Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 27 november 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 december

14.00 uur

Woensdag 2 december

10.15 uur

Donderdag 3 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 337

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

35 337 (bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, aanhef

*– nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,I) over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning

– amendement Van Gerven (10) over het toevoegen van het begrip «besloten ruimte» aan de begripsbepalingen

*– gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,I) over keten verantwoordelijk voor het uitvoeren leeftijdscontrole

– onderdeel A

– amendement Jansen (28,I) over het schrappen van het beperken van prijsacties

– onderdeel B

*– nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,II)

– onderdeel C

*– nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,I) over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen

 • *Indien 39 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,I) over een minimale vloeroppervlakte voor een horecalokaliteit in de wet behouden

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,I) over behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen

– amendement Jansen (30,I) over opnemen mechanische ventilatie-eis

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Jansen/Agema (29,I) over het aanpassen van de verbodsbepalingen (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Jansen/Agema (29,II)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m I

– amendement Voordewind (31,I) over de aanwezigheid van een minderjarige in een slijtlokaliteit onder begeleiding van een meerderjarige

– onderdeel J

– amendement Voordewind (31,II)

*– gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,II)

– amendement Bolkestein (26) over een voorhangprocedure

– onderdeel K

*– nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,III)

– amendement Voordewind (31,III)

– gewijzigd amendement Van Gerven (18) over het niet toestaan dat leerlingen van 14 en 15 jaar in het kader van een stage alcoholhoudende dranken mogen schenken

– onderdeel L

– amendement Van Gerven (11,I) over de lokale bevoegdheid schrappen om cursussen en proeverijen in slijterijen toe te staan

– onderdeel M

*– nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,II)

 • *Indien 39 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,II)

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,II)

– onderdeel N

– amendement Voordewind (31,IV)

– onderdeel O

– onderdeel P

– amendement Van Gerven (11,II)

– amendement Voordewind (21) over het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied

– amendement Voordewind (22,I) over kennis en inzicht over sociale hygiëne op vervoermiddelen

 • NB: Indien enerzijds 11 en anderzijds 21 en/of 22 worden aangenomen, vervalt in afwijking van 11,II niet het gehele onderdeel Q, maar het in dat onderdeel opgenomen artikel 25e.

– onderdeel Q

*– nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,IV)

– onderdeel R

*– nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,V) (invoegen onderdelen R0a en R1a)

– onderdelen Ra t/m T

– amendement Jansen (28,II)

– onderdeel U

– onderdeel V en W

– amendement Voordewind (31,V)

– amendement Voordewind (22,II)

 • NB. Indien zowel 31 als 22 wordt aangenomen, vervalt in afwijking van 31,V niet het gehele onderdeel X, maar het als gevolg van 22,II ontstane onderdeel 1 (nieuw) in onderdeel X, en wordt in het als gevolg van 22,II in te voegen tweede lid «20, eerste tot en met derde lid,» vervangen door «20, eerste tot en met vierde lid,».

– onderdeel X

*– gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,III)

– amendement Jansen (28,III)

– amendement Voordewind (31,VI)

– amendement Voordewind (22,III)

– onderdeel Y

– onderdelen Ya tot en met AA

– amendement Van den Berge/Renkema (25) over uitzondering op verbod verstrekken van alcohol aan minderjarigen in het openbaar

– onderdeel BB

– onderdelen CC t/m EE

– artikel I

*– gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,IV)

– amendement Jansen (28,IV)

– amendement Voordewind (31,VII)

– artikel II

– artikelen III en IV

– gewijzigd amendement Van Gerven (19) over een volledig verbod op alcoholreclame

– artikel V

– artikelen VI t/m X

– artikel XA, aanhef

*– nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,III)

 • *Indien 39 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,III)

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,III)

– amendement Jansen (30,II)

*– nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,IV)

 • *Indien 39 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,IV)

 • *– nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,IV)

