Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 94, item 33

33 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel aan de Kamer voor de Eerste Kamer te laten weten dat de heer Van Nispen de plaats zal innemen van mevrouw Kooiman bij de verdediging van de Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091), alsook dat mevrouw Kuik dit wetsvoorstel mede zal verdedigen.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het lid Bromet tot lid in plaats van het lid Van der Lee en het lid Van der Lee tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Bromet;

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Van den Berge tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Van den Berge tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het lid Van den Berge tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Diks;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van den Berge tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor om de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 31532-227; 35000-XIV-44; 34952-21; 34952-20; 21501-32-1151; 21501-32-1114; 35069-4; 35069-5; 33037-317; 35000-XIV-23; 25087-199.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het VAO Verkeersveiligheid, met als eerste spreker de heer Laçin namens de SP;

 • -het VAO Laaggeletterdheid, met als eerste spreker mevrouw Westerveld namens GroenLinks;

 • -het VAO Bescherming persoonsgegevens, met als eerste spreker de heer Van Dam namens het CDA;

 • -het VAO Inburgering en integratie, met als eerste spreker de heer Paternotte namens D66;

 • -het VAO Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, met als eerste spreker mevrouw Kuiken namens de PvdA;

 • -het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit, met als eerste spreker de heer Stoffer namens de SGP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Nispen namens de SP-fractie. De heer Van Nispen heeft het woord.

De heer Van Nispen (SP):

Dank u wel, voorzitter. Er wordt volop gelekt uit ministeries. Dat heeft vrijwel nooit gevolgen. Maar uitgerekend in de WODC-affaire, de kwestie waarin door een klokkenluider evidente misstanden naar buiten zijn gebracht, werd wel aangifte gedaan. Omdat wij vinden dat de misstanden moeten worden aangepakt en niet de klokkenluider, en omdat de minister in antwoord op mijn vragen hier in de Kamer in januari 2018 nog heeft gezegd dat er geen onderzoek zou worden gedaan, wil ik graag een interpellatiedebat met de minister van Justitie en Veiligheid. Maar mocht het nou zo zijn dat collega's zeggen "wij willen een volwaardig debat", dan ben ik bereid om het om te zetten en er een volwaardig debat van te maken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik was net zo verbaasd en geschrokken over wat er aan de gang is. Ik wil daar dus wel opheldering over, maar ik wil eerst een brief, om dan te bepalen hoe we het debat willen voeren.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Het is heel begrijpelijk dat hiernaar wordt gevraagd, dat de heer Van Nispen hier staat. Het is bijzonder als justitie aangifte doet tegen justitie en dat onderzocht wordt door justitie. Wij willen dus zo snel mogelijk tekst en uitleg van de minister en daarom deze week graag nog een brief, maar nog geen debat. We willen eerst tekst en uitleg via een brief, graag nog deze week.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Wat vooral het meest bijzonder is, is dat aanvankelijk gezegd werd dat niemand vervolgd zou worden en er nu wel mensen vervolgd dreigen te worden. Dat is zeker een debat waard, wat mij betreft een volwaardig debat. Dat steun ik. Ik steun een interpellatiedebat uiteraard ook, maar ik hoop op een brief en gewoon een volwaardig debat hier in de Kamer.

De heer Markuszower (PVV):

Steun voor het verzoek.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Als het zo urgent is als deze zaak, rest niks anders dan het debat, naast de brief, volwaardig te steunen. Dus steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Wij zouden klokkenluiders absoluut moeten beschermen, dus steun voor het verzoek, en wat ons betreft ook nog voor een volwaardig debat, als het kan.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter. Dit is een kwestie die een hoop vragen oproept. Die zijn nog niet beantwoord, dus ik denk dat het goed is dat die beantwoord worden. Ik wil graag eerst een brief, maar dan wel steun voor het debat. Dat kan wat mij betreft een interpellatiedebat zijn, maar ook een volwaardig debat.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter, steun voor het verzoek om de brief, maar ook voor het verzoek van de heer Van Nispen.

De heer Drost (ChristenUnie):

We hebben een brief nodig om goed te kunnen inschatten wat we willen met betrekking tot een debat, omdat er ook nog een strafrechtelijk onderzoek loopt op dit moment.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor een interpellatiedebat.

De voorzitter:

Meneer Van Nispen, u heeft een meerderheid.

De heer Van Nispen (SP):

Heb ik ook een meerderheid voor een volwaardig debat?

De voorzitter:

Ja, dat werd er wel bij gezegd, maar eigenlijk voor beide, als je dat zo ziet.

