Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Er is nu een korte regeling van werkzaamheden, vlak voor de stemmingen.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Amhaouch/Remco Dijkstra (35000-XII, nr. 66) en de aangehouden motie-Westerveld c.s. (32827, nr. 135).

Ik geef nu het woord aan mevrouw Ouwehand, die spreekt namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik zou graag het verzoek doen om, voordat we over de begrotingen gaan stemmen, eerst te stemmen over mijn motie op stuk nr. 48, die nu geagendeerd staat onder agendapunt nr. 25, de stemmingen in verband met Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De voorzitter:

Heeft iemand bezwaar tegen dit verzoek? Ik constateer dat dit niet het geval is. Dan gaan we eerst stemmen over de motie-Ouwehand (35000-XVII, nr. 48), agendapunt 25, bladzijde 15, over het niet in lijn liggen van de Miljoenennota met de beperking van de opwarming van de aarde.