Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 29 november 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 december

14.00 uur

Woensdag 4 december

10.15 uur

Donderdag 5 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra verzoekt zijn motie op stuk nr. 23 aan te houden. Dhr. Schonis wenst zijn motie op stuk nr. 44 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 A, nr. 15

– de motie-Van Aalst/Remco Dijkstra over een zo spoedig mogelijke besluitvorming over de aanpak van de N35

35 300 A, nr. 16

– de motie-Van Aalst over niet verlagen van de maximumsnelheid

35 300 A, nr. 17

– de motie-Van Aalst over geen verlaging van de maximumsnelheid door uitstel van wegonderhoud

35 300 A, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst/Graus over een verbeterde verkeersontsluiting voor VDL Nedcar

35 300 A, nr. 19

– de motie-Van Aalst over verbreding van de A2 Eindhoven-Weert naar ten minste 2x3 rijstroken

35 300 A, nr. 20

– de motie-Van Aalst over de knelpunten Ridderkerk-Gorinchem en Gorinchem-Valkenburg

35 300 A, nr. 21

– de motie-Van Aalst over het sneller realiseren van de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide

35 300 A, nr. 22

– de motie-Remco Dijkstra over een inventarisatie van de benodigde budgetten voor een investeringsfonds

35 300 A, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Remco Dijkstra over het afwegen van nut en noodzaak van het project Zuidasdok

35 300 A, nr. 24

– de motie-Remco Dijkstra/De Pater-Postma over het krachtig voortzetten van het project A27/A12

35 300 A, nr. 25

– de motie-Remco Dijkstra/De Pater-Postma over alleen een bijdrage voor een oeververbinding regio Rotterdam als de filedruk wordt opgelost

35 300 A, nr. 26

– de motie-Remco Dijkstra over de doorstroming op het traject A15 Deil-Ochten

35 300 A, nr. 27

– de motie-Remco Dijkstra over het als eerste uitvoeren van de filebeperkende maatregelen op de A12

35 300 A, nr. 28

– de motie-Remco Dijkstra over een mogelijke overdracht van de N35

35 300 A, nr. 29

– de motie-Kröger over een brede afweging voor de MIRT-projecten die door de PAS-uitspraak moeten worden aangepast

35 300 A, nr. 30

– de motie-Kröger over de gevolgen van de verlaging van de maximumsnelheid voor de verkeersvraag

35 300 A, nr. 31

– de motie-Kröger/Bromet over in de nieuwe systematiek van emissierechten voorrang voor projecten die tijdelijk of in zeer geringe mate stikstof uitstoten

35 300 A, nr. 32

– de motie-Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een tankstation

35 300 A, nr. 33

– de motie-De Pater-Postma/Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9

35 300 A, nr. 34

– de motie-De Pater-Postma c.s. over de verdere MIRT-planning van de N35

35 300 A, nr. 35

– de motie-Amhaouch c.s. over een betere bereikbaarheid van het Noorden via de Lelylijn

35 300 A, nr. 36

– de motie-Amhaouch c.s. over een intercity Amsterdam-Aken na de huidige concessieperiode

35 300 A, nr. 37

– de motie-Laçin over het besteden van 60% van de uitgaven voor infrastructuur aan openbaar vervoer en spoor

35 300 A, nr. 38

– de motie-Laçin over het schrappen van zeven asfaltprojecten ten gunste van meer stikstofruimte voor spoor en openbaar vervoer

35 300 A, nr. 39

– de motie-Laçin over de kansen die de Lelylijn biedt voor woningbouw en banen

35 300 A, nr. 40

– de motie-Laçin over aandacht voor blinden en slechtzienden bij gebiedsontwikkeling

35 300 A, nr. 41

– de motie-Schonis c.s. over het verbeteren van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen

35 300 A, nr. 42

– de motie-Schonis/Van der Graaf over het verbeteren van de toegankelijkheid van stations

35 300 A, nr. 43

– de motie-Schonis c.s. over het monitoren van de voortgang van de herplantingsplicht bij infrastructurele werkzaamheden

35 300 A, nr. 44 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een tijdelijk alternatief voor de Paddepoelsterbrug

35 300 A, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over het opnemen van snelle internationale verbindingen in de NOVI

35 300 A, nr. 46

– de motie-Moorlag over verbetering van de bereikbaarheid per spoor van het Thialfstadion

