiden van kredietverlening en geldschepping

34 346, nr. 5

– de motie-Merkies over een onafhankelijk onderzoek naar de geldscheppingswinst van banken

34 346, nr. 6

– de motie-Merkies over SNS Bank in staatshanden houden

34 346, nr. 7

– de motie-Öztürk/Klein over vergelijking van de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende geldstelsels

34 346, nr. 8

– de motie-Öztürk over een kleinschalige pilot met het alternatieve geldsysteem

34 346, nr. 9

– de motie-Öztürk over het burgerinitiatief onder de aandacht brengen van de EU

34 346, nr. 10

– de motie-Öztürk over langer op de agenda houden van burgerinitiatieven

34 346, nr. 11

– de motie-Grashoff over onderzoek naar mogelijke andere rechtsvormen van banken

34 346, nr. 12 (ingetrokken)

– de motie-Grashoff over onderzoek naar een risico- en rentevrije bankrekening

34 346, nr. 13

– de motie-Koolmees c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een depositobank

34 346, nr. 14

– de motie-Tony van Dijck/Graus over onderzoek naar de mogelijkheid om van SNS Bank een staatsspaarbank te maken

34 346, nr. 15

– de motie-Omtzigt over advies van de WRR over het bancaire stelsel

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefgroep hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Externe veiligheid

25 834, nr. 106

– de motie-Smaling over een hogere tegemoetkoming voor sanering van kleine asbestdaken

25 834, nr. 107

– de motie-Smaling over meer regie van de nationale overheid bij de sanering van asbestdaken

25 834, nr. 108

– de motie-Geurts over een programma aanpak asbestsanering

25 834, nr. 109

– de motie-Geurts over asbestafval uitzonderen van de afvalstoffenbelasting

25 834, nr. 110

– de motie-Cegerek over een landelijk plan van aanpak voor de sanering van asbestdaken

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM

28 165, nr. 242

– de motie-Graus over een evenwichtiger machtsverdeling binnen het Air France-KLM-Group Executive Committee

28 165, nr. 243 (ingetrokken)

– de motie-Graus over geen deel van het aandelenpakket van Transavia in Franse handen

28 165, nr. 244

– de motie-Graus over gelijkstelling van de staatsdeelneming in KLM aan die van de Fransen

28 165, nr. 245

– de motie-Van Helvert over geen kleinere invloed van Nederland en KLM binnen de holding

28 165, nr. 246 (ingetrokken)

– de motie-Smaling over het behouden van Transavia Holland onder de vlag van KLM

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Slachtofferbeleid

33 552, nr. 19

– de motie-Van Oosten c.s. over aparte wachtruimten voor slachtoffers in rechtbanken

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 303

– de motie-Helder over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 304

– de motie-Van Nispen/Swinkels over een aangepaste planning voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 305

– de motie-Van Oosten/Recourt over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

29 279, nr. 306

– de motie-Recourt over hechtenis van minderjarigen in een politiecel

29 279, nr. 307

– de motie-Recourt over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

32 824, nr. 124

– de motie-Karabulut/Marcouch over concrete voorstellen tegen segregatie

32 824, nr. 125

– de motie-Karabulut/Marcouch over de termen allochtoon en autochtoon herzien

32 824, nr. 126

– de motie-Öztürk over gemeenten faciliteren in de beveiliging van moskeeën

32 824, nr. 127 (aangehouden)

– de motie-De Graaf/Fritsma over de kosten van verschillende gezinsgroottes van verblijfsvergunninghouders

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 336

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

– artikelen I t/m X

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verbetering hybride markt WGA

34 336, nr. 7

– de motie-Schut-Welkzijn over het brengen van het IVA onder het hybride stelsel

34 336, nr. 8

– de motie-Schut-Welkzijn over continuering van de uitvoering van de re-integratie door verzekeraars

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren

29 325, nr. 75 (aangehouden)

– de motie-Berckmoes-Duindam c.s. over een plan van aanpak ter bevordering van de uitstroom van 15.000 dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang

29 325, nr. 76

– de motie-Berckmoes-Duindam c.s. over gemeenten stimuleren om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen

29 325, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Bergkamp over een landelijke foto van de situatie in de maatschappelijke opvang

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg (Wlz)

34 104, nr. 112 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven c.s. over verruimen van de toegang tot de Wet langdurige zorg

34 104, nr. 113

– de motie-Dik-Faber/Voordewind over aanvullend onderzoek naar de aansluiting tussen de verschillende wetten voor jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking

34 104, nr. 114

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over mogelijkheden om het maatwerkprofiel breed in te zetten

34 104, nr. 115

– de motie-Dik-Faber over mogelijkheid om de meerzorgregeling meerjarig te indiceren

34 104, nr. 116

– de motie-Otwin van Dijk/Bergkamp over een apart afwegingskader voor toegang van kinderen tot de Wet langdurige zorg

34 104, nr. 117

– de motie-Amhaouch/Keijzer over zorgkantoren verbieden om extra eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld

28 345, nr. 160

– de motie-Bergkamp/Kooiman over de prioritering van de aanpak van wachtlijsten

28 345, nr. 161

– de motie-Bergkamp/Kooiman over de vraag of de middelen voor Veilig Thuisorganisaties toereikend zijn

28 345, nr. 162

– de motie-Kooiman/Bergkamp over een landelijke inventarisatie van de wachtlijsten in de jeugdhulp

28 345, nr. 163

– de motie-Volp c.s. over borging van de expertise bij gemeenten over de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

28 345, nr. 164

– de motie-Volp c.s. over structurele monitoring van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

23. Debat over energie met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

24. Debat over de situatie in de melkveehouderij met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken (AO d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Dierproeven (AO d.d. 02/03 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Visserij (AO d.d. 02/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Participatiewet (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 642, nr. 72

30. VSO Spoor met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Post (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Groene groei (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Wet werk en zekerheid (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Terrorismebestrijding (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 273

37. VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 314

38. Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

34 345

39. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

34 279

40. Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

24 238

41. Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

Langetermijnagenda

Dinsdag 29 maart

14.00 uur

Woensdag 30 maart

10.15 uur

Donderdag 31 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 236

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

34 236, nr. 15

– de motie-Kooiman/Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

34 236, nr. 16

– de motie-Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

34 236, nr. 17(aangehouden)

– de motie-Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

34 236, nr. 18

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03)

– VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 09/03)

– VAO Onderwijs op andere locatie dan school (AO d.d. 16/03)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 291 (voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting))

34 391 (Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II))

34 191(Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016))

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

5 en 7 april (week 14)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

12, 13, 14 april (week 15)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen)

19, 20, 21 april (week 16)

– Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

26, 27, 28 april (week 17)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

34 363 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

17. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

19. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

20. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

21. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

22. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

23. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

24. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

25. Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto’s (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

27. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

28. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

30. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

33. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

34. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

35. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

36. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

37. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

38. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

41. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

42. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

43. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

44. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

46. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

47. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

48. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

49. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

50. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

51. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

52. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

53. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

54. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

55. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

56. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

57. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

58. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

60. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

13. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

21. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

24. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

26. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

27. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Geen vergadering op woensdag 6 april 2016 i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven