Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 12

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN DER LINDE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rekenen van hogere huren ten opzichte van het woningwaarderingsstelsel met het oogmerk regulering te ontwijken leidt tot een ongewenste afname van het aanbod gereguleerde huurwoningen, tot een groter ontoegankelijk aanbod van studentenwoningen en tot een ontwijking van de verhuurderheffing;

overwegende dat de negatieve maatschappelijke gevolgen van het rekenen van een te hoge huur rechtvaardigen om dit gedrag te ontmoedigen;

overwegende dat financiële prikkels, zoals bestuurlijke boetes, hieraan kunnen bijdragen en tevens ertoe kunnen leiden dat de leges die bonafide verhuurders moeten betalen voor de Huurcommissie, kunnen worden verlaagd;

constaterende dat de regering een wet in voorbereiding heeft over de financiering van de Huurcommissie;

verzoekt de regering om, het wetsvoorstel te voorzien van een concreet voorstel dat bijdraagt aan het tegengaan van de hiervoor genoemde ongewenste gevolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van der Linde