– artikel XA

– artikel XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Drank- en Horecawet

De Voorzitter: dhr. Bolkestein wenst zijn motie op stuk nr. 33 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 337, nr. 32

– de motie-Van Gerven over een verbod op happy hours in de wet opnemen

35 337, nr. 33 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bolkestein/Diertens over de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning

35 337, nr. 34

– de motie-Kuik c.s. over verlenging van de financiering van voorlichting door de Stichting Jeugd en Alcohol

35 337, nr. 35

– de motie-Kuik/Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor de verkoop van alcohol op afstand

35 337, nr. 36

– de motie-Van den Berge/Renkema over op alle alcoholische dranken vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin zitten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

35 570 XVI, nr. 20

– de motie-Wörsdörfer c.s. over een kader voor scherpere keuzes over wat onder jeugdhulp wordt verstaan

35 570 XVI, nr. 21

– de motie-Wörsdörfer c.s. over betere kennis en kunde van raadsleden over jeugdzorg

35 570 XVI, nr. 22

– de motie-Wörsdörfer/Voordewind over plannen gericht op kleinschalige transformatie

35 570 XVI, nr. 23

– de motie-Westerveld over richtlijnen voor de pleegvergoeding, de toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten

35 570 XVI, nr. 24

– de motie-Westerveld over steunpunten voor ouders met kinderen in de jeugdzorg

35 570 XVI, nr. 25

– de motie-Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag

35 570 XVI, nr. 26

– de motie-Peters c.s. over het regelen van regie op kleinschalige zorginitiatieven

35 570 XVI, nr. 27

– de motie-Peters over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen

35 570 XVI, nr. 28

– de motie-Peters c.s. over een werkelijke systeemverandering in de keten van jeugdbescherming

35 570 XVI, nr. 29

– de motie-Van Gerven/Westerveld over niet-gescheiden uithuisplaatsing van broers en zussen wettelijk verankeren

35 570 XVI, nr. 30

– de motie-Van Gerven/Hijink over complexe specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk

35 570 XVI, nr. 31

– de motie-Van Gerven/Hijink over het verbieden van winstuitkering in de jeugdzorg

35 570 XVI, nr. 32

– de motie-Van Beukering-Huijbregts/Voordewind over het compenseren van jeugdzorginstellingen voor de vennootschapsbelasting

35 570 XVI, nr. 33

– de motie-Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen

35 570 XVI, nr. 34

– de motie-Voordewind c.s. over een onafhankelijke werkgroep voor integrale behandelingen bij eetstoornissencasuïstiek

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur

De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr. 112 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570 VIII, nr. 101

– de motie-Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie

35 570 VIII, nr. 102

– de motie-Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt

35 570 VIII, nr. 103

– de motie-Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen

35 570 VIII, nr. 104

– de motie-Geluk-Poortvliet over verkennen van een terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART

35 570 VIII, nr. 105

– de motie-Kwint/El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche

35 570 VIII, nr. 106

– de motie-Kwint/Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker

35 570 VIII, nr. 107

– de motie-Paternotte/El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars

35 570 VIII, nr. 108

– de motie-Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de kunstcollectie van de koninklijke familie privéeigendom is

35 570 VIII, nr. 109

– de motie-Paternotte/Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant

35 570 VIII, nr. 110

– de motie-Van den Hul/Belhaj over een aanvullende routekaart voor de culturele sector

35 570 VIII, nr. 111

– de motie-Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector

35 570 VIII, nr. 112 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hul over een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN

35 570 VIII, nr. 113

– de motie-Van den Hul over het niet verrekenen van additionele steun met de NOW

Stemmingen

7. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn moties op stuk nrs. 15 en 16 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 441, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over het kopen van kunstwerken van in Nederland werkende en nog levende kunstenaars aftrekbaar maken voor de belasting