De heer Van Nispen (SP):

En is het zo dat een interpellatiedebat sneller gepland wordt dan een normaal debat, of hoeft dat niet zo te zijn? Want het heeft zeker wel urgentie, voorzitter.

De voorzitter:

Nee. Ook bij een interpellatiedebat heeft u, net als bij een meerderheidsdebat, de steun van een meerderheid nodig.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter, het moet voor de zomer plaatsvinden, want dit is een kwestie die niet over het zomerreces heen getild kan worden. Het is mij dus werkelijk om het even, als het maar snel ingepland kan worden.

De voorzitter:

Ja. Maar goed, u heeft om een debat gevraagd en u heeft een meerderheid. Er is ook om een brief gevraagd. Het verzoek is om het zo snel mogelijk in te plannen. Misschien zou u dat aan de hand van die brief opnieuw aan de Kamer kunnen vragen.

De heer Van Nispen (SP):

Laten we dan nu zeggen dat we het volwaardige debat inderdaad hebben.

De voorzitter:

Ja, dat wilt u handhaven.

De heer Van Nispen (SP):

Eind van deze week volgt inderdaad een brief en zo nodig staan we hier volgende week weer, maar dan mogelijk ook om het diezelfde week nog in te plannen.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van Nispen (SP):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Weyenberg namens D66.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dank u wel, voorzitter. Vorige week publiceerde Rutgers een rapport waarin staat dat in Nederland nog een wereld te winnen is als het gaat om de gelijke rol van vaders bij de opvoeding van hun kinderen en dat heel veel vaders het nog steeds moeilijk vinden om hun ambitie om meer betrokken te zijn, in de praktijk te brengen. De emancipatie in dit land is ook nog lang niet af en daarom zou ik graag over dit rapport een debat willen met de minister van Sociale Zaken en de minister van emancipatie.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Een ontzettend belangrijk onderwerp, voorzitter. Van harte steun.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp, maar niet een onderwerp waarvoor ik, met deze lange lijst, nog anderhalf jaar op een debat zou willen wachten. Er is vanavond een AO Emancipatie. Dus geen steun voor een apart debat, maar wel om dat daar vanavond meteen bij te trekken.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. We vinden dit zo'n belangrijk onderwerp dat het zich leent voor een apart debat. Met name werkgevers staan nog steeds niet toe dat vaders hun verlof opnemen; dat moet veranderen.

De voorzitter:

Dus u steunt het?

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ik steun het debat dus.

De heer Peters (CDA):

Geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Dit is zo belangrijk dat het vanavond nog bij het AO Emancipatie moet.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter. Het is goed om het vanavond alvast te bespreken, maar dit is zo'n belangrijk onderwerp dat het ook echt een apart debat verdient. Dus van harte steun voor het verzoek.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Heel belangrijk, dus vanavond bespreken in het AO Emancipatie.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat?

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dus geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Moederschap en vaderschap liggen in de privésfeer van het gezin, maar vaderschap is zo belangrijk voor kinderen en regels die de overheid stellen, kunnen daar wel degelijk bij helpen. Ik steun deze debataanvraag van harte.

De voorzitter:

Meneer Van Weyenberg, u heeft geen meerderheid.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dan zou ik hem toch voorlopig graag op de lijst van dertigledendebatten zetten.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel.

Het woord is aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Meneer Baudet, u bent aan de beurt.

De heer Baudet (FvD):

Ambtsgenoten. Afgelopen dinsdag ...

De voorzitter:

Gaat u verder.

De heer Baudet (FvD):

Ik wacht even. Afgelopen dinsdag werd via RTL Nieuws bekend dat uit onderzoek naar voren komt dat Nederlanders met een modaal inkomen massaal worstelen om rond te komen: 30% van de mensen met een modaal inkomen komt iedere maand tussen de €50 en €200 tekort. Dat betekent: kiezen tussen eten kopen, kleren voor je kinderen, je huur niet kunnen betalen. Gister bij Pauw zei minister Schouten nog dat mensen dan maar eten moeten kopen dat over de houdbaarheidsdatum heen is en dat dat dan de manier is om de klimaatobsessie en de massale immigratie te kunnen blijven betalen.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

De heer Baudet (FvD):

Ik wil een groot debat. Ik denk dat we dit als het grote afsluitende debat, misschien wel van dit jaar, voor de zomer kunnen doen met de minister-president, de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken over de dramatisch verslechterende koopkracht. Over de hele linie voelen mensen dit. De energierekening stijgt en alles wordt duurder. Dit kabinet blijft kiezen voor immigratie en klimaatplannen. Ik wil daar dus eigenlijk een groot debat over. Ik denk dat het echt nodig is dat we dit in den brede bespreken, want deze Kamer gaat natuurlijk heel vaak in op detailpunten ...

