Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 16 december 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 december

Woensdag 21 december

Donderdag 22 december

Stemmingen

34 468

Stemmingen

34 468, nr. 12

34 468, nr. 13 (ingetrokken)

34 468, nr. 14

34 468, nr. 15

Stemmingen

34 434

Stemming

34 434, nr. 7

Stemmingen

34 253

Stemmingen

34 253, nr. 11

34 253, nr. 12

Stemmingen

34 372

Stemmingen

34 372, nr. 22

34 372, nr. 23

Stemmingen

22 112, nr. 2258

Stemming

31 239, nr. 232 (hoofdelijk)

Stemming

31 293, nr. 349

Stemmingen

34 604, nr. 13

Stemmingen

34 548

Stemmingen

34 548, nr. 16

34 548, nr. 17

34 548, nr. 18

34 548, nr. 19

34 548, nr. 24 (gewijzigd, was nr. 20)

34 548, nr. 21

34 548, nr. 22

Stemmingen

34 246

Stemming

34 246, nr. 16

Stemmingen

29 279, nr. 362

29 279, nr. 363

Stemmingen

34 573

Stemmingen

34 573, nr. 13

34 573, nr. 14 (aangehouden)

Stemmingen

28 760, nr. 61

28 760, nr. 62

28 760, nr. 63

28 760, nr. 64

28 760, nr. 65

Stemmingen

34 331

Stemmingen

34 331, nr. 14

34 331, nr. 18 (gewijzigd, was nr. 15)

34 331, nr. 16

34 331, nr. 17

Stemmingen

34 402

Stemming

34 550-VI, nr. 71

34 620

33 957, nr. 26

34 512

34 524

34 007

34 564, nr. 3

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

34 468 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen I t/m VIII

– artikel IX, onderdelen A t/m I

– amendement Albert de Vries (11,I) over meer invloed voor de algemene ledenvergadering (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Albert de Vries (11,II)

– onderdeel J

– amendement Albert de Vries (11,III)

– onderdeel K

– amendement Albert de Vries (11,IV)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m LL

– artikel IX

– artikelen X t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Veegwet wonen

De Voorzitter: dhr. Ronnes trekt zijn motie op stuk nr. 13 in.

– de motie-Albert de Vries/Van der Linde over het tegengaan van de ongewenste gevolgen van te hoge huren

– de motie-Ronnes over de bijdragen van de niet-DAEB-tak van een corporatie aan de DAEB-tak

– de motie-Bashir over meer zeggenschap voor huurders bij de verkoop van sociale huurwoningen

– de motie-Van Vliet over tijdelijke verhuur aan statushouders

5. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

6. Stemming over: motie ingediend bij Wet verduidelijking voorschriften woonboten

– de motie-Albert de Vries/Koolmees over gelijktrekking van de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met die voor eigenaren van grondgebonden woningen

7. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

34 253 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Van Wijngaarden/Recourt (10) over uitbreiding van de inlichtingenplicht tot accountants

– onderdeel H

– onderdelen I t/m K

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Van Wijngaarden/Recourt (9) over evaluatie van deze wet (invoegen artikel IIa)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

8. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet versterking positie curator

– de motie-Gesthuizen c.s. over overleg over eventuele extra kosten door nieuwe inspanningen

– de motie-Gesthuizen c.s. over een uitbreiding van de garantstellingsregeling voor curatoren

9. Stemmingen in verband met:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

34 372 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Van Toorenburg (18,I) over herstel van de oorspronkelijke bepaling omtrent een decryptiebevel (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Tellegen/Van Toorenburg (15,I) over de strafbaarheid bij inzet van een virtuele creatie

– onderdeel F

– amendement Tellegen/Van Toorenburg (15,II)

– onderdeel G

– onderdelen H en I

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement Van Toorenburg (18,II) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– amendement Van Toorenburg (19) over de bevoegdheid tot doorhalen van misleidende domeinnamen

– onderdeel D

– onderdelen E en F

– gewijzigd amendement Verhoeven c.s. (13,I) over geen gebruik maken van kwetsbaarheden in software

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (25,I) over vervanging in de artikelen 126nba, 126uba en 126zpa van de achtjaargrens van delicten door zes jaar