35 441, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over onderzoeken hoe het btw-tarief op levering van diensten, podiumkunsten en openbare musea ten goede kan komen aan de culturele en creatieve sector

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

34 605, nr. 13

– de motie-Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 647, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

35 570 VIII, nr. 114

– de motie-Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het bindend studieadvies voor het collegejaar 2020/2021

35 570 VIII, nr. 115

– de motie-Futselaar over online proctoring afschalen

35 570 VIII, nr. 116

– de motie-Van Meenen/Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen

35 570 VIII, nr. 117

– de motie-Kuik/Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding actief faciliteren

35 570 VIII, nr. 118

– de motie-Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector

35 570 VIII, nr. 119

– de motie-Kerstens/Van den Hul over mogelijkheden verkennen om het stagetekort te verkleinen

35 570 VIII, nr. 120

– de motie-Kerstens/Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk

35 570 VIII, nr. 121

– de motie-Kerstens/Van den Hul over de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning

35 570 VIII, nr. 122

– de motie-Smals over het servicedocument aanpassen waardoor rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

29 338, nr. 227

– de motie-Van Meenen over advies vragen over het inclusiever maken van het hoger onderwijs

29 338, nr. 229

– de motie-Westerveld/Van den Hul over gelijke kansen, erkenning en waardering voor alle academici

29 338, nr. 228

– de motie-Westerveld/Van den Hul over onderzoek naar de uitval van zwangere vrouwen in de wetenschap

29 338, nr. 230

– de motie-Wiersma c.s. over geen cijfers over etnische achtergrond of migratieachtergrond van studenten en medewerkers bijhouden

29 338, nr. 231

– de motie-Wiersma/El Yassini over de instelling van een nationaal kenniscentrum voor diversiteit staken

29 338, nr. 232

– de motie-Kerstens/Van den Hul over een nationaal meldpunt voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs

29 338, nr. 233

– de motie-Bisschop over afzien van beleidsinzet op het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs

29 338, nr. 234

– de motie-Bisschop over toetsen of de inzet op diversiteit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek

29 338, nr. 235

– de motie-Rog c.s. over diversiteit van de onderzoeksgroep niet meewegen als kwaliteitsaspect

29 338, nr. 236

– de motie-Rog/Van der Molen over bij de inschrijving van studenten vragen naar het opleidingsniveau van de ouders

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Omgevingswet

33 118, nr. 159

– de motie-Terpstra over de huidige cumulatieregels voor luchtvaartgeluid beleidsneutraal overnemen in de Omgevingswet

33 118, nr. 160

– de motie-Regterschot/Terpstra over inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022

33 118, nr. 161

– de motie-Smeulders c.s. over geen invoering van de Omgevingswet zonder werkend DSO

33 118, nr. 162

– de motie-Smeulders c.s. over de Omgevingswet budgetneutraal invoeren

33 118, nr. 163

– de motie-Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie

33 118, nr. 164

– de motie-Van Otterloo over structurele aandacht voor minder digivaardigen

33 118, nr. 165

– de motie-Van Eijs over zorg dragen voor voldoende middelen voor het invoeren van de Omgevingswet

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 570 XVI, nr. 37

Brief van het presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake bevindingen ten aanzien van de informatiebeveiliging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

De Voorzitter: dhr. Geurts verzoekt zijn motie op stuk nr. 33 aan te houden en dhr. Von Martels zijn motie op stuk nr. 36.

