Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 16 november 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 november

14.00 uur

Woensdag 21 november

10.15 uur

Donderdag 22 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd van de begrotingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid

35 000-XVI, nr. 79

– de motie-Westerveld c.s. over het onderzoek naar gemeentelijke tekorten vóór de Voorjaarsnota afronden

35 000-XVI, nr. 80

– de motie-Westerveld/Kuiken over een financiële doorrekening van de actieplannen

35 000-XVI, nr. 81

– de motie-Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen

35 000-XVI, nr. 82

– de motie-Westerveld over financiële belemmeringen voor het pleegouderschap

35 000-XVI, nr. 83

– de motie-Westerveld over een onderzoek naar werkdruk in relatie tot behandelmethode

35 000-XVI, nr. 84

– de motie-Peters c.s. over verminderen van de verantwoordingslasten voor kleine jeugdhulpaanbieders

35 000-XVI, nr. 85

– de motie-Peters c.s. over voorkómen van uithuisplaatsing wegens schulden en armoede

35 000-XVI, nr. 86

– de motie-Peters c.s. over de gewenste reikwijdte van door de overheid geleverde jeugdhulp

35 000-XVI, nr. 87

– de motie-Hijink/Westerveld over afdwingen dat jeugdbescherming niet onder de kostprijs wordt betaald

35 000-XVI, nr. 88

– de motie-Raemakers/Kuiken over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren

35 000-XVI, nr. 89

– de motie-Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg

35 000-XVI, nr. 90

– de motie-Voordewind c.s. over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

De Voorzitter: mw. Akerboom verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 67 in stemming te brengen. Dhr. Nijboer verzoekt zijn motie op stuk nr. 60 aan te houden. Mw. Beckerman wenst haar moties op stuk nrs. 53 en 56 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-VII, nr. 39

– de motie-Kops over het toepassen van woningwaardering op nieuwe middenhuurwoningen

35 000-VII, nr. 40

– de motie-Kops over huren in de corporatiesector met 15% verlagen

35 000-VII, nr. 41

– de motie-Kops/Fritsma over vrijkomende sociale huurwoningen uitsluitend toewijzen aan Nederlanders

35 000-VII, nr. 42

– de motie-Koerhuis over tijdelijke en sobere woonoplossingen

35 000-VII, nr. 43

– de motie-Koerhuis over het bevriezen van de toewijzingsgrens

35 000-VII, nr. 44

– de motie-Koerhuis over sociale huren niet laten stijgen als gevolg van indexering van de liberalisatiegrens

35 000-VII, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over WOZ-waarde minder laten meewegen in woningwaarderingsstelsel

35 000-VII, nr. 46

– de motie-Smeulders over verhoging van de liberalisatiegrens in overspannen woningmarktregio's

35 000-VII, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over verhogen van de toewijzingsgrens voor gezinnen

35 000-VII, nr. 48

– de motie-Smeulders over geen vertraging door gesprekken over herverdeling van middelen

35 000-VII, nr. 49

– de motie-Smeulders over korting op de verhuurderheffing bij verduurzaming

35 000-VII, nr. 50

– de motie-Smeulders over ondersteunen van medeoverheden bij het opstellen van ruimtelijk beleid

35 000-VII, nr. 51

– de motie-Ronnes/Beckerman over de positie van starters op de koopmarkt

35 000-VII, nr. 52

– de motie-Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties

35 000-VII, nr. 53 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen

35 000-VII, nr. 54

– de motie-Beckerman over een Nationaal Woningbouwplan

35 000-VII, nr. 55

– de motie-Beckerman over een meerjarig buurten- en wijkenbeleid

35 000-VII, nr. 56 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman/Krol over geen sanering van vakantieparken zonder betaalbaar alternatief

35 000-VII, nr. 57

– de motie-Van Eijs/Ronnes over neveneffecten van de noodknop op speculerende beleggers

35 000-VII, nr. 58

– de motie-Van Eijs/Koerhuis over verdere verlaging van de NHG-premie

35 000-VII, nr. 59

– de motie-Van Eijs over belemmeringen wegnemen voor het verduurzamen van appartementen

35 000-VII, nr. 60 (aangehouden)

– de motie-Nijboer over uitvoering van de motie-Asscher/Buma/Segers

35 000-VII, nr. 61

– de motie-Dik-Faber/Koerhuis over verduurzamen van gespikkeld bezit

35 000-VII, nr. 62

– de motie-Dik-Faber/Ronnes over de opleiding en inzet van wooncoaches

35 000-VII, nr. 63 (overgenomen)

– de motie-Dik-Faber over de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten

35 000-VII, nr. 64

– de motie-Akerboom over bevorderen van stadsnatuur bij de verduurzaming van de woningbouw