– gewijzigd amendement Verhoeven (21,I) over het bij wet aanwijzen van misdrijven waarvoor bevoegdheid tot binnendringen van een geautomatiseerd werk bestaat

– amendement Verhoeven (20) over beperking van de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk

– amendement Van Toorenburg (18,III)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m K

– gewijzigd amendement Verhoeven c.s. (13,II)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (25,II)

– gewijzigd amendement Verhoeven (21,II)

– amendement Van Toorenburg (18,IV)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m P

– gewijzigd amendement Verhoeven c.s. (13,III)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (25,III)

– gewijzigd amendement Verhoeven (21,III)

– amendement Van Toorenburg (18,V)

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m U

– amendement Recourt/Tellegen (14) over melding van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken (invoegen onderdeel Ua)

– amendement Verhoeven (12) over instelling van een commissie van toezicht op de opsporingsdiensten (invoegen onderdeel Ua)

– onderdelen V t/m EE

– artikel II

– artikel IIa

– amendement Van Tongeren/Verhoeven (24) over het aanpassen van de evaluatietermijn

– artikel III

– artikel IV

– amendement Verhoeven (16) over het toevoegen van een horizonbepaling van vijf jaar (invoegen artikel IVa)

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit

– de motie-Verhoeven c.s. over het niet inkopen van hacksoftware die gebruikmaakt van onbekende kwetsbaarheden

– de motie-Recourt over inzetten door opsporingsinstanties van onbekende kwetsbaarheden of software die daarvan gebruikmaakt

11. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

De Voorzitter: dhr. Smaling verzoekt om een hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 232.

– de motie-Smaling over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

13. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Voor- en vroegschoolse educatie

– de motie-Van Meenen over meer ruimte bieden aan een brede voorziening waarin opvang, ontwikkeling en onderwijs samenkomen

14. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

15. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

34 548 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

De Voorzitter: zoals besloten tijdens de behandeling van het wetsvoorstel wordt vandaag alleen gestemd over de artikelen en de ingediende amendementen. Over het wetsvoorstel zal op een later moment worden gestemd.

– artikel I, aanhef

– amendement Albert de Vries (11,I) over een vrijstelling voor rijksmonumenten

– amendement Albert de Vries (12,I) over het bevriezen van de peildatum voor de WOZ-waarden bij de berekening van de verhuurdersheffing

– amendement Voortman (13,I) over een heffingsvermindering voor nieuwe sociale huurwoningen die ontstaan uit de transformatie van niet voor bewoning bedoelde gebouwen

– amendement Voortman (14,I) over een heffingsvermindering bij de renovatie tot zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meter woningen

– onderdeel A

– amendement Bashir (23,I) over een heffingsvrije voet van 50 woningen

– onderdeel B

– amendement Bashir (23,II)

– gewijzigd amendement Van Vliet/Albert de Vries (10) over een vrijstelling voor toegelaten instellingen in krimpgebieden, indien zij particuliere woningen opkopen en aan hun sociaal verhuurbezit toevoegen

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Voortman (13,II)

– amendement Voortman (14,II)

– onderdeel E

– amendement Voortman (13,III)

Indien 13 verworpen:

– amendement Voortman (15) over voortzetting van de heffingsvermindering voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen tot en met in ieder geval 2019

– amendement Voortman (14,III)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m I

– amendement Albert de Vries (11,II)

– onderdeel J

– amendement Albert de Vries (11,III en IV)

– amendement Albert de Vries (12,II)

N.B.: Indien zowel 11 als 12 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel K

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

– de motie-Albert de Vries over de aftrekmogelijkheid in schaarstegebieden ook laten gelden voor de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam

– de motie-Albert de Vries/Van Vliet over vrijstelling van de verhuurderheffing voor bewoners met financiële problemen door funderingsproblematiek

– de motie-Ronnes/Voortman over onderzoek of heffingsverminderingen goed terechtkomen

– de motie-Ronnes over constructief overleg met de corporatiesector over de verhuurderheffing

– de gewijzigde motie-Van Vliet over een onderzoek naar een systeem van verdere tariefdifferentiatie