35 300 A, nr. 47

– de motie-Moorlag over het inzetten op duurzaamheidswinst bij lopende projecten

35 300 A, nr. 48

– de motie-Moorlag over het opheffen van de spoorwegovergang Vierpaardjes

35 300 A, nr. 49

– de motie-Moorlag over verbetering van de fietsinfrastructuur

35 300 A, nr. 50

– de motie-Van der Graaf/De Pater-Postma over routeplanners wegen rond scholen laten mijden

35 300 A, nr. 51

– de motie-Van der Graaf c.s. over haalbaarheidsonderzoek naar de Nedersaksenlijn

35 300 A, nr. 52

– de motie-Van der Graaf c.s. over onderzoek naar de effecten van snelheidsverlaging op geluidsoverlast

35 300 A, nr. 53

– de motie-Van der Graaf/Amhaouch over verhoging van de bovenleidingsspanning naar 3 kilovolt

35 300 A, nr. 54

– de motie-Van der Graaf/Schonis over prioriteit voor spoorse projecten bij toewijzing van vrijgekomen stikstofruimte

35 300 A, nr. 55

– de motie-Van Raan/Van Esch over de noodzaak van zeven MIRT-projecten na verlaging van de maximumsnelheid

35 300 A, nr. 56

– de motie-Van Raan c.s. over het effect op de doorstroming van een snelheidsverlaging naar 80 km/u op sommige deeltrajecten

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 116 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 VIII, nr. 109

– de motie-Westerveld/Sazias over een wetsvoorstel voor een streamingheffing in combinatie met een quotum

35 300 VIII, nr. 110

– de motie-Westerveld/Kwint over het uitbreiden van de wettelijke taak van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

35 300 VIII, nr. 111

– de motie-Van der Molen/Westerveld over het toegankelijker maken van Nederlandstalige tv-programma's voor mensen met een audiovisuele beperking

35 300 VIII, nr. 112

– de motie-Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken

35 300 VIII, nr. 113

– de motie-Van der Molen/Van der Graaf over programma's met de classificatie 16 jaar alleen vanaf 22.00 uur uitzenden

35 300 VIII, nr. 114

– de motie-Kwint c.s. over het volledig compenseren van de wegvallende reclame-inkomsten

35 300 VIII, nr. 115

– de motie-Kwint c.s. over het tegengaan van payrollconstructies in de media

35 300 VIII, nr. 116 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over minimumtarieven in de journalistieke sector

35 300 VIII, nr. 117

– de motie-Asscher c.s. over teruglopende Ster-inkomsten niet ten koste laten gaan van de programmering

35 300 VIII, nr. 118

– de motie-Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden

35 300 VIII, nr. 119

– de motie-Azarkan over concretere plannen voor het vergroten van de diversiteit

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 143

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

35 143 (R2120)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 506

– de motie-Van Brenk over herintroduceren van een vaste rekenrente van ten minste 2%

32 043, nr. 507

– de motie-Van Brenk over overleg over de interpretatie van de brandbrief over de rekenregels

32 043, nr. 508

– de motie-Van Kent/Van Brenk over overleg om de dreigende pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen

32 043, nr. 509

– de motie-De Jong over een reële rekenrente waardoor dreigende pensioenkortingen direct van tafel gaan

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 234

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

– artikelen 1 t/m 3

– incidentele suppletoire begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

35 234, nr. 4

– de motie-Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatregelen mee te financieren

35 234, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over in de vrije sector verduurzamingsmaatregelen van verhuurders afdwingen

35 234, nr. 6

– de motie-Beckerman over lease van zonnepanelen onderzoeken en stimuleren

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 235

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

– artikelen 1 t/m 3

– incidentele suppletoire begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 235, nr. 4

– de motie-Van Raan/Van Esch over ook tussen 19.00 en 06.00 uur de maximumsnelheid terugbrengen naar 100 km/u

35 235, nr. 5

– de motie-Van Raan over de vier criteria voor het verminderen van de CO2-uitstoot flexibeler hanteren

35 235, nr. 6

– de motie-Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt

35 235, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer opnemen in overheidsaanbestedingen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 236

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

– artikelen 1 t/m 3

– incidentele suppletoire begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 236, nr. 4

– de motie-Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van het 40-puntenplan

35 236, nr. 5

– de motie-Van Raan over het versneld sluiten van de Nederlandse kolencentrales

35 236, nr. 6

– de motie-Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand

35 236, nr. 7

– de motie-Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatregelen presenteren

35 236, nr. 8

– de motie-Sienot over inventariseren van de resterende opgave om te voldoen aan het Urgenda-vonnis

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 237

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

– artikelen 1 t/m 3

– incidentele suppletoire begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

