Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 34

34 Stemmingen moties Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen,

te weten:

  • -de motie-Beckerman/Nijboer over een garantieregeling voor alle huiseigenaren in het aardbevingsgebied (35008, nr. 3);

  • -de motie-Beckerman c.s. over zeggenschap over via het woonbedrijf opgekochte woningen (35008, nr. 4);

  • -de motie-Van der Lee c.s. over de praktische uitvoering van de twee regelingen samenvoegen (35008, nr. 5);

  • -de motie-Van der Lee c.s. over 5% verhalen via de waarderegeling (35008, nr. 6);

  • -de motie-Nijboer c.s. over compensatie van de volledige waarde van het huis (35008, nr. 7);

  • -de motie-Nijboer c.s. over budget voor iedereen die vastzit in een woning in het aardbevingsgebied (35008, nr. 8).

(Zie vergadering van 27 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Lee stel ik voor zijn motie (35008, nr. 6) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van der Lee c.s. (35008, nr. 5) is in die zin gewijzigd (35008, nr. 9) en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Lee, Nijboer, Beckerman, Sienot en Agnes Mulder, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Woonbedrijf wordt opgericht om moeilijk verkoopbare woningen in Groningen op te kopen;

constaterende dat naast deze regeling woningeigenaren een beroep kunnen doen op de waarderegeling van de NAM;

overwegende dat de minister van EZK voornemens is de afhandeling van schade door waardedaling van woningen publiek uit te voeren;

overwegende dat het feit dat woningeigenaren een beroep moeten doen op twee verschillende regelingen niet bijdraagt aan vermindering van de mentale en bureaucratische last voor wooneigenaren in het bevingsgebied;

verzoekt de regering de praktische uitvoering van deze regelingen, bezien vanaf de voorkant door wooneigenaren, zo veel mogelijk samen te voegen, en de Kamer daarover te berichten zodra de (ontwerp-)regeling voor publieke afhandeling van waardedaling van woningen bekend wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 10, was nr. 5 (35008).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Nijboer (35008, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (35008, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van der Lee c.s. (35008, nr. 10, was nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (35008, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (35008, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Bij agendapunt 29 zijn alle moties aangehouden. We gaan dus naar agendapunt 30.