35 000-VII, nr. 65

– de motie-Akerboom over natuurinclusief bouwen

35 000-VII, nr. 66

– de motie-Akerboom over regelingen gebruiken voor lagetemperatuursystemen en isolatie

35 000-VII, nr. 67

– de motie-Akerboom over het erfpachtmodel voor gebouwgebonden financiering

35 000-VII, nr. 68

– de motie-Krol/Beckerman over een recreatiepark verbouwen tot seniorenpark

35 000-VII, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Krol over een ecologische woonzone als voorbeeldproject

35 000-VII, nr. 70

– de motie-Krol over vluchtroutes voor minder-zelfredzamen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel van de begroting van het Ministerie van Defensie

De Voorzitter: mw. Diks wenst haar motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-X, nr. 26

– de motie-Diks over verhogen van de toeslagen van Defensiepersoneel

35 000-X, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Diks over inzicht in de plannen voor verbetering van de bedrijfsvoering

35 000-X, nr. 28

– de motie-Karabulut/Kerstens over een goede cao voor het Defensiepersoneel

35 000-X, nr. 29

– de motie-Kerstens/Karabulut over de verslechtering van de militaire pensioenregeling

35 000-X, nr. 30

– de motie-Kerstens over een gezamenlijk aanbod op de arbeidsmarkt door Defensie, brandweer en politie

35 000-X, nr. 31

– de motie-Belhaj over kwantificering van het programma Behoud en Werving

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woonaangelegenheden

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 443 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 443 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over het benodigde aantal extra studentenkamers

32 847, nr. 444

– de motie-Krol over het verduurzamen van huizen omvormen van kostenpost naar verdienmodel

32 847, nr. 445 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis/Ronnes over een overzicht van protest- en kraakacties van woonwagenbewoners

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale woonagenda 2018–2021

32 847, nr. 446

– de motie-Smeulders/Koerhuis over afspraken over de voortrekkersrol van woningcorporaties

32 847, nr. 447

– de motie-Nijboer over lagere kosten voor taxatierapporten

32 847, nr. 448

– de motie-Ronnes/Koerhuis over het wegnemen van belemmeringen voor een versnelde aanpak van het woningtekort

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening

De Voorzitter: mw. Ploumen wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 694, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ploumen c.s. over alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens

33 694, nr. 25

– de motie-Ploumen c.s. over geen grotere rol van kernwapens in het veiligheidsbeleid

33 694, nr. 26

– de motie-Van Ojik c.s. over instandhouding van het INF-verdrag

33 694, nr. 27

– de motie-Van Ojik c.s. over geen lagere drempel voor kernwapens

33 694, nr. 28

– de motie-Karabulut c.s. over aanvullende nationale maatregelen voor een kernwapenvrije wereld

33 694, nr. 29

– de motie-Karabulut c.s. over inzage in de infrastructuur van de Nederlandse kernwapentaak

33 694, nr. 30

– de motie-Voordewind c.s. over behoud van het INF-verdrag

33 694, nr. 31

– de motie-Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000-V, nr. 17

– de motie-De Roon/De Graaf over werknemers uitsluitend selecteren op basis van kwaliteit en Nederlandse nationaliteit

35 000-V, nr. 18

– de motie-De Roon/Maeijer over vasthouden aan besluitvorming bij unanimiteit

35 000-V, nr. 19

– de motie-De Roon over beëindiging van de subsidies aan UNWRA en de Palestijnse Autoriteit

35 000-V, nr. 20

– de motie-De Roon/Wilders over het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

35 000-V, nr. 21

– de motie-Koopmans c.s. over prioriteit geven aan terugnemen van afgewezen asielzoekers

35 000-V, nr. 22

– de motie-Koopmans/Sjoerdsma over reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland

35 000-V, nr. 23

– de motie-Van Ojik over aanbevelingen van het Planetary Security Initiative

35 000-V, nr. 24

– de motie-Van Ojik over ondersteuning van mensenrechtenverdedigers

35 000-V, nr. 25

– de motie-Van Helvert c.s. over oprichting van een parlementaire contactgroep Verenigde Staten

35 000-V, nr. 26

– de motie-Van Helvert c.s. over een speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

35 000-V, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut c.s. over uithongering als oorlogswapen in Jemen

35 000-V, nr. 28

– de motie-Karabulut over exportcriteria voor militair materieel

35 000-V, nr. 29

– de motie-Sjoerdsma/Koopmans over kosten voor paspoortaanvragen voor Nederlanders in het buitenland

35 000-V, nr. 30

– de motie-Ploumen/Sjoerdsma over het jaarlijkse UNESCO-congres in 2020 in Nederland