35 237, nr. 4

– de motie-Van Raan/Ouwehand over de stikstofreductie ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet inzetten voor nieuwe activiteiten

35 237, nr. 5

– de motie-Van Raan/Ouwehand over afbouw van de melkproductie per koe met minimaal 20% in de komende drie jaar

35 237, nr. 6

– de motie-Van Raan/Ouwehand over afbouw van het aantal koeien in de melkveehouderij met 30% in de komende vijf jaar

35 237, nr. 7

– de motie-Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand

Stemmingen

15. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Minister-President geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak

27 925, nr. 675

– de motie-Marijnissen c.s. over een parlementaire ondervraging naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in de strijd tegen IS

27 925, nr. 676

– de motie-Kuzu c.s. over kenbaar maken dat de voormalige Minister van Defensie geen VN-gezant in Irak meer mag zijn

27 925, nr. 677

– de motie-Kuzu c.s. over met een delegatie afreizen naar Hawija om steun te betuigen

27 925, nr. 678

– de motie-Belhaj c.s. over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

35 300 XVII, nr. 26

– de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

35 300 XVII, nr. 27

– de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over informatievoorziening bij mogelijke malversaties

35 300 XVII, nr. 28

– de motie-Van Weerdenburg over het gesprek aangaan over bilaterale handelsakkoorden

35 300 XVII, nr. 29

– de motie-Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering

35 300 XVII, nr. 30

– de motie-Diks c.s. over cashtransfers als instrument voor armoedebestrijding

35 300 XVII, nr. 32

– de motie-Diks c.s. over uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor fossiele investeringen

35 300 XVII, nr. 33

– de motie-Diks/Stoffer over toezicht op de naleving van imvo standaarden door FMO

35 300 XVII, nr. 34

– de motie-Kuik/Voordewind over het intensiveren van de aanpak van mensenhandel

35 300 XVII, nr. 35

– de motie-Alkaya/Diks over een bindend VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten

35 300 XVII, nr. 36

– de motie-Alkaya over niet instemmen met vrijhandelsakkoorden met arbitragesysteem voor alleen multinationals

35 300 XVII, nr. 37

– de motie-Alkaya over een visie op de negatieve gevolgen van globalisering

35 300 XVII, nr. 38

– de motie-Alkaya over het schoonmaken van de zware vervuiling in de Nigerdelta door Shell

35 300 XVII, nr. 39

– de motie-Van den Hul/Diks over het inzichtelijk maken van de kabinetsbrede genderstrategie

35 300 XVII, nr. 40

– de motie-Van den Hul c.s. over bestaande antimisbruikbepalingen binnen belastingverdragen evalueren

35 300 XVII, nr. 41

– de motie-Van den Hul c.s. over de koppeling van beleid en ontwikkelingsdoelen inzichtelijk maken

35 300 XVII, nr. 42

– de motie-Van den Hul/Diks over het op ambassades optimaliseren van kennis en inzet betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen

35 300 XVII, nr. 43

– de motie-Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen

35 300 XVII, nr. 44

– de motie-Stoffer over criteria in subsidiekaders voor het betrekken van mensen met een beperking

35 300 XVII, nr. 45

– de motie-Stoffer over steun ten behoeve van essentiële zorgverlening bij bevriezing bijdragen aan UNRWA

35 300 XVII, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Van Haga/Ouwehand over het verhogen van de transport- en verzendkosten voor pakketjes uit het buitenland

35 300 XVII, nr. 47

– de motie-Van Haga over harmonisatie van regels, richtlijnen en normen binnen de EU

35 300 XVII, nr. 48

– de motie-Van Haga over een plan van aanpak om uit de staalimpasse te komen

35 300 XVII, nr. 49

– de motie-Van Haga over het stopzetten van subsidie aan instellingen die actief procederen tegen de overheid

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

20 454, nr. 151

– de motie-Kerstens/Van Gerven over een gebaar in het kader van de backpayregeling

20 454, nr. 152

– de motie-Van Gerven/Kerstens over een onafhankelijke commissie van wijze personen

20 454, nr. 153

– de motie-Van Gerven/Kerstens over de nog levende weduwen in aanmerking laten komen voor de Uitkeringsregeling Backpay

20 454, nr. 154

– de motie-Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling

20 454, nr. 155

– de motie-Agema over versoepeling van de backpayregeling

20 454, nr. 156

– de motie-Agema over niet vernietigen van de dossiers van particulieren en ondernemers die zich hebben aangemeld

