Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 20

20 Stemmingen moties Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs,

te weten:

  • -de motie-Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (31293, nr. 466);

  • -de motie-Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken (31293, nr. 467).

(Zie vergadering van 13 juni 2019.)

De voorzitter:

De motie-Rudmer Heerema c.s. (31293, nr. 466) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het "experiment flexibele onderwijstijden" op een aantal scholen bijzonder geslaagd is verlopen, waarbij ouders, leerlingen, docenten én school zeer tevreden waren;

overwegende dat de onderwijskwaliteit op deze scholen niet afwijkt van andere scholen die geen aandacht en tijd kwijt waren voor iets tijdrovends zoals het "experiment flexibele onderwijstijden";

verzoekt de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen voorwaarden, zoals instemming van de medezeggenschapsraad en waarborgen voor de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie, af kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen;

verzoekt de regering tevens om scholen die nu aan het "experiment flexibele onderwijstijden" meedoen en waar de onderwijskwaliteit gewaarborgd is, vooruitlopend op deze wetswijziging alvast in staat te stellen van deze mogelijkheden gebruik te maken en de scholen in het "experiment flexibele onderwijstijden" die niet voldoen aan de onderwijskwaliteit uit te sluiten van deze mogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 469, was nr. 468 (31293).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Rudmer Heerema c.s. (31293, nr. 469, was nr. 468).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Rudmer Heerema.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, nu de motie van de heer Rog en de heer Van Meenen waarover we net hebben gestemd is aangenomen, en wel met een ruime meerderheid is aangenomen, een motie die ten zeerste en ten stelligste ontraden was door de minister, willen wij graag een brief hebben om te horen hoe de minister de motie gaat uitvoeren. Ook willen wij een tijdlijn hebben: wanneer heeft hij dit geregeld? Deze kinderen en deze ouders hebben echt het recht om te weten hoe het nu gaat lopen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Bisschop (31293, nr. 467).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.