Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 39

39 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd) - 35223

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 juni 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI - 35224

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht - 35225

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 juni 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Beleidsreactie onderzoek "Cross-sectorale gegevensdeling tussen private partijen voor fraudebestrijding" - 17050-576

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot uitstel algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid van 12 juni 2019 - 19637-2502

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verstoring nationaal Visum Informatiesysteem naar bevragingen in het Schengen Informatie Systeem en het opsporingssysteem - 19637-2503

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod - 2019Z10883

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording resterende vragen eerste termijn AO Maritiem 29 mei 2019 - 2019Z11123

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de brief met vragen van Stichting CommTop e.a. inzake de invoering van NLQF (vergelijking diploma's) als wettelijk instrument per 1-1-2020 - 2019Z11634

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland - 20454-146

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019 - 21501-02-2022

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019 - 21501-02-2023

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad van 26 juni 2019 - 21501-08-774

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 25 juni 2019 - 21501-08-775

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele bijeenkomst milieuministers van 20-21 mei 2019 te Boekarest - 21501-08-776

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op overige vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019 - 21501-30-460

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlands standpunt inzake uitbreiding van de Unielijst voor Invasieve Uitheemse Soorten - 21501-32-1184

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019 - 21501-33-766

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake EU-uitbreidingsstrategie 2019 - 22112-2810

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU - 22112-2811

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie - 22112-2812

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket - 22112-2813

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019 - 23987-361

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg" - 24170-193

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

PMJ-ramingen (Prognosemodel Justitiële ketens) tot en met 2024 - 24587-746

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Voordewind over de evaluatie van het convenantenbeleid - 26485-310

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) - 26485-311

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) en voortgangsrapportage NCSA - 26643-614

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake het programma Kern Gezond bij de Kamer van Koophandel - 26643-615

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over producten die onterecht als biologisch worden verkocht - 26991-552

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren - 27923-367

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Turkse inzet tegen de terroristische organisatie ISIS - 27925-652

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang integrale aanpak cybercrime - 28684-564

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit - 28684-565

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkeling toetsingskader endotoxinen - 28973-214

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Archiefwet BES, verkenning van de zorg voor overheidsinformatie - 29362-280

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) - 29383-327

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke terinzagelegging antwoord Europese Commissie inzake openbaarmaking ingebrekestelling mer-richtlijn - 29383-328

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza - 29477-577

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage "Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2021" - 29515-437

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede advies Wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid: Op weg naar effectieve interventies tegen eenzaamheid - 29538-295

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verruiming derde quotumjaar Aziatische horeca - 29544-917

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over drugsdumpingen in natuurgebieden - 29911-246

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Exporteisen thermisch gereinigde grond - 30015-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG) - 30196-651

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de twee nieuwe regelingen Sport die per 1 januari zijn ingegaan - 30234-216

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Basisnet 2018 - 30373-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de 63ste editie van de Commission on the Status of Women (CSW) - 30420-321

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit maatregelen kunststof drankflessen - 30872-231

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen - 30872-232

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere beleidsreactie inzake het onderzoek "Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld - 31015-173

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie-De Winter) - 31015-174

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Richting een oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak (kinderopvangtoeslag) - 31066-490

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over aanvullende stukken over de CAF-11-zaak - 31066-492

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier - 31066-493

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afhandeling bezwaren tegen btw-correctie privégebruik auto eerste helft 2011 - 31066-494

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de 23ste Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen - 31066-495

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een aantal recente brieven van belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening van de Belastingdienst - 31066-496

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren - 31288-740

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen - 31322-396

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg - 31765-413

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz) - 31765-414

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp van 13 juni 2019 - 31839-674

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie van het kabinet op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht op revolverende Fondsen bij het Rijk" - 31865-146

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het rapport Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid nemen en delen" van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 31865-147

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen - 31936-637

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel - 31936-638

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op de brief van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) en Privacy First over de FATF-Aanbevelingen ten aanzien van crypto’s - 32013-217

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel - 32043-457

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek om instemming medewerking totstandkoming herziening Verordening Brussel II-bis - 32317-559

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse tekstversie herziening Verordening Brussel II-bis - 32317-560

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

(Her)publicatie WOB-verzoeken Syrië - 32623-266

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het onderzoek naar compromittering van staatsgeheime informatie in WOB-publicatie - 32623-267

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Saoedische zussen willen naar Nederland: Ze kunnen ons hier vermoorden" - 32735-246

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage 2018 - Internationale Mensenrechtenprocedures - 32735-247

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking tot de bouwregelgeving - 32757-154

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Autoriteit persoonsgegevens - eerste ervaringen met de AVG en middelen - 32761-135

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst - 32761-136

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord - 32793-391

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het onderzoek van CE Delft over het sluiten van drie kolencentrales om het Urgendadoel te halen - 32813-335

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+ - 32813-336

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 - 32820-290

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Woondeal zuidelijke Randstad - 32847-525

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stuwmeerregeling Groningen - 33529-644

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bescherming belangen slachtoffers bij publicatie - 33552-53

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid" - 33783-32

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaar en noodzakelijk instrumentarium in het onderwijstoezicht - 33905-14

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang renovatie Binnenhof - 34293-77

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2018 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking - 34776-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procesevaluatie pilot Haltafdoening sexting - 34843-36

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Zorg voor de Jeugd - 34880-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bescherming van de horizontale privacy - 34926-8

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34952-65

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 03 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen - 34997-28

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022 - 35000-IV-58

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht "Koninkrijk onder supervisie Raad van Europa voor schending mensenrechten" - 35000-IV-59

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken van enkele nog openstaande moties en toezeggingen - 35000-IX-25

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de verlenging van het contract van de externe volkenrechtelijke adviseur - 35000-V-73

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen rondom de verklaring omtrent het gedrag (vog) - 35000-VI-121

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017-2018 - 35000-VIII-190

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht - 35000-X-141

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage - 35000-X-142

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verschuiving naar de focusregio’s en OS-gegevens op internet - 35000-XVII-68

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 05 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel reactie op motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk - 35026-66

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda - 35115-3

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken - 35200-V-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 - 35200-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - 35200-VI-9

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 - 35200-VIII-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 - 35200-XVII-6

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35200-XVII-7

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) - 35200-XVII-8

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 04 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie over de brief van organisaties over snellere behandeling brief over facultatieve protocollen bij het IVESCR - 2019Z10845

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 mei 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Toeslagen terugbetalen - 31066-491

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over parlementaire instemming met de ontwerpverordening herziening Verordening Brussel II-bis - 32317-561

voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 13 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag:

Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador; Brussel, 11 november 2016 (Trb. 2016, 191 - Heruitgave) - 35222-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact - 21501-20-1457

vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 17 juni 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd) (35223);

b. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI (35224);

- Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225).