20 454, nr. 157

– de motie-Agema over het woord «collectief» laten vervallen bij Collectieve Erkenning Pleisterplek Indisch Herinneringscentrum/Sophiahof

20 454, nr. 158

– de motie-Agema over gezamenlijk vieren van 75 jaar vrijheid

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

35 300 XV, nr. 29

– de motie-De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid

35 300 XV, nr. 30

– de motie-De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

35 300 XV, nr. 31

– de motie-De Jong over maximaal handhaven op uitkeringsfraude

35 300 XV, nr. 32

– de motie-De Graaf/Wilders over inzetten van alle noodzakelijke middelen tegen racistisch allochtoon geweld

35 300 XV, nr. 33

– de motie-De Graaf over meer actie tegen hawala- en islamitisch bankieren

35 300 XV, nr. 34

– de motie-De Graaf/Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is

35 300 XV, nr. 35

– de motie-De Graaf/Wilders over het de-islamiseren van Nederland

35 300 XV, nr. 36

– de motie-Tielen/Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen

35 300 XV, nr. 37

– de motie-Tielen/Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

35 300 XV, nr. 38

– de motie-Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

35 300 XV, nr. 39

– de motie-Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

35 300 XV, nr. 40

– de motie-Wörsdörfer/Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

35 300 XV, nr. 41

– de motie-Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek

35 300 XV, nr. 42

– de motie-Smeulders/Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

35 300 XV, nr. 43

– de motie-Smeulders/Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

35 300 XV, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Renkema over vrijstelling van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet

35 300 XV, nr. 45

– de motie-Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

35 300 XV, nr. 46

– de motie-Renkema/Smeulders over pilots met een werkloket

35 300 XV, nr. 47

– de motie-Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio

35 300 XV, nr. 48

– de motie-Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie

35 300 XV, nr. 49

– de motie-Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

35 300 XV, nr. 50

– de motie-Palland/Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben

35 300 XV, nr. 51

– de motie-Palland/Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen

35 300 XV, nr. 52

– de motie-Peters/Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar

35 300 XV, nr. 53

– de motie-Peters/Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd tegen armoede en schulden

35 300 XV, nr. 54

– de motie-Peters/Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

35 300 XV, nr. 55

– de motie-Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder

35 300 XV, nr. 56

– de motie-Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

35 300 XV, nr. 57

– de motie-Van Kent c.s. over pensioenbestuurders onder de Wet normering topinkomens brengen

35 300 XV, nr. 58

– de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen

35 300 XV, nr. 59

– de motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen

35 300 XV, nr. 60

– de motie-Van Weyenberg/Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

35 300 XV, nr. 61

– de motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

35 300 XV, nr. 62

– de motie-Van Weyenberg/Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

35 300 XV, nr. 63

– de motie-Van Weyenberg/Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

35 300 XV, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk over de SER-verkenning over de sociale infrastructuur actualiseren

35 300 XV, nr. 65

– de motie-Gijs van Dijk/Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

35 300 XV, nr. 66

– de motie-Bruins/Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen

35 300 XV, nr. 67

– de motie-Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk

35 300 XV, nr. 68

– de motie-Van Brenk/Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen

35 300 XV, nr. 69

– de motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

35 300 XV, nr. 70 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over een tegenprestatie die bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijke participatie

35 300 XV, nr. 71

– de motie-Van Brenk over het Wettelijk minimumloon in 2020 met 3% verhogen bovenop de gebruikelijke indexatie

35 300 XV, nr. 72

– de motie-Stoffer/Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

35 300 XV, nr. 73 (ingetrokken)

– de motie-Stoffer over huishoudens waarvan de minstverdienende partner slechts minimaal verdient

35 300 XV, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Stoffer/Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels

35 300 XV, nr. 75 (aangehouden)

– de motie-Stoffer over onderzoek naar de normen voor inkomstenvrijlating in de Participatiewet

35 300 XV, nr. 76

– de motie-Kuzu over alle in het Koninkrijk doorgebrachte jaren meetellen als AOW-opbouwjaren

35 300 XV, nr. 77

– de motie-Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering

35 300 XV, nr. 78 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over de mogelijkheid van een gedifferentieerde boete bij arbeidsmarktdiscriminatie

35 300 XV, nr. 79

– de motie-Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van kinderarmoede

35 300 XV, nr. 80

– de motie-Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp'ers

35 300 XV, nr. 81

– de motie-Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners

35 300 XV, nr. 82

– de motie-Van Kooten-Arissen/Van Brenk over het bij opdrachtgevers op simpele wijze in rekening brengen van de kosten van pensioenopbouw voor zzp'ers

35 300 XV, nr. 83

– de motie-Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 32 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 VII, nr. 32 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

35 300 XIII, nr. 55

– de motie-Verhoeven/en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

Stemming

21. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

35 300 XV, nr. 11

– de motie-Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

35 300 VIII, nr. 83 (gewijzigd, was nr. 46)

– de gewijzigde motie-Wiersma/Van der Molen over beleid op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Wetgevingsoverleg is op maandag 2 december a.s.