35 000-V, nr. 31

– de motie-Ploumen over een jaarlijkse Nederlandse vrije-mediaprijs

35 000-V, nr. 32

– de motie-Ploumen over een wereldwijd sanctieregime tegen seksueel geweld tegen vrouwen

35 000-V, nr. 33

– de motie-Voordewind c.s. over de mensonterende situatie in de kampen op de Griekse eilanden

35 000-V, nr. 34

– de motie-Van der Staaij over financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit staken

35 000-V, nr. 35

– de motie-Van der Staaij/Koopmans over versterken van de «eigen» financiering van maatschappelijke organisaties

35 000-V, nr. 36

– de motie-Van der Staaij c.s. over activiteiten ter ondersteuning van de klassieke vrijheidsrechten

35 000-V, nr. 37

– de motie-Van der Staaij over het overnemen van de IHRA-definitie van antisemitisme

35 000-V, nr. 38

– de motie-Kuzu over waarborgen van een vrije uitoefening van de democratische grondrechten

35 000-V, nr. 39

– de motie-Kuzu over eventuele aantasting van de democratische grondrechten door de Israëlische regering

35 000-V, nr. 40

– de motie-Kuzu over intensiveren van de inspanningen in VN-verband en op EU-niveau

35 000-V, nr. 41

– de motie-Kuzu over vorstelijk gehoor geven aan de hulpvraag van Aruba en Curaçao

35 000-V, nr. 42

– de motie-Kuzu over het per direct sluiten van Chinese heropvoedingskampen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 858

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

34 858 (bijgewerkt t/m amendement nr. 38)

– artikel 1

– artikel 2

– subamendement Bergkamp/Dik-Faber (35) over directe inspraak

– gewijzigd amendement Stoffer c.s. (33,I) over geen cliëntenraad bij bepaalde vormen van ambulante zorg

– amendement Hijink (36,I) over uitbreiding van de rechten in de artikelen 3, 7 en 8

– gewijzigd amendement Dik-Faber c.s. (38,I) over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is

 • Indien 38 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Slootweg (37,I) over de verdeling van bevoegdheden tussen cliëntenraden

– artikel 3

– gewijzigd amendement Stoffer c.s. (33,II)

– gewijzigd amendement Aukje de Vries c.s. (34,I) over minder regels voor vrijwillige cliëntenraden

– artikel 4

– amendement Aukje de Vries/Bergkamp (14,I) over extra plichten voor de cliëntenraad

– artikel 5

– gewijzigd amendement Stoffer/Van der Staaij (32) over alleen redelijke kosten voor juridische bijstand

– artikel 6

– amendement Hijink/Ellemeet (19,I) over instemmingsrecht voor cliëntenraden bij belangrijke besluiten zoals fusies, verbouwing, verhuizing

– amendement Hijink (36,II)

 • NB. Indien zowel 19 als 36 wordt aangenomen, komt artikel 7, eerste lid, onderdeel h als volgt te luiden:

 • h. het algemene huisvestingsbeleid van een instelling waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven;

– gewijzigd amendement Bergkamp/Dik-Faber (30,I) over instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijke ondersteuning

 • Indien 38 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Slootweg (37,II)

– amendement Aukje de Vries/Bergkamp (14,II)

– artikel 7

– amendement Hijink (36,III)

– amendement Hijink/Ellemeet (18,I) over uitbreiding instemmingsrecht van cliëntenraad met benoeming leden RvT en bestuur

– amendement Hijink/Ellemeet (19,II)

– gewijzigd amendement Bergkamp/Dik-Faber (30,II)

 • NB. Indien twee of meer van de amendementen 18, 19 of 30 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

  • Indien 38 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Slootweg (37,III)

– amendement Stoffer c.s. (24) over overleg voor een besluit om niet in te stemmen

– amendement Stoffer c.s. (25) over toestemming bij alle besluiten om zwaarwegende redenen

– artikel 8

– artikel 9

– amendement Hijink/Ellemeet (18,II)

– artikel 10

– amendement Bergkamp (11) over eenmaal per jaar overleg tussen de RvT en de cliëntenraad (invoegen artikel 10a)

– artikelen 11 en 12

– gewijzigd amendement Aukje de Vries c.s. (34,II)

– amendement Aukje de Vries/Bergkamp (14,III)

– gewijzigd amendement Dik-Faber c.s. (38,II)

– gewijzigd amendement Stoffer c.s. (22) over beroep bij de Ondernemingskamer

– artikel 13

– artikelen 14 t/m 28

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Voorzitter: mw. Dik-Faber trekt haar motie op stuk nr. 40 in.