Dhr. Weverling wenst zijn motie op stuk nr. 26 te wijzigen en dhr. Bisschop zijn motie op stuk nr. 55. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570 XIV, nr. 14

– de motie-Graus over de dierenwelzijnsteams onderbrengen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

35 570 XIV, nr. 15

– de motie-Graus/Wassenberg over een verbod op het doden van gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren

35 570 XIV, nr. 16

– de motie-Graus/Wassenberg over een levenslang houd- en beroepsverbod voor recidiverende dierenbeulen

35 570 XIV, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Graus/Wassenberg over een verbod op export van gefokte leeuwen door Zuid-Afrika

35 570 XIV, nr. 18

– de motie-Graus over een Buba-waardig verblijf in Nederland

35 570 XIV, nr. 19

– de motie-Madlener over regelarme landbouwgebieden met alleen waterkwaliteit als maatstaf

35 570 XIV, nr. 20

– de motie-Madlener over nieuw natuurbeleid zonder fixatie op stikstofarme natuur

35 570 XIV, nr. 21

– de motie-Madlener over met de vissers komen tot voor hen acceptabele afspraken

35 570 XIV, nr. 22

– de motie-Madlener over nieuwe afspraken voor Nederlandse vissers in Britse wateren

35 570 XIV, nr. 23

– de motie-Lodders over een speciaal gezant innovatie

35 570 XIV, nr. 24

– de motie-Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

35 570 XIV, nr. 25

– de motie-Weverling/De Groot over lokale productie van kweekvlees door Nederlandse veehouders

35 570 XIV, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Weverling over vergroten van het Europese draagvlak voor herziening van Europese regelgeving met betrekking tot biotechnologie en veredeling

35 570 XIV, nr. 27

– de motie-Bromet/Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

35 570 XIV, nr. 28

– de motie-Bromet over een plan van aanpak voor structurele kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw

35 570 XIV, nr. 29

– de motie-Bromet over het aansprakelijkheidsbeleid voor terreinbeheerders versoepelen

35 570 XIV, nr. 30

– de motie-Bromet over «rewilding» bij 10% van de nieuwe natuur

35 570 XIV, nr. 31

– de motie-Bromet over bermen beschermen als natuurgebied of als landschap

35 570 XIV, nr. 32

– de motie-Geurts over een platform waar publieke en private belanghebbenden samenkomen

35 570 XIV, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Geurts/Lodders over een gecertificeerd systeem van benchmarking voor productverkopende bedrijven

35 570 XIV, nr. 34

– de motie-Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto

35 570 XIV, nr. 35

– de motie-Von Martels/Weverling over vos en steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst

35 570 XIV, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Von Martels over een Nationale Autoriteit Faunagegevens

35 570 XIV, nr. 37

– de motie-Von Martels/Van Helvert over Buba bij haar circusfamilie laten blijven

35 570 XIV, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Futselaar/Bromet over het wettelijk borgen van toegang tot zwemwater voor eenden in de pluimvee-industrie

35 570 XIV, nr. 39

– de motie-Futselaar over een Europees import- en verkoopverbod op bont

35 570 XIV, nr. 40

– de motie-De Groot/Moorlag over een afbouwscenario voor de intensieve veehouderij

35 570 XIV, nr. 41

– de motie-De Groot/Moorlag over een positieflijst voor amfibieën, vogels en reptielen

35 570 XIV, nr. 42

– de motie-Moorlag/De Groot over het aanwijzen van vijf gebieden in Nederland als nationaal park van wereldklasse

35 570 XIV, nr. 43

– de motie-Moorlag over een breed landbouw-, natuur- en voedselakkoord

35 570 XIV, nr. 44

– de motie-Dik-Faber/Geurts over het ondersteunen van een regionale foodhub

35 570 XIV, nr. 45

– de motie-Dik-Faber over een platform voor kennis over agroforestry

35 570 XIV, nr. 46

– de motie-Ouwehand over een einde maken aan de eendenhouderij in Nederland

35 570 XIV, nr. 47

– de motie-Ouwehand over een jachtverbod voor heel Nederland

35 570 XIV, nr. 48

– de motie-Ouwehand over de NVWA weghalen bij het Ministerie van LNV

35 570 XIV, nr. 49

– de motie-Wassenberg over een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden

35 570 XIV, nr. 50

– de motie-Wassenberg c.s. over de maximaal aanvaardbare sterfte van bijen- en hommelpopulaties