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Wetgevingsoverleg is op maandag 2 december a.s.

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

35 300 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Koning

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

35 300 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

35 300 IIA (bijgewerkt t/m amendement nr. 5)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– amendement Sneller c.s. (5,I) over extra middelen voor fractieondersteuning

– artikel 1

– artikel 2

– amendement Sneller c.s. (5,II)

– artikel 3

– artikelen 4 en 10

– begrotingsstaat van de Staten-Generaal

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen in verband met:

35 300 IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:

35 300 III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 6

– departementale begrotingsstaat (IIIA)

– begrotingsstaat inzake agentschap

– begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB)

– begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

29. Stemmingen in verband met:

35 300 IV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties

– begrotingsstaat van het BES-fonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

30. Stemmingen in verband met:

35 300 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

35 300 V (bijgewerkt t/m amendement nr. 44)

– artikelen 1 t/m 3

departementale begrotingsstaat

– amendement Van der Staaij (13) over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

– artikel 1

– amendement Voordewind c.s. (10,I) over middelen voor een ambassade in Jerevan

– gewijzigd amendement Sjoerdsma/Koopmans (14,I) over het verhogen van het apparaatsbudget

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Van Ojik/Ploumen (8) over meer middelen voor versterking democratische rechtstaat in EU-landen

– amendement Voordewind c.s. (10,II en III)

– amendement Koopmans c.s. (11) over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating

– gewijzigd amendement Sjoerdsma/Koopmans (14,II)

– artikel 4

– artikelen 5 en 6

– amendement Voordewind c.s. (10,IV)

– gewijzigd amendement Sjoerdsma/Koopmans (14,III)

– amendement Van den Hul (44) over 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie

– artikel 7

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:

35 300 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

35 300 VI (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– gewijzigd amendement Kuiken/Van Nispen (20,I) over structurele financiering van het MIT

– artikel 31

– amendement Kuiken (19,I) over extra geld voor mediation in strafzaken

– gewijzigd amendement Van Nispen/Kuiken (21) over extra geld naar de gesubsidieerde rechtsbijstand

– amendement Krol/Van Nispen (25,I) over budget voor nieuw forensisch onderzoek

– artikel 32

– amendement Van der Graaf/Yeşilgöz-Zegerius (16) over een campagne tegen antisemitisme

– gewijzigd amendement Kuiken/Van Nispen (20,II)

– amendement Van den Berge (22,I) over extra geld voor het Openbaar Ministerie

– artikel 33

– gewijzigd amendement Van den Berge (24,I) over financiering vanuit J&V voor CSG's

– artikel 34

– gewijzigd amendement Van den Berge (24,II)

– artikel 36

– artikel 37

– amendement Krol/Van Nispen (25,II)

– artikel 91

– amendement Kuiken (19,II)

– amendement Van den Berge (22,II)

– artikel 92

– artikel 93

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

32. Stemmingen in verband met:

35 300 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

35 300 VII (bijgewerkt t/m amendement nr. 77)

– artikelen 1 t/m 4

- departementale begrotingsstaat

– amendement Krol (11,I) over budget voor subsidie voor referenda

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– amendement Beckerman (77) over het inzetten van SDE+ gelden voor verduurzaming sociale woningbouw

– artikel 4

– artikel 5

– amendement Krol (11,II)

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 13

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaten inzake de baten- en lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

33. Stemmingen in verband met:

35 300 B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

35 300 B (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen 1 en 2

– amendement Van Raak/Hijink (7,I) over een extra miljard naar gemeenten

– artikel 3

– artikel 4

– begrotingsstaat van het gemeentefonds

– amendement Van Raak/Hijink (7,II)

– artikel 1

– begrotingsstaat van het gemeentefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

34. Stemmingen in verband met:

35 300 C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van het provinciefonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

35. Stemmingen in verband met:

35 300 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

35 300 VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 123)