De voorzitter:

Meneer Baudet, het is helder.

De heer Baudet (FvD):

... maar we moeten het in samenhang met elkaar bezien.

De voorzitter:

Het is helder. Uw verzoek is dus om een debat te houden, maar ook voor het zomerreces.

De heer Baudet (FvD):

Zeker.

De voorzitter:

Dat zijn dus twee verzoeken. Als u reageert, zegt u dus ook wat u daarvan vindt.

De heer De Graaf (PVV):

Als ik reageer, dan zeg ik dat de heer Baudet volledig gelijk heeft. Als het kabinet doorgaat met zijn sloopwerk, leeft half Nederland straks alleen nog maar in decente armoede. Dat moeten we voorkomen. Dus van harte steun.

De voorzitter:

Ook voor het verzoek om het voor het zomerreces te plannen?

De heer De Graaf (PVV):

Zeker.

De heer Klaver (GroenLinks):

Naar aanleiding van de berichtgeving van RTL heb ik hier vorige week een debat over aangevraagd. Dat kon toen niet op een meerderheid rekenen, maar wellicht deze week wel.

De voorzitter:

Dus?

De heer Klaver (GroenLinks):

Dus steun voor het verzoek. Ik heb toen het verzoek gedaan om een debat van ons dat er al staat en dat een meerderheid heeft, naar voren te halen op de lijst. Dat zou mijn suggestie zijn aan de heer Baudet.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek om het debat te houden en ook om dat voor het zomerreces te doen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ja.

De heer Slootweg (CDA):

Geen steun, maar volgens mij heeft de heer Mulder een week of zes geleden ook gevraagd om over inkomensplaatjes een debat te hebben. Als ik de inleiding nu zo hoor, lijkt het mij logisch om dat daarbij te betrekken. Het verzoek van de heer Mulder was overigens wel iets minder barok. Dus geen steun. Verder vind ik ook dat het kabinet gewoon over de eigen afvaardiging gaat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Het inkomen van mensen en de koopkracht zijn voor ons zeer belangrijk. Wij willen daar dus graag over spreken, maar ik zou de beperking die de heer Baudet zichzelf oplegt, willen verruimen. Ik zou dus ook graag de minima en de mensen die van een pensioen of van alleen AOW moeten rondkomen, hierbij willen betrekken, want ook zij hebben problemen met rondkomen.

De heer Baudet (FvD):

Ja, terecht.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Geen steun voor dit debat. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, maar ik hoop de heer Baudet te zien bij het debat over de Voorjaarsnota, dat nog voor het zomerreces plaatsvindt.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, een belangrijk onderwerp. Met enige regelmaat zien we nieuwsberichten hierover terug, dus van harte steun voor het debat. Als er debatten samengevoegd kunnen worden die voorheen al zijn aangevraagd, dan heeft dat natuurlijk altijd onze voorkeur.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor het debat, met de toevoeging van mevrouw Van Brenk erbij.

De voorzitter:

Ook voor het zomerreces?

De heer Stoffer (SGP):

Ja.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ja, voorzitter, we moeten dit natuurlijk snel bespreken. Dat kan ook. Er is een debat aangevraagd door de heer Mulder en we hebben ook nog de Voorjaarsnota. Die debatten zijn al eerder aangevraagd, dus ik hoef dit debat nu niet te steunen. Er zijn al andere debatten over dit onderwerp. Graag daar prioriteit aan geven.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Geen steun. Volgens mij hebben we het Voorjaarsnotadebat nog in aantocht.

De voorzitter:

Dank u wel. Meneer Baudet, u heeft geen meerderheid.

De heer Baudet (FvD):

Eén zetel te kort, hè?

De voorzitter:

Nee, helemaal niet één zetel. U heeft 46 leden die uw verzoek hebben gesteund. Maar dat geeft niet. Zo gaat het soms. Dank u wel.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank, voorzitter. Morgen spreken wij over het pensioenakkoord. Ik heb daar best veel vragen over. Dat gaat mij niet in vier minuten lukken, dus ik vraag aan de collega's of ik iets meer spreektijd kan krijgen. Ik probeer daar drie minuten bij te sprokkelen.

De voorzitter:

Is iemand voor het bijsprokkelen van een paar minuten spreektijd? De heer Van Weyenberg.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ja, voorzitter, al is het maar omdat we met drie minuten extra nog steeds heel veel tijd zouden hebben gewonnen ten opzichte van onze zeer gewaardeerde collega Van Rooijen. Hoeveel minuten extra laat ik aan u, maar het verzoek om een beetje extra spreektijd voor dit heel belangrijke debat vind ik zeer redelijk. Dus volle steun van D66.