– de motie-Madlener over vermindering van de verhuurderheffing met 1 miljard om de huren te verlagen

– de motie-Koolmees over omvorming van het Fonds Energiebesparing Huursector tot een stimuleringsregeling

17. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

34 246 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Straus (13,I) over godsdienstonderwijs na schooltijd

– amendement Bisschop (14,I) over opnemen van GVO/HVO in de schoolgids

N.B. Indien amendement 13 en 14 beide worden aangenomen, komt artikel I, onderdeel A, te luiden:

A

Artikel 50 komt te luiden:

Artikel 50. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, buiten de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. De tijd die hier aan besteed wordt, bedraagt ten hoogste 40 uren per schooljaar.

2. Het bevoegd gezag informeert de ouders in de schoolgids over de mogelijkheid om godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs te ontvangen.

– onderdeel A

– amendement Bisschop (14,II)

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Straus (13,II)

– amendement Bisschop (14,III)

N.B. Indien amendement 13 en 14 beide worden aangenomen, komt artikel II, onderdeel A, te luiden:

A

Artikel 53 komt te luiden:

Artikel 53. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, buiten de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. De tijd die hier aan besteed wordt, bedraagt ten hoogste 40 uren per schooljaar.

2. Het bevoegd gezag informeert de ouders in de schoolgids over de mogelijkheid om godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs te ontvangen.

– onderdeel A

– amendement Bisschop (14,IV)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra

– de motie-Straus over het schrappen van artikel 50 en aanverwante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

– de motie-Van Nispen over voldoende vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen in de piketfase

– de motie-Van Nispen over een standaardconsult door een advocaat lopende het onderzoek naar consultatie- en verhoorbijstand

20. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

34 573 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Ulenbelt (8,I) dat het wettelijk minimumloon vanaf 18 jaar instelt (NU) en tevens een staffel introduceert vanaf 15 jaar

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,I) dat het wettelijk

minimumloon vanaf 18 jaar voorschrijft

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,I) over het wettelijk

minimumloon vanaf 21 jaar

– onderdeel B

– amendement Ulenbelt (8,II)

Indien 8 verworpen:

– amendement Öztürk (12,II)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Ulenbelt (10,I) over een verbod op stukloon

– onderdeel E

Indien 10 verworpen:

– amendement Van ’t Wout/Pieter Heerma (11,I) dat regelt dat de Minister op verzoek van de Stichting van de Arbeid specifieke werkzaamheden binnen een bedrijfstak kan aanwijzen waar de hoofdregel ingeval van beloning op basis van stukloon niet geldt (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F t/m I

Indien 10 verworpen:

– amendement Van ’t Wout/Pieter Heerma (11,II)

– onderdeel J

– onderdeel K

Indien 10 verworpen:

– amendement Van ’t Wout/Pieter Heerma (11,III) (invoegen onderdeel Ka)

– artikel I

– amendement Ulenbelt (10,II)

– artikel II

– artikel III, aanhef

– amendement Ulenbelt (8,III)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,II)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,III)

– onderdeel A

– amendement Ulenbelt (8,IV)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,III)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,IV)

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Ulenbelt (8,V)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,IV)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,IV)

– onderdeel B

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,V) (invoegen onderdeel Ba)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,VI)

– onderdeel C

– artikel IV

– amendement Ulenbelt (8,VI)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,VII)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,VI)

– artikel V

– artikel VI

– amendement Ulenbelt (8,VII)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,VIII)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,VII)

– artikel VII

– artikel VIII

– artikel IX

– amendement Ulenbelt (8,VIII)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,VIII)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,VII)

– artikelen X t/m XVII

– amendement Ulenbelt (8,IX)

Indien 8 verworpen:

– amendement Voortman (9,X)

Indien 8 en 9 verworpen:

– amendement Öztürk (12,IX)

– artikel XVII

– artikel XIX

– beweegreden

– wetsvoorstel

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten

De Voorzitter: dhr. Öztürk verzoekt zijn motie op stuk nr. 14 aan te houden.

