31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 527 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2040 ongeveer twee keer zo veel verpleeghuisplaatsen nodig zijn als nu;

overwegende dat er meer actie nodig is om deze uitbreidingsopgave te vervolmaken of de behoefte aan verpleeghuisplaatsen te mitigeren door volwaardige alternatieven te bieden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of bij de volgende twee tranches van de woningbouwimpuls wederom een deel vrijgemaakt kan worden voor seniorenwoningen en verpleeghuizen;

verzoekt de regering, voorts in kaart te brengen welk instrumentarium met doorzettingsmacht voor het Rijk ten behoeve van de bouw van seniorenwoningen en verpleeghuizen beschikbaar is of ontwikkeld zou moeten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Laan-Geselschap

Sazias

Agema

Naar boven