– amendement Bisschop/Westerveld (25,I) over een verlaging van het afbouwpercentage bij de aanvullende beurs (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Bisschop/Westerveld (25,III) (invoegen artikel 3a)

– amendement Bisschop Westerveld (25,IV)

– artikel 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Van Meenen/Rog (31,III) over meer middelen voor het LOF

– artikel 4

– artikel 6

– amendement Van der Molen (24) over middelen voor het Nationaal Platform voor de Talen

– amendement Westerveld/Van den Berge (30) over 38 miljoen euro voor alfa-, gamma- en medische-faculteiten

– artikel 7

– artikel 8

– amendement Bisschop/Westerveld (25,V)

– artikel 11

– artikelen 12 t/m 95

– amendement Kwint (16,I) over middelen voor dichten loonkloof PO-VO en generieke loonstijging funderend onderwijs

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,I) over steunmaatregelen voor het funderend onderwijs

– amendement Van Meenen/Rog (31,I)

– amendement Asscher/Van den Hul (122) over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren

– nader gewijzigd amendement Asscher/Van den Hul (123) over gelijke waardering van leraren in het VSO

– artikel 1

– amendement Rog (8) over 9 miljoen voor de regeling lente- en zomerscholen

– amendement Kwint (16,II)

– amendement Westerveld/Van den Hul (18,II)

– amendement Rudmer Heerema (22) over middelen voor topsporters in gezinnen met armoede

– amendement Rudmer Heerema (23) over middelen voor stichting LOOT

– amendement Van Meenen/Rog (31,II)

– artikel 3

– amendement Rog c.s. (26) over extra middelen voor de regeling onderwijsassistenten

– amendement Rudmer Heerema c.s. (27) over 18 miljoen voor de regeling zij-instroom

– amendement Bruins c.s. (28) over extra middelen voor de regioaanpak lerarentekort

– amendement Van Meenen/Rog (31,IV)

– artikel 9

– amendement Westerveld/Van den Hul (108) over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie

– artikel 15

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Bisschop/Westerveld (25,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

36. Stemmingen in verband met:

35 300 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 4

– departementale begrotingsstaat (IXB)

– begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

37. Stemmingen in verband met:

35 300 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

35 300 X (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 1 t/m 5

– amendement Karabulut (17,I) over 30 miljoen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 11

– amendement Karabulut (17,II)

– artikel 12

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake agentschap

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

38. Stemmingen in verband met:

35 300 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

35 300 XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 81)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikelen 11 en 13

– amendement Remco Dijkstra (81,I) over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

– artikel 14

– artikel 16

– gewijzigd amendement Paternotte (14,I) over verdere ontwikkeling van elektrificatie in de luchtvaartsector

– artikel 17

– artikel 18

– amendement Remco Dijkstra (81,II)

– artikel 19

– artikel 20

– amendement Stoffer (9,I en II) over ondersteuning voor uitvoering metingen emissiereductie

– amendement Dik-Faber/Van Eijs (10,I en II) over betere infrastructuur voor reparatie als onderdeel van de circulaire economie

– artikel 21

– artikelen 22 en 23

– amendement Laçin (8,I) over extra middelen voor versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport

– artikel 24

– artikel 25

– amendement Laçin (8,II)

– artikel 26

– artikelen 97 en 98

– gewijzigd amendement Paternotte (14,II)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– amendement Laçin (8,III)

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

39. Stemmingen in verband met:

35 300 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

35 300 A (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– gewijzigd amendement Laçin (8,I) over dekking voor extra middelen voor versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport

– gewijzigd amendement Kröger (11,I en II) over het vervallen van de begrotingspost «Programma 130 km»

– artikel 12

– amendement Amhaouch/Van der Graaf (9,I en II) over betere internetverbinding in de trein

– artikel 13

– artikelen 14 t/m 18

– gewijzigd amendement Laçin (8,II)

– artikel 19

– artikel 20

– begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

40. Stemmingen in verband met:

35 300 J

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat van het Deltafonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

41. Stemmingen in verband met:

35 300 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

35 300 XIII (bijgewerkt t/m amendement 19)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– artikel 1

– amendement Amhaouch/Verhoeven (18,I en II) over middelen voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

– amendement Aartsen/Von Martels (19,I en II) over middelen voor het project data-alliantie toerisme

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Beckerman/Van Raan (12,I en II) over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen

– gewijzigd amendement Beckerman (14,I en II) over inzetten een derde deel ODE-opbrengsten voor verduurzaming sociale woningbouw

– amendement Agnes Mulder c.s. (16,I en II) over extra budget voor de ISDE regeling

