35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er regelmatig broers en zussen niet samen geplaatst worden als zij uit huis worden geplaatst;

constaterende dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de aard en omvang van gescheiden plaatsingen van broers en zussen en naar de wenselijkheid van een wettelijke verankering;

constaterende dat Defence for Children een juridische analyse heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat wettelijke verankering mogelijk is, zodat broers en zussen niet gescheiden hoeven te worden;

constaterende dat scheiden van broers en zussen bij een uithuisplaatsing in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;

verzoekt de regering, om vooruitlopend op het onderzoek een wetswijziging voor te bereiden om te zorgen dat er een wettelijke verankering komt in de Jeugdwet, zodat broers en zussen zo veel mogelijk bij elkaar kunnen blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Westerveld

Naar boven