De voorzitter:

Is iedereen het ermee eens? Ja? Dan doen we dat. Dank u wel, mevrouw Van Brenk.

Dan ga ik naar de heer Asscher namens de PvdA.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter. Heel veel Nederlanders snakken naar een klein beetje meer loon en een klein beetje meer koopkracht. Ze hebben gezien dat de energierekening verhoogd is, dat de btw verhoogd is, en vervolgens zagen ze via het Journaal de premier op een VVD-festival zeggen: de lonen moeten omhoog, anders ga ik wat doen. We hebben net in het vragenuur gezien dat dat een loze belofte was, een loos dreigement, dat er geen datum genoemd werd, dat er geen voorwaardelijkheid werd geschetst, en dat er geen antwoord kwam op vragen die heel logisch waren.

De voorzitter:

En?

De heer Asscher (PvdA):

Het is hier geen VVD-festival. Gelukkig, voeg ik daaraan toe. Het lijkt me goed dat we de premier uitnodigen om in de Tweede Kamer het debat te voeren over dit essentiële punt: het geld moet naar de Nederlanders, in plaats van naar de aandeelhouders.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Dat stoere voorstel van de premier afgelopen weekend is zojuist als een lekke bal in het zand geploft. Daar moeten we dus zeker een debat over voeren. Steun.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Iets minder barok: steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Uitspraken van de minister-president, vooral tijdens een VVD-evenement, kunnen nooit vrijblijvend zijn. Van harte steun voor een debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik denk dat ik net als de heer Asscher — ik wilde bijna "minister" zeggen, maar dat was vroeger — met belangstelling uitkijk naar Prinsjesdag. Steun voor dit debat. Het hoeft wat mij betreft niet voor het reces.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het debat.

De heer Baudet (FvD):

Volop steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Van harte steun voor dit verzoek. Ik zou het graag wél voor de zomer willen. Het moet namelijk allemaal landen bij Prinsjesdag. Daarvoor willen we echt de minister-president spreken. Als je nu steun uitspreekt en zegt "het komt wel een keer na de zomer", dan zijn we al bij Prinsjesdag. Dan gaan we er ook echt wel over spreken, maar het gaat er juist om dat we dit debat nog voor de zomer hebben.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun, voorzitter.

De heer Slootweg (CDA):

Steun voor het debat, maar niet voor de zomer.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Steun voor het debat, maar niet voor de zomer.

De voorzitter:

Even kijken en tellen.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, dat is mooi.

De voorzitter:

Meneer Asscher, u heeft wel een meerderheid voor het houden van een debat, maar er is geen meerderheid om dit debat voor de zomer in te plannen. Volgens mij heeft u dat ook niet gevraagd.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter. De meteorologische zomer staat te beginnen, dus het hoeft daar niet voor. Het moet wel voor Prinsjesdag. Niet voor niets verwees de heer Van Weyenberg naar de stukken die met Prinsjesdag te maken hebben. Of het nu voor of na het reces is ... Als het maar voor Prinsjesdag tot besluitvorming kan leiden.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan de heer Emiel Van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ruim 10.000 uitgeprocedeerde asielzoekers zijn niet uitgezet omdat de landen niet mee zouden werken. Wat een slappe excuses. We hebben net een voorproefje gehad van het beleid van de nieuwe VVD-staatssecretaris. Wat de PVV betreft is de maat vol. Als het de collega's ernst is, verwacht ik steun om hier een debat over te houden en spijkers met koppen te slaan om al die mensen zo snel mogelijk het land uit te zetten.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik heb recent een debat aangevraagd over het rapport van de commissie-Van Zwol. Daar willen we het graag bij betrekken, want dat gaat over ons asielbeleid en de uitzettingen. Het staat dus al op de agenda.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Groothuizen (D66):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Van Toorenburg, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ik sluit me vandaag ook aan bij mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Becker (VVD):

Ik ook, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Emiel van Dijk, er staat een debat op de lijst. Degenen die gesproken hebben, geven mee om dit onderwerp bij dat debat te betrekken.