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 41

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

42. Stemmingen in verband met:

35 300 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

35 300 XIV (bijgewerkt t/m amendement nr. 65)

– artikelen 1 t/m 5

departementale begrotingsstaat

– amendement Ouwehand (65) over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid

– artikel 11

– amendement Futselaar (6) over extra middelen voor herstel en buffervorming Natura2000 in het kader van de stikstofproblematiek

– artikel 12

– artikelen 50 en 51

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake het agentschap

– begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap

– begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

43. Stemmingen in verband met:

35 300 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

35 300 XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikelen 1 t/m 3

- departementale begrotingsstaat

– amendement Jasper van Dijk (20,I) over een landsdekkend netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven

– amendement Van Weyenberg c.s. (24,I) over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf

– artikel 1

– amendement Jasper van Dijk (20,II)

– artikel 2

– artikelen 3 t/m 12

– amendement Peters/Rog (21,I) over geld in het kader van de week van respect

– amendement Paternotte/Peters (27,I en II) over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers

– amendement Becker (28,I en II) over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking

– artikel 13

– artikelen 96 en 98

– amendement Peters/Rog (21,II)

– amendement Van Weyenberg c.s. (24,II)

– artikel 99

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

44. Stemmingen in verband met:

35 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

35 300 XVI (bijgewerkt t/m amendement nr. 123)

– artikelen 1 t/m 4

departementale begrotingsstaat

– amendement Dik-Faber/Raemakers (18) over vijfhonderdduizend euro voor het Nederlandse Lymeziekte-expertisecentrum

– amendement Van Nispen (123,I) over middelen voor zwemvaardigheid

– artikel 1

– amendement Hijink (14) over middelen voor kleinschalige zorgbuurthuizen

– amendement Bergkamp (21) over middelen voor de sociale benadering dementie

– amendement Bergkamp (22) over middelen voor een informatiepakket voor mantelzorgers

– artikel 3

– amendement Van Gerven (12) over het oprichten van een geneesmiddelenfonds

– amendement Hijink (13) over vrijmaking van middelen voor herregistratie en scholing van herintreders

– amendement Van den Berg/Veldman (20,II) over honderdvijftigduizend euro voor het National eHealth Living Lab

– amendement Ploumen (23) over middelen voor investeren in doktersassistenten

– amendement Van den Berg/Veldman (28) over middelen voor digitalisering zorg in de regio

– amendement Renkema (30,II) over 7 miljoen euro voor het opleiden van honderd extra gz-psychologen

– amendement Kerstens (31) over 2,42 miljoen euro steun aan POH'ers voor ouderenzorg

– amendement Westerveld/Van den Berge (94) over een dekking om middelen vrij te maken voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten

– artikel 4

– amendement Westerveld/Klaver (7,I) over budget voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp

– amendement Kuiken (96) over extra middelen voor ExpEx

– amendement Kuiken (97) over middelen voor vroegtijdige ondersteuning aan ouders van jongere kinderen

– artikel 5

– artikel 7

– amendement Kerstens (17) over 600 miljoen voor betere salarissen van zorgmedewerkers

– artikel 9

– artikel 10

– amendement Westerveld/Klaver (7,II)

– amendement Ploumen (27,II) over 30 miljoen voor kraamverzorgenden

– artikel 11

– amendement Raemakers/Veldman (16) over onder andere de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren

– amendement Van den Berg/Veldman (20,I)

– amendement Ploumen (27,I)

– amendement Renkema (30,I)

– amendement Raemakers/Ploumen (122) over duidelijkheid over de veiligheid en effectiviteit van hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking

– artikel 2

– amendement Van Nispen (123,II)

– artikel 6

– artikel 8

– departementale begrotingsstaat

– begrotingsstaat inzake de agentschappen

– begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

45. Stemmingen in verband met:

35 300 XVII

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

35 300 XVII (bijgewerkt t/m amendement nr. 50)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– gewijzigd amendement Van den Hul (18) over een dekking van 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie

– amendement Amhaouch/Weverling (19) over extra middelen voor Trade&InnovateNL

– amendement Alkaya/Diks (21,I) over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait

– amendement Weverling (25) over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking

– artikel 1

– amendement Diks (15,II) over middelen voor bosbeheer

– amendement Bouali (16) over tegengaan ontbossing en verduurzaming landbouw

– amendement Ouwehand (22) over het voor het jaar 2020 nakomen van de minimale verplichting die Nederland heeft op het gebied van klimaatfinanciering

