Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 18

18 Stemming motie Invoering van de Wzd-functionaris

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris,

te weten:

  • -de motie-Hijink/Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken (35087, nr. 17).

(Zie vergadering van 12 juni 2019.)

De voorzitter:

Meneer Bisschop?

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het is ons misschien ontgaan, maar wij meenden dat wij zojuist niet genoemd zijn bij de voorstemmers voor het wetsvoorstel Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.

De voorzitter:

U hebt ervoor gestemd?

De heer Bisschop (SGP):

Wij hebben uitbundig voor gestemd.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Hijink/Bergkamp (35087, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.