Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 13 september 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 september

15.00 uur

Woensdag 18 september

14.00 uur

Donderdag 19 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 996

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Stemverklaring: Leijten

31 996 (bijgewerkt t/m amendement nr. 69)

De Voorzitter: mw. Leijten wenst het amendement op nr. 69 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel 1

– amendement Van der Staaij (36,I)

– artikel 2

– gewijzigd amendement Agema (64)

– artikel 3

– artikelen 4 en 5

– amendement Van der Staaij (36,II)

– artikel 5a

– artikelen 6 t/m 8

– nader gewijzigd amendement Kuzu (44)

– artikel 8a

– artikelen 8b en 9

– amendement Leijten (16,I)

– amendement Leijten (16,II)

– amendement Agema (65,I)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (23,I)

– amendement Agema (65, II en III)

– artikel 10

– gewijzigd amendement Leijten (24) (invoegen artikelen 10a, 10b en 10c)

– artikel 11

– amendement Leijten (16,III)

– amendement Leijten (16,IV)

– amendement Agema (65,IV)

– amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (23,II)

– amendement Agema (65,V)

– artikel 12

– artikel 13

– gewijzigd amendement Agema (57)

– gewijzigd amendement Bergkamp c.s. (48)

– artikel 14

– amendement Leijten (68,I)(invoegen artikel 14aa)

– artikelen 14a t/m 48e

– amendement Leijten (68,II)

– artikel 49

– artikelen 50 t/m 62

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

31 996, nr. 53

– de motie-Leijten over veilig melden van dwangmaatregelen in de zorg

31 996, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Leijten over onderzoek door de inspectie bij een overlijden waarvan de doodsoorzaak ter discussie staat

31 996, nr. 55

– de motie-Leijten over direct ingrijpen bij onnodige en te zware gedwongen zorg

31 996, nr. 56

– de motie-Leijten over aandacht in zorgopleidingen voor dwangmaatregelen

31 996, nr. 58

– de motie-Bruins Slot/Dik-Faber over rekening houden met de positie van de mantelzorger, zorgvrijwilliger en familie

31 996, nr. 60

– de motie-Bergkamp/Kuzu over het op verschillende wijze borgen van de rechtspositie van cliënten

31 996, nr. 61

– de motie-Bergkamp over een jaarlijkse rapportage door IGZ over onvrijwillige zorg

31 996, nr. 62

– de motie-Dik-Faber/Leijten over toegang tot een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon

31 996, nr. 63

– de motie-Dik-Faber over via een AMvB nadere regels vaststellen voor alle vormen van ingrijpende dwang

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen

23 235, nr. 100

– de motie-Leijten over het niet laten doorgaan van de bezuinigingen op de thuiszorg zolang de meerkosten niet bekend zijn

23 235, nr. 101

– de motie-Agema over het van tafel halen van de bezuiniging op de huishoudelijke hulp

23 235, nr. 102

– de motie-Agema over het overnemen van thuiszorgmedewerkers als voor een andere aanbieder wordt gekozen

23 235, nr. 103

– de motie-Agema over het niet verplichten van ontslagen medewerkers om hun oude werk op te pakken

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen

24 170, nr. 143

– de motie-Leijten over het waarborgen van opvangplekken door zorgkantoren

24 170, nr. 144

– de motie-Agema over het geoormerkt laten van de 171,5 miljoen voor zzp-meerzorg

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 632

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

33 632 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m RRR

– amendement De Vries/Koolmees (9)

– onderdeel SSS

– onderdelen TTT t/m NNNN

– artikel I

– artikelen II t/m XXI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijzigingswet financiële markten 2014

33 632, nr. 10

– de motie-Aukje de Vries over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen

33 632, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Nijboer over het uitbreiden van de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring

29 507, nr. 118

– de motie-Aukje de Vries/Koolmees over het versoepelen van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs

29 507, nr. 119

– de motie-Tony van Dijck c.s. over het heroverwegen van het verplichte PE-examen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

31 007, nr. 30

Brief van het Presidium over een voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een advies aan de Onderwijsraad

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te besluiten en de Onderwijsraad een advies te vragen over Constructieve onderwijspolitiek, bedoelde en onbedoelde effecten van beleid (follow-up rapport Commissie Dijsselbloem) en over De positie van het vmbo in de educatieve wedloop.

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Fiscale verzamelwet 2013

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om een nota van wijziging, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

33 637, nr. 10

– de motie-Omtzigt over de kantinevrijstelling voor sportverenigingen

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 637

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013)

33 637 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikelen I t/m VI

– amendement Omtzigt (9)

– artikel VII

– artikelen VIII t/m XXXII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie

33 400-VI, nr. 123

– de motie-Oskam c.s. over niet verder laten oplopen van de bezuinigingen op het OM

33 400-VI, nr. 124

– de motie-Oskam c.s. over zo spoedig mogelijk verhelpen van de problemen bij het OM

33 400-VI, nr. 125

– de motie-Helder over geen extra bezuinigingen op het OM

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over berichten over problemen met het alarmnummer 112

29 628, nr. 411

– de motie-Bontes/Klever over voorkomen dat vitale infrastructuur in buitenlandse handen valt