34 858, nr. 39

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over organiseren van een congres over directe inspraak

34 858, nr. 40 (ingetrokken)

– de motie-Dik-Faber over afspraken over variëteit in medezeggenschap

34 858, nr. 41

– de motie-Dik-Faber/Kerstens over de wet niet van toepassing laten zijn op pgb-gefinancierde wooninitiatieven

34 858, nr. 42

– de motie-Kerstens over een jaarlijkse rapportage over trends in de zorginstellingen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 011

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 012

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

35 012, nr. 7

– de motie-Den Boer/Sjoerdsma over de opkomst van kiezers in het buitenland

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 016

Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

– artikelen 1 t/m 6

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 004

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

35 004 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Van der Lee (7,I) over het invoeren van een heffingsvermindering

– amendement Beckerman/Akerboom (9,I) over een verdeling van 20–80

 • NB. Indien 7 en 9 beide worden aangenomen, worden de tariefsverhogingen bij elkaar opgeteld.

– onderdeel A

– amendement Van der Lee (7,II)

– amendement Beckerman/Akerboom (9,II)

 • NB. Indien 7 en 9 beide worden aangenomen, worden de tariefsverhogingen bij elkaar opgeteld.

– onderdeel B

– amendement Van der Lee (7,III)(invoegen onderdeel C)

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet opslag duurzame energie

35 004, nr. 10

– de motie-Beckerman/Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

35 004, nr. 11

– de motie-Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie

35 004, nr. 12

– de motie-Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

35 004, nr. 13

– de motie-Moorlag/Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

35 004, nr. 14

– de motie-Moorlag/Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

35 004, nr. 15

– de motie-Agnes Mulder/Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking «Investeren in Perspectief»

De Voorzitter: dhr. Alkaya wenst zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 952, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Alkaya over een open en transparant proces voor de benoeming van de leden

19. Debat over de Europese top over Brexit van 25 november 2018 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie

20. VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum (AO d.d. 01/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Terrorisme (AO d.d. 08/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 03/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Sociaal Domein (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Regeldruk (AO d.d. 01/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 951, nr. 2

26. VSO Besluit privatisering Intravacc met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Politie (ICT) (AO d.d. 17/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Brandweer (AO d.d. 18/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 000-VI

29. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

35 000-X

30. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

31. Gezamenlijke behandeling van:

34 683

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

33 812, nr. 5

Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008

34 182

32. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (re- en dupliek)

Langetermijnagenda

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34 111, nr. 25)

– VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11),

– VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 14/11)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

35 007 (Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs)

4, 5 en 6 december (week 49)

Stemmingen over alle begrotingen

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 864 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet))

35 013 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik)

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

11, 12 en 13 december (week 50)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

18, 19 en 20 december (week 51)

Nader te bepalen

week 52, week 1 en 2

Kerstreces

15, 16 en 17 januari (week 3)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

18. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

19. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

20. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

21. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

22. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

23. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

24. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

26. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

27. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

28. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

29. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

30. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

32. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

33. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

34. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

36. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

38. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

39. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

40. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

41. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

42. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

43. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

44. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

45. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

46. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

47. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

48. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

49. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

50. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

52. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

54. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

55. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

56. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

57. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

58. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

59. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

60. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

61. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

62. Debat over interne misstanden bij het NFI (Van Dam) (Minister J&V)

63. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

64. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

65. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

66. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

67. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

68. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

69. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

70. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

71. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

72. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

73. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

74. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

75. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

76. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

77. Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012 (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

9. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

23. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

31. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

32. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

33. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

35. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

38. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

39. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

41. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

43. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

45. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

46. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

47. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

48. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

49. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

50. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

52. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

54. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

55. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

58. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

59. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

63. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

64. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

66. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

67. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

68. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

69. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

72. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

73. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

74. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

76. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

77. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

78. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

79. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

81. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

82. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

83. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

84. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

85. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

86. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

87. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

88. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

89. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

90. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

91. Dertigledendebat over onvrede bij de Nationale Politie (Helder) (Minister J&V)

92. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

93. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

94. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

95. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

96. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

97. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

98. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

99. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

100. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister Onderwijs)

101. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

102. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

103. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota «Online identiteit en regie op persoonsgegevens» (34 993)

Maandag 26 november van 15.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 16/11)

VVD:

212

minuten

PVV:

115

minuten

CDA:

108

minuten

D66:

81

minuten

GroenLinks:

75

minuten

SP:

83

minuten

PvdA:

79

minuten

ChristenUnie:

46

minuten

PvdD:

11

minuten

50PLUS:

69

minuten

SGP:

42

minuten

DENK:

47

minuten

Forum voor Democratie:

94

minuten