U had nog een verzoek.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Zeker. Het houdt maar niet op met vervelende asielzoekers. Gisteren werd bekend dat in Amsterdam een stel smeerlappen uit het asielzoekerscentrum zichzelf in de bosjes hebben zitten betasten terwijl nietsvermoedende minderjarige meisjes aan het sporten waren. Vannacht nog een steekpartij in Harderwijk met drie gewonden, waarvan twee zwaargewond. Het houdt maar niet op met dit soort misdragingen. We moeten daar snel over debatteren. Het moet maar eens afgelopen zijn met deze ellende.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Het moet inderdaad maar eens afgelopen zijn met deze ellende. Daarom heb ik ook aan de staatssecretaris gevraagd om al het mogelijke te doen om dit te stoppen. Daar staat ook al een debat over geagendeerd, namelijk over oplossingen voor criminele asielzoekers die niet verwijderd worden. Daar willen wij dit onderwerp dan weer bij betrekken. Dat debat staat dus ook al.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Groothuizen (D66):

Geen steun voor het debat, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter, u moet er niks achter zoeken, maar ik ben het weer eens met mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter, dat geldt ook weer voor mij.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Het wordt allemaal op de lange baan geschoven. Blijkbaar is het de collega's geen ernst. Jammer!

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver, die ik net al heb gesignaleerd in de zaal.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter, dank. Ik wil graag een debat over de CO2-belasting. Dat debat zou ik graag zo snel mogelijk willen voeren. Ik sta hier niet voor het eerst. Iedere keer wordt er weer verwezen naar doorrekeningen van het CPB die er zouden moeten zijn. Die liggen er nu. Er zijn zeven varianten doorgerekend. Volgens mij hebben we nu alle informatie om hierover heel snel als Kamer in debat te gaan.

De voorzitter:

U heeft volgens mij al een dertigledendebat op de lijst staan.

De heer Klaver (GroenLinks):

Laten we dat dan omzetten in een meerderheidsdebat, voorzitter.

De voorzitter:

Bent u dat vergeten? Dat debat gaat over de CO2-vrijstelling. Weet u nog? Met de minister-president.

De heer Klaver (GroenLinks):

We hebben in het voorjaar een debat aangevraagd over de CO2-vrijstelling ...

De voorzitter:

Ik ga jullie allemaal daaraan herinneren ...

De heer Klaver (GroenLinks):

... die er toen is geweest. Ik vraag nu dit debat aan. Als we daar een meerderheid voor krijgen, zetten we dat dertigledendebat graag om of halen we het van de lijst. Ik kies de vorm waarmee ik u het meest tevreden stel, voorzitter.

De voorzitter:

U lost het heel charmant op.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is hartstikke goed dat het kabinet de blokkade tegen de CO2-heffing heeft afgebroken. Dus steun voor deze debataanvraag.

De voorzitter:

Dus voor het omzetten van het dertigledendebat naar een meerderheidsdebat.

De heer Moorlag (PvdA):

Ja, naar een meerderheidsdebat. Dat verzoek steun ik, voorzitter. Ik zou het heel erg op prijs stellen als we voorafgaand een technische briefing kunnen laten plaatsvinden.

De voorzitter:

Dat doet u via de commissie.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter, ook steun voor het omzetten naar een meerderheidsdebat. Er is geen tijd te verliezen, dus zo snel mogelijk.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun, mevrouw de voorzitter. We willen er graag over debatteren, maar wel in samenhang met de kabinetsappreciatie.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik ben het eigenlijk wel eens met mijn collega van D66. Hier moeten we het over hebben. De technische briefing lijkt me ook goed.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik ben het daar uiteraard niet mee eens. Ik heb het dertigledendebat gesteund en steun dit verzoek ook.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter, ik sluit me aan bij de heer Sienot.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik sluit me ook aan bij de heer Sienot.

De voorzitter:

Het blijft een dertigledendebat, meneer Klaver. U heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt.

De heer Klaver (GroenLinks):

Ik zie het, voorzitter. Ik blijf het proberen. Het klimaat is een ongelofelijk belangrijk onderwerp. Mij moet van het hart dat het kabinet nu ongeveer al tweeënhalve maand aan het broeden is op allerlei maatregelen. Het wordt iedere keer maar verder uitgesteld. Er komt een moment waarop we als Kamer met elkaar het debat aan moeten gaan. Als het moet en er niks ligt van het kabinet, staan we hier volgende week weer. Want het heeft lang genoeg geduurd.

De voorzitter:

Zo ken ik u. Dank u wel.

De heer Rog namens het CDA.

De heer Rog (CDA):

Ja, voorzitter, niet namens het CDA. Ik sta hier als voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik wil u namens de commissie verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, Kamerstuk 35223, nog deze week in te plannen, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Ik begrijp dat dit hier bekend is. Daar gaan we rekening mee houden.

Voordat ik de regeling van werkzaamheden afsluit, wil ik mevrouw Yeşilgöz van harte feliciteren met haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd!

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.