Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 47

47 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen, van de agenda af te voeren.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 33037-243; 21501-32-1047; 32847-427; 28089-83; 35000-A-14; 35000-A-12; 25422-236; 23645-677; 23645-676; 32852-68; 23645-678; 34346-3; 32852-62; 31409-180; 30175-279; 28286-871; 33625-270; 32813-213; 32813-212; 25422-234; 25422-233 en 25422-232.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Zwangerschap en geboorte, met als eerste spreker mevrouw Bergkamp namens D66;

  • -het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen, met als eerste spreker mevrouw Agema namens de PVV;

  • -het VAO Klimaat en energie, met als eerste spreker mevrouw Beckerman namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Waarom staat u bij de interruptiemicrofoon, mevrouw Beckerman?

Mevrouw Beckerman (SP):

Omdat de Griffie mij heeft verzocht om hier te gaan staan. De minister moet voor 13 december besluiten of hij wel of niet in hoger beroep gaat in een zaak over mijnbouwschade in Limburg. Hij wil nog een uitspraak van de Kamer. Daarom willen wij graag dat het laatste VAO ...

De voorzitter:

Oké, dus het VAO Klimaat en energie.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ja. Wij willen dat dit VAO voor 13 december wordt ingepland.

De voorzitter:

Ja, nu begrijp ik het.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik heb van de Griffie begrepen dat dit misschien donderdag kan, inclusief stemmingen. Dinsdag stemmingen is ook prima.

De voorzitter:

Oké, dan zullen we daar in de planningen rekening mee houden.

Mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een debat aanvragen met de minister voor Medische Zorg over het bericht dat de abrupt gestaakte behandeling van melanoompatiënten met Nivolumab heeft geleid tot aantoonbare schade bij verschillende mensen uit de patiëntengroep, terwijl wij hem actief hebben verzocht het stoppen van het vergoeden van het middel te staken.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, steun daarvoor. Ik zou er ook graag een brief over willen. Gezien het feit dat het waarschijnlijk weer heel lang gaat duren voor dat debat er komt, is het verstandig om het te betrekken bij de procedurevergadering.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek van mevrouw Agema.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, en een brief.

De heer Raemakers (D66):

Wij zouden er heel graag een brief over ontvangen, maar geen steun voor een debat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Ik ben blij dat de wetenschappelijke commissie van oncologen heeft besloten dit middel alsnog te gaan verstrekken en het daardoor kan worden vergoed. Ik zou er graag een brief over willen, maar geen debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, brief en dan te zijner tijd in een AO Geneesmiddelenbeleid.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor de brief en het debatverzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief en graag in een algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun voor de brief en voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

Nee, maar ik zou wel graag een dertigledendebat aan de lijst willen toevoegen. Dat gaat dan heel lang duren, maar wij hebben de minister actief verzocht om het middel wel te vergoeden. Daar was hij niet toe bereid. Daarom vind ik dat het extra gewicht heeft en eigenlijk een meerderheidsdebat waard is, maar dat vindt de rest van de Kamer niet, voorzitter.

De voorzitter:

Ik voeg dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten, maar mocht het zo zijn dat het in een algemeen overleg wordt behandeld, dan hoor ik of u dit debat op de lijst wil laten staan. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het volgende verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik zou willen verzoeken het dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit samen te voegen met het dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, en deze om te zetten in een debat inclusief de recente ontwikkelingen, zoals het bericht "Huisartsen Lelystad zien zorgmijders na faillissement ziekenhuis".

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Dit is zo'n constructief voorstel: steun van de zijde van DENK. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de coalitie ook hiervoor moet zijn.

De heer Arno Rutte (VVD):

Geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun, voorzitter.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Geen steun.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, steun voor het debat. We hebben ook nog debat nr. 109 — het aantal debatten valt nog mee, voorzitter — over het bericht dat patiënten met de goedkoopste polis niet meer in Lelystad terechtkunnen. Dat