Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 45

45 Stemming motie Media algemeen en journalistiek

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Media algemeen en journalistiek,

te weten:

  • -de motie-Westerveld c.s. over de middelen voor een lokaal toereikend media-aanbod (32827, nr. 135).

(Zie vergadering van 26 september 2018.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld c.s. (32827, nr. 135) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale publieke omroepen essentieel zijn in een goed functionerende democratie;

overwegende dat zij de wettelijke taak hebben een lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen;

van mening dat de in het Gemeentefonds gealloceerde middelen vaak onvoldoende zijn, vooral voor de dunbevolkte en landelijke gebieden;

constaterende dat advies wordt gevraagd aan de raden voor cultuur en openbaar bestuur over de toekomst van lokale en streekomroepen;

verzoekt de regering in de adviesaanvraag mee te nemen hoe de kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op lokaal niveau zich verhouden tot de beschikbare middelen in het Gemeentefonds, en daarbij ook te kijken naar het voorstel van de VNG en de NLPO voor een "basisbekostiging" naast de gemeentelijke zorgplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 147, was nr. 135 (32827).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld c.s. (32827, nr. 147, was nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schors ... O, de heer Verhoeven. Wat ging er mis?

De heer Verhoeven (D66):

Excuus, voorzitter. Bij de stemmingen onder agendapunt 22, over de moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben wij per abuis voor de motie op stuk nr. 77 (35000-XV) gestemd. Daar hadden wij tegen willen stemmen.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.