35 570 XIV, nr. 51

– de motie-Wassenberg/Graus over alternatieve maatregelen tegen wildaanrijdingen

35 570 XIV, nr. 52

– de motie-Wassenberg over een tijdelijke stop op de vangst van glasaal

35 570 XIV, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over meer investeren in emissiereductie op het boerenerf

35 570 XIV, nr. 54

– de motie-Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten

35 570 XIV, nr. 55 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop c.s. over meer maatwerk bij het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

32 824, nr. 308

– de motie-Jasper van Dijk/Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 612, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven»

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 5 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 341, nr. 5 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Van Wijngaarden over het effectief aanpakken van huwelijkse uitbuiting en het profiteren daarvan

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/

fokuswonen

31 765, nr. 526

– de motie-Agema over afschaffen van de kilometergrens voor het Valysvervoer

31 765, nr. 527

– de motie-Bergkamp c.s. over bij de volgende twee tranches van de woningbouwimpuls wederom een deel vrijmaken voor seniorenwoningen

31 765, nr. 528

– de motie-Bergkamp over halfjaarlijks rapporteren over het netto aantal toegevoegde verpleeghuisplaatsen per regio

31 765, nr. 529

– de motie-Laan-Geselschap c.s. over de versoepeling van de administratieve lasten in de langdurige zorg

31 765, nr. 530

– de motie-Van den Berge over met de VNG en het IPO afspreken om de bouwopgave daadwerkelijk te realiseren

31 765, nr. 531

– de motie-Van den Berge over bij zorgkantoren uitvragen waarom zij vaak nog éénjarige contracten afsluiten

31 765, nr. 532

– de motie-Van den Berge over ook vertegenwoordigers van ouderen lokaal betrekken bij de bouwopgave voor senioren

31 765, nr. 533

– de motie-Van den Berge/Renkema over verbeteren van lokale vertegenwoordiging van mensen met een handicap of chronische aandoening

31 765, nr. 534

– de motie-Peters/Van den Berge over het te allen tijde waarborgen van de continuïteit in de zorg

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

35 570 VI, nr. 21

– de motie-Helder over ervoor zorgen dat de politiebureaus weer terug in de wijken komen

35 570 VI, nr. 22

– de motie-Helder over verrekening van toegekend smartengeld in alle nog lopende PTSS-dossiers

35 570 VI, nr. 23

– de motie-Helder/Wilders over middelen voor de uitbreiding van het Team Bedreigde Politici

35 570 VI, nr. 24

– de motie-Markuszower over maatregelen zodat gewelds- en zedenmisdrijven automatisch dubbel worden bestraft

35 570 VI, nr. 25

– de motie-Markuszower over altijd minimaal twintig jaar gevangenisstraf voor verkrachters

35 570 VI, nr. 26

– de motie-Markuszower over het transparant verstrekken van volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen

35 570 VI, nr. 27

– de motie-Emiel van Dijk/Wilders over het instellen van sancties tegen Marokko vanwege de weigering om hun eigen onderdanen op te nemen

35 570 VI, nr. 28

– de motie-Emiel van Dijk over het intrekken van de tijdelijke verblijfsvergunningen van 44.000 in Nederland verblijvende Syriërs

35 570 VI, nr. 29

– de motie-Emiel van Dijk over het strafbaar stellen van illegaliteit

35 570 VI, nr. 30

– de motie-Emiel van Dijk over het sluiten van de Nederlandse grenzen voor asielzoekers en reguliere migranten uit islamitische landen

35 570 VI, nr. 31

– de motie-Becker over met gelijkgestemde omringende landen werken aan een sterker Schengen

35 570 VI, nr. 32

– de motie-Becker/Van Toorenburg over de Kamer inlichten over het niet nakomen door gemeenten van convenantafspraken