– amendement Ouwehand (50) over middelen voor voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in andere landen

– artikel 2

– amendement Diks/Van den Hul (14,I) over structureel extra middelen voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis

– amendement Stoffer (20) over het vrijmaken van middelen binnen het SDG5-fonds voor financiering van goede moeder- en kindzorg alsmede voorlichting over alternatieven voor abortus

– amendement Alkaya/Diks (21,II)

– amendement Voordewind/Kuik (31) over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie

– artikel 3

– amendement Van den Hul (12) over extra middelen voor humanitaire hulp

– amendement Diks/Van den Hul (14,II)

– amendement Diks (15,I)

– amendement Van den Hul/Diks (23) over extra middelen voor opvang in de regio

– amendement Ouwehand (24) over middelen voor stichting Movement on the Ground

– artikel 4

– artikel 5

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

46. Stemmingen in verband met:

35 351, nr. 1

Brief van het presidium over de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en de gedragscode vast te stellen.

Stemmingen

47. Stemmingen in verband met:

35 233

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

48. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

49. VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. VAO IGJ (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 447, nr. 52

54. VSO Bloedvoorziening met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 689, nr. 1029

55. VSO Risicovereveningsmodel 2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

57. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

58. VAO E-health/Slimme Zorg (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 016, nr. 245

59. VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

60. VAO Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

61. VAO NAVO (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

62. VAO Natuur (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–32, nr. 1193

63. VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 286, nr. 1059

64. VSO Reactie op het rapport «Op de bres tegen hittestress» van de Dierenbescherming met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

65. VAO NVWA (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

66. VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

67. VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

68. VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

69. VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 218

70. Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

71. Gezamenlijke behandeling van:

35 245

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

35 238

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

35 179

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

32 411

72. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (1e termijn Kamer)

35 272

73. Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

35 311

74. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 december (week 50)

– Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Techniekpact (AO d.d. 04/10)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

– VAO Iran (AO d.d. 03/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09

– VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

– VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11)

– VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

– VAO Transportraad d.d. 2-3 december 2019 (AO d.d. 21/11)

– VAO Herijking Ouderschap (AO d.d. 14/11)

– VSO Internationale rechtsorde in het digitale domein (33 694, nr. 52)

– VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11)

– VAO Kansspelen (AO d.d. 27/11)

– VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34 864, nr. 22)

35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))

34 972 (Wet digitale overheid)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 282 (Wet taal en toegankelijkheid)

35 083 (Plantgezondheidswet))

35 063 (voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

35 268 (Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

17, 18 en 19 december (week 51)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

– VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

– VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35 000 XIII, nr. 84)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

35 079 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

– Kerstreces 2019

14, 15 en 16 januari (week 3)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 248 (Wet Loodsplicht nieuwe stijl)

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 250 (Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen))

35 271 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek)

35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

21, 22 en 23 januari (week 4)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

35 251 (Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004)

28, 29 en 30 januari (week 5)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

35 283 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas))

35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming, Staatssecretaris van VWS)

5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

6. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

7. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

8. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

9. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

10. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

12. Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

15. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

16. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

21. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

22. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

23. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

25. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

26. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

27. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

28. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

30. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

36. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

37. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

38. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

41. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

43. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

44. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

45. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

50. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

52. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

53. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

54. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

58. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

60. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

62. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

63. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

64. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

67. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

69. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

73. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

74. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

75. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

76. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

79. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

82. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

84. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

85. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

86. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

87. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

88. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

89. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

90. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

91. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

92. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

93. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

94. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

95. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

96. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

97. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

98. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

99. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

100. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

101. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

102. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

103. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

104. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

105. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

106. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

107. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

108. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

109. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

110. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

111. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

112. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 (Minister EZK)

113. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

114. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

115. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

116. Debat over de aangekondigde groeibrief van het kabinet (Wiersma) (Minister EZK)

117. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

118. Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (Minister BVO en Media)

119. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

20. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

24. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

45. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Minister M&W, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

61. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

62. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

63. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

64. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

65. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

66. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

67. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

68. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

69. Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2-uitstoot dan wordt opgegeven (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

71. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

72. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

73. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

74. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

75. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

76. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

77. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

78. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 2 december van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Maandag 2 december van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 35 233)

Woensdag 4 december van 10.00 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (Kamerstuk 35 347)

Woensdag 4 december van 12.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333)

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie» (Kamerstuk 35 134)

Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 17 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Curriculum.nu

Recesperiodes

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020