Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 19

19 Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018,

te weten:

  • -de motie-Wörsdörfer/Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering (35200-XIII, nr. 12);

  • -de motie-Wörsdörfer over handhaven van de verruiming van de BMKB (35200-XIII, nr. 13);

  • -de motie-Moorlag over beter inzicht in de opbouw van de energierekening (35200-XIII, nr. 14);

  • -de motie-Kops over afschaffen van de SDE en SDE+ (35200-XIII, nr. 15);

  • -de motie-Van der Lee over een afwegingskader voor de ontmanteling van olie- en gasinstallaties (35200-XIII, nr. 16).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 juni 2019.)

De voorzitter:

De motie-Wörsdörfer (35200-XIII, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wörsdörfer en Sjoerdsma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 13 (35200-XIII).

De voorzitter:

De motie-Moorlag (35200-XIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer de aanbeveling doet om de ontvangsten en uitgaven voor de productie van duurzame energie, en de samenhang hiertussen, duidelijker weer te geven en te benoemen;

overwegende dat transparantie en inzichtelijkheid van de geldstromen voor duurzame energie en een eerlijke verdeling van lusten en lasten essentieel zijn;

verzoekt de regering burgers en de samenleving veel beter inzicht te geven in de opbouw van de energierekening en de ontvangsten en uitgaven voor duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 14 (35200-XIII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer/Sneller (35200-XIII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wörsdörfer/Sjoerdsma (35200-XIII, nr. 18, was nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Moorlag (35200-XIII, nr. 19, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (35200-XIII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Lee (35200-XIII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.