35 570 VI, nr. 33

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over onderzoek naar de veiligheidsanalyse en beveiliging rond recente strafprocessen

35 570 VI, nr. 34

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over ondersteuning voor freelancejournalisten bij beveiliging na bedreiging

35 570 VI, nr. 35

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over voor de veiligheid van journalisten één aanspreekpunt bij het Team Bedreigde Politici realiseren

35 570 VI, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien

35 570 VI, nr. 37

– de motie-Buitenweg/Van Toorenburg over een strategie ontwikkelen om de productie van ongewenste deep nudes tegen te gaan

35 570 VI, nr. 38

– de motie-Buitenweg/Yeşilgöz-Zegerius over inzicht in de afhankelijkheid van digitale processen en diensten bij vitale processen

35 570 VI, nr. 39

– de motie-Van Ojik c.s. over de achterstanden bij de IND voor 1 juni 2021 wegwerken

35 570 VI, nr. 40

– de motie-Van Ojik c.s. over afspraken met burgemeesters over de opvang van vluchtelingen uit de kampen op de Griekse eilanden

35 570 VI, nr. 41

– de motie-Van Ojik over de samenwerking met de Libische kustwacht heroverwegen

35 570 VI, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Van Dam over middelen inzetten om de ketensamenwerking bij de forensische opsporing te verbeteren

35 570 VI, nr. 43

– de motie-Van Toorenburg/Van Dam over een medaille voor hulpverleners die door hun werk uitvallen

35 570 VI, nr. 44

– de motie-Van Toorenburg/Van Dam over smartengeld voor politiemensen die tijdens hun werk een beroepsziekte hebben opgelopen

35 570 VI, nr. 45

– de motie-Van Toorenburg/Van der Graaf over bij de ontwikkeling van het loterijstelsel de contourenbrief uit 2019 centraal stellen

35 570 VI, nr. 46

– de motie-Van Toorenburg/Becker over de regeling voor financiering van lokale maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken opnieuw openstellen

35 570 VI, nr. 47

– de motie-Van Toorenburg c.s. over meer recht doen aan het principe dat preventie geld oplevert in plaats van geld kost

35 570 VI, nr. 48

– de motie-Van Toorenburg c.s. over afdwingbare ondertoezichtstelling van opvoeders

35 570 VI, nr. 49

– de motie-Kuik/Van der Graaf over strafbaarheid van betaalde seks met personen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar

35 570 VI, nr. 50

– de motie-Kuik/Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

35 570 VI, nr. 51

– de motie-Van Nispen over een realistische visie op de politie in 2024

35 570 VI, nr. 52

– de motie-Van Nispen c.s. over overleg met banken over compensatie van slachtoffers van bankfraude

35 570 VI, nr. 53

– de motie-Van Nispen/Van der Staaij over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen

35 570 VI, nr. 54

– de motie-Van Nispen/Van Wijngaarden over een meldpunt voor slachtoffers van sektes

35 570 VI, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over het opzetten van een wijkplaats voor togadragers

35 570 VI, nr. 56

– de motie-Jasper van Dijk over uiterlijk 1 januari 2021 met een plan van aanpak terugkeer komen

35 570 VI, nr. 57

– de motie-Jasper van Dijk over de tariefverhoging voor gerechtsdeurwaarders voor onbepaalde tijd

35 570 VI, nr. 58

– de motie-Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen

35 570 VI, nr. 59

– de motie-Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

35 570 VI, nr. 60

– de motie-Groothuizen/Van Toorenburg over de capaciteit voor de aanpak van cybercrime bij het OM

35 570 VI, nr. 61

– de motie-Groothuizen c.s. over een veiliger leefomgeving voor lhbti-asielzoekers en bekeerlingen in azc's

35 570 VI, nr. 62

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over de capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens

35 570 VI, nr. 63

– de motie-Moorlag/Jasper van Dijk over de Kamer maandelijks informeren over het afhandelen van de resterende 7.000 asielaanvragen