– de motie-Öztürk over afrekenbare streefcijfers met betrekking tot de werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond

– de motie-Öztürk over de monitor van de arbeidsmarktpositie van jongeren

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

– de motie-Krol over speciale aandacht voor laaggeletterdheid onder ouderen

– de motie-Krol over speciale aandacht voor laaggeletterdheid in de zorg

– de motie-Asante/Van Meenen over vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden bereiken met taalcursussen

– de motie-Straus over het verlagen van het aantal leerlingen dat als functioneel analfabeet van de basisschool komt

– de motie-Straus over negatieve schoolervaringen als oorzaak van laaggeletterdheid onder volwassenen

23. Stemmingen in verband met:

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 331 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

De Voorzitter: dhr. Van Meenen wenst zijn amendement op stuk nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I t/m IV

– artikel V, aanhef

– gewijzigd amendement Rog/Duisenberg (13,I) over verlaging en verhoging van de boete voor het onterecht bezit van een OV-studentenkaart (invoegen onderdeel A)

– amendement Van Meenen (10) over geen boete als geen gebruik is gemaakt van het reisrecht (invoegen onderdeel Aa)

N.B. Indien amendement 10 en 13 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt in het in te voegen onderdeel A in artikel V.

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Rog/Duisenberg (13,II) (invoegen onderdeel C)

– artikel V

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

24. Stemmingen over: moties ingediend bij Aanpassingswet studiefinanciering BES

– de motie-Mohandis c.s. over geen verhoging van de boete

– de gewijzigde motie-Mohandis c.s. over vereenvoudiging van het stopzetten van het studentenreisproduct

– de motie-Rog/Duisenberg over de communicatie door DUO over het einde van het recht op gebruik van de ov-kaart

– de motie-Rog/Duisenberg over automatische stopzetting van de ov-studentenkaart indien het recht hierop is beëindigd

25. Stemmingen in verband met:

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

34 402 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van der Ree (8,I) over een lid uit de beroepspraktijk in de examencommissie

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Van der Ree (8,II)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel II

– artikel III

– amendement Rog (9) over het invoegen van een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIIa)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

26. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

– de motie-Voortman/Voordewind over een versoepeling van de toepassing van het meewerkcriterium

27. Debat over de Najaarsnota 2016 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

10

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD:

7

minuten

50PLUS:

5

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren:

3

minuten

Houwers, Klein, Monasch en Van Vliet:

2

minuten

28. Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 15 en 16 december 2016 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over het bericht dat de voorzitter van Diyanet inlichtingen verzamelde voor Turkije met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. Debat over Syrië met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. VSO over kostenkaders DNB en de AFM 2017–2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 06/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Spoor (AO d.d. 27/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Energiebesparing gebouwde omgeving (AO d.d. 07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Sociaal Domein (AO d.d.16/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (AO d.d. 14/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Elektrisch rijden (AO d.d.07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) (voortzetting)

43. Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95)

44. Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting)

45. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Basisinkomen 2018»

Langetermijnagenda

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

– VSO over de rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties

– VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 08/12)

– VAO Financiering en verkoop van het Vakcollege (AO d.d. 13/12)

– VAO Diplomatieke immuniteit (AO d.d. 14/12)

– VAO Externe veiligheid en asbest (AO d.d. 14/12)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

– VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (AO d.d. 14/12)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 15/12)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 470 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten)

34 489 (Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101))

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 479 (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 584 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

24, 25 en 26 januari (week 4)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

34 506 (voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (voortzetting)

34 165 (voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen))

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 508 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

14, 15 en 16 februari (week 7)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

21, 22 en 23 februari (week 8)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van t Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

12. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

13. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

14. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

15. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

16. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

20. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

21. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

22. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

23. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

24. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

26. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

27. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

28. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

29. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

30. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

31. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

32. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

33. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

34. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

35. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

36. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

37. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

38. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

39. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

40. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

41. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

42. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

43. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

44. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

45. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

46. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

47. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

48. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

49. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

50. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

51. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

53. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

54. Debat over belastingontwijking (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

55. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

56. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

58. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

60. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

61. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

62. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

63. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

64. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

65. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

66. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

67. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

68. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

69. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

70. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

71. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (Minister EZ)

72. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

43. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

44. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

45. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen»

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya: «Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018