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee

33 561, nr. 4

– de motie-Klever c.s. over stoppen met windmolens op zee

33 561, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over niet bezuinigen op posten die nodig zijn voor uitvoering van het Energieakkoord

33 561, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over een opt-inregeling voor lokale overheden

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 239

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië

19 637, nr. 1710

– de motie-Gesthuizen/Voortman over aan de UNHCR kenbaar maken dat Nederland bereid is, 5.000 Syrische vluchtelingen uit te nodigen

19 637, nr. 1711

– de motie-Voortman c.s. over versoepeling regels voor de toelating van Syrische vluchtelingen

19 637, nr. 1712

– de motie-Voortman c.s. over ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland

19 637, nr. 1713 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over ruimhartig omgaan met verzoeken van Syriërs om familie in Nederland te bezoeken

19 637, nr. 1714

– de motie-Voordewind c.s. over participeren in het tijdelijk humanitair toelatingsprogramma

19 637, nr. 1715

– de motie-Voordewind c.s. over het loskoppelen van 250 Syrische vluchtelingen van het bestaande quotum

19 637, nr. 1716

– de motie-Van der Staaij/Van Hijum over voorrang geven aan de meest kwetsbare en bedreigde personen

19 637, nr. 1717

– de motie-Schouw c.s. over het verhogen van het quotum voor hervestiging van 2014

19 637, nr. 1718

– de motie-Schouw c.s. over een meer actieve rol van de regering in de Europese coördinatie van hulp aan Syrië

19 637, nr. 1719 (aangehouden)

– de motie-Maij over verruiming van de regels voor verblijf van gevluchte Syriërs bij familieleden

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland

29 754, nr. 234

– de motie-Van Klaveren over het ontnemen van de anbi-status van islamitische organisaties

29 754, nr. 235

– de motie-Van Klaveren over een verbod op de buitenlandse financiering van moskeeën

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de sluiting van de islamitische school Ibn Ghaldoun

31 289, nr. 169

– de motie-Rog over het instellen van een commissie van deskundigen

31 289, nr. 170

– de motie-Beertema over het intrekken van onderwijslicenties van alle islamitische scholen

31 289, nr. 171

– de motie-Beertema over financiering van scholen door partijen in OIC-landen

31 289, nr. 172

– de motie-Beertema over misbruik van artikel 23 van de Grondwet

19. Aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2014 door de minister van Financiën (17 september)

20. Debat over het thema «subsidiariteit» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. VAO Evaluatie Wet uniformering loonbegrip (AO d.d. 4/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-32, nr. 370

22. VSO Informele Landbouw-en Visserijraad

33 440

23. Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

33 599

24. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden

33 520

25. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 486 (R1994)

26. Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

33 687

27. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

33 580

28. Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

33 427

29. Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal

33 581

30. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

33 329

31. Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 september (week 39)

– Algemene Politieke Beschouwingen (25 en 26 september)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 15/05)

– VAO Financiën primair onderwijs (AO d.d. 04/09)

– VSO over de voorhang aanpassing mbi-aanwijzing (macrobeheersingsinstrument) 2012 van 2013 naar 2014 (Kamerstuk 32 620, nr. 83)

– VSO over het protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur (Kamerstuk 29 385, nr. 75)

– VAO Ontslagen thuiszorgmedewerkers (AO d.d. 11/9)

– VAO Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 5/9)

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 653 (Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014))

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 590 (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

33 503 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 322 (Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Begroting van de Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 664 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting)

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

33 365 (R1987) (Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling)

herfstreces: 18 oktober t/m 28 oktober (week 43)

29, 30 en 31 oktober (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XI)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2014 (plenaire afronding, inclusief stemmingen)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over de begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht i.v.m. het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door DNB en de AFM aan de Algemene Rekenkamer)

33 569 (Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen)

33 135 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht)

33 204 (Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten)

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 622 (Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht)

33 766 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen m.b.t. voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs)

33 726 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten)

33 623 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 591 (Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178))

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 526 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (commissie VWS brengt nog nader verslag uit)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 438 Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

3. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

5. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

6. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland en over nieuwe financiële steun (Van Hijum) (minister Fin)

7. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

9. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

10. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

11. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (minister BuZa)

12. Debat over het ACVZ rapport inzake het buitenschuldbeleid (Voordewind) (staatssecretaris V&J)

13. Debat over de aangekondigde visie op de Krijgsmacht (Hachchi) (minister van Defensie)

14. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

15. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

16. Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (minister Financiën en minister EZ)

17. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (minister SZW)

18. Debat over het voortbestaan van Aldel (Ulenbelt) (ministers EZ en SZW)

19. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (minister EZ)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

4. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

(Van Gerven) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over de explosie van wanbetalers door het eigen risico (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

13. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

14. Dertigledendebat over het al dan niet verlagen van de premie door zorgverzekeraars (Agema) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (staatssecretaris SZW)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (minister en staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (minister V&J)

23. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (minister SZW)

24. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het vertrouwen van de krijgsmacht in de politieke leiding (Segers) (minister Defensie)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 30 september 2013 van 14.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33 472)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 11 november 2013 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel cultuur van de begroting OCW

Maandag 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2014

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 25 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 25 november 2013 van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel media van de begroting OCW

Recesperiodes

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015