35 570 VI, nr. 64

– de motie-Van der Graaf c.s. over een verkenning naar wijziging van artikel 273f met de Kamer delen

35 570 VI, nr. 65

– de motie-Voordewind c.s. over een inspanning van de regering om twee keer 50 vluchtelingen uit Griekenland op te nemen

35 570 VI, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over de beoordeling van asielverzoeken onderdeel maken van de aangekondigde doorlichting

35 570 VI, nr. 67

– de motie-Wassenberg over een onderzoek naar de wenselijkheid van de inzet van politiehonden als geweldsmiddel

35 570 VI, nr. 68

– de motie-Wassenberg/Graus over versterking van de capaciteit bij de dierenpolitie

35 570 VI, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Graus over een verbod op het doden van gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren

35 570 VI, nr. 70

– de motie-Bisschop over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

35 570 VI, nr. 71

– de motie-Bisschop over het niet steunen van het EU-migratiepact

35 570 VI, nr. 72

– de motie-Bisschop over uitstapprogramma's voor prostituees

35 570 VI, nr. 73

– de motie-Bisschop over het tekort aan fte's in de basispolitiezorg structureel verminderen

35 570 VI, nr. 74

– de motie-Bisschop over een actievere toets op zorgvuldigheid en rechtmatigheid bij maatregelen van de kinderbescherming

35 570 VI, nr. 75

– de motie-Azarkan over het intensiveren van de aanpak van extreemrechts

35 570 VI, nr. 76

– de motie-Azarkan over een onderzoek naar grensoverschrijdende uitlatingen binnen de nationale politie

35 570 VI, nr. 77

– de motie-Azarkan over extra inzet voor de opsporing en begeleiding van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld

35 570 VI, nr. 78

– de motie-Azarkan over het stoppen van het uitrusten van agenten met stroomstootwapens

35 570 VI, nr. 79

– de motie-Azarkan over het staken van het gebruik van politiehonden als geweldsmiddel

35 570 VI, nr. 80

– de motie-Azarkan over een wettelijk kader voor het gebruik van artificiële intelligentie door de nationale politie

35 570 VI, nr. 81

– de motie-Azarkan over een onafhankelijker klachtenprocedure bij de nationale politie

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Invoeringswet EOM

35 429, nr. 9

– de motie-Van den Berge over het effectiever aanpakken van kindermisbruiknetwerken

Stemming

21. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over slachtoffers

33 552, nr. 70

– de motie-Van den Berge over een actieplan voor het versterken van de gezamenlijke slagkracht tegen discriminatie en racisme

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

35 454, nr. 9

– de motie-Van den Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening

29 984, nr. 907

– de motie-Laçin/Kröger over de concessie voor het hoofdrailnet voor minimaal tien jaar aan de NS gunnen

29 984, nr. 908

– de motie-Laçin over het hoofdrailnet volledig intact laten bij een nieuwe vervoersconcessie

29 984, nr. 909 (aangehouden)

– de motie-Laçin over voorkomen dat binnenlandse concessietreinen verdrongen worden

29 984, nr. 910

– de motie-Kröger/Laçin over het belang van de netwerkkwaliteit als uitgangspunt bij de ordening van het spoor

29 984, nr. 911

– de motie-Kröger/Laçin over frequente verbindingen met de ons omringende belangrijkste steden

29 984, nr. 912 (aangehouden)

– de motie-Van der Graaf c.s. over het beleidsvoornemen voor de hoofdrailnetconcessie

29 984, nr. 913

– de motie-Palland/Amhaouch over een innovatieve raildenktank opzetten

29 984, nr. 914

– de motie-Schonis c.s. over de uitwerking van het afwegingskader voor het decentraliseren van sprinterdiensten

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Duurzaam vervoer

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 621 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 620

– de motie-Kröger over extra maatregelen voor de realisatie van de CO2-doelstellingen voor de mobiliteitssector

32 813, nr. 621 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Postma over afzien van de invoering van de roetfiltertest

32 813, nr. 622

– de motie-Remco Dijkstra/Ziengs over de effecten van de kwaliteitseis voor bio-ethanol in kaart brengen

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wet uitbreiding slachtofferrechten

35 349, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

35 633

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

27. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)

28. VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs (AO d.d. 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen (AO d.d. 26/11) (onder voorbehoud)

35 570 X

31. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

35 570 XVII

32. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (voortzetting)

33. Gezamenlijke behandeling van:

35 570 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

35 567

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 553

34. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

35 544

35. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 december (week 50)

– stemmingen over alle begrotingen

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

– VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300 VII, nr. 114)

– VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10)

– VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

– VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 010, nr. 295)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29 515, nr. 450)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 257 (voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 112 (voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 556 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen)

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 506 (Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 335 (voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

3. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

4. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

5. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

6. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

7. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

8. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

9. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

10. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

12. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

13. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

14. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

15. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

16. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

17. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

18. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

19. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

20. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

21. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

22. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

23. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

24. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

25. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

26. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

27. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

28. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

29. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

30. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

31. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

32. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

33. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

35. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

36. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

37. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

38. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

39. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

40. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

41. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

42. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

43. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

44. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

45. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

46. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

47. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

48. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

49. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

50. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

51. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

52. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

53. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

54. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

55. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

57. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

58. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

59. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

60. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

61. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

62. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

63. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

65. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

66. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

67. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

68. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

69. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

70. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

71. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

72. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

73. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

74. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

75. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

76. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

77. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

78. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

79. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

80. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

81. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

82. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

83. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

84. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

85. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

86. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

87. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

88. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

89. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

90. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

91. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

92. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

93. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

94. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financiën)

95. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

96. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

97. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

98. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

99. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

100. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

101. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

102. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

103. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

104. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

105. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

106. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

107. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

108. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

109. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

110. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

111. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

57. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

59. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 november van 09.30 tot 11.00 uur en van 21.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit (35 595)

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Maandag 30 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Maandag 30 november van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35 633)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water en wadden

Woensdag 2 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35 532) en Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (35 533)

Woensdag 2 december van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 3 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Donderdag 3 december van 15.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Maatregelen huursector

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35 296)

Maandag 7 december van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 7 december van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35 447)

Maandag 7 december van 19.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Dinsdag 8 december 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IVMO)

Woensdag 9 december 2020 van 12.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Marktwerking en mededinging

Woensdag 9 december 2020 van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35 475)

Woensdag 9 december 2020 van 19.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35 556)

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Maandag 14 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35 529)

Maandag 14 december van 15.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394)

Maandag 14 december van 15.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Douane

Dinsdag 15 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35 462)

Woensdag 16 december 2020 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Ruimtevaart en innovatie

Woensdag 16 december van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Donderdag 17 december van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

Donderdag 14 januari 2021 van 09.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Maandag 18 januari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Woensdag 20 januari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder: Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer (35 630)

Donderdag 28 januari 2021 van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Sienot: De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst (35 563)

Maandag 1 februari 2021 van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Maandag 1 februari 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Donderdag 4 februari 2021 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35 383)

Donderdag 11 februari 2021 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021 (verkiezingen 17 maart 2021)

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 27/11)

VVD:

144

minuten

PVV:

72

minuten

CDA:

57

minuten

D66:

59

minuten

GroenLinks:

44

minuten

SP:

43

minuten

PvdA:

57

minuten

ChristenUnie:

23

minuten

Partij voor de Dieren:

20

minuten

SGP:

21

minuten

50PLUS:

53

minuten

DENK:

26

minuten

Forum voor Democratie:

98

minuten

Lid Krol

40

minuten

Van Kooten-Arissen

55

minuten

Van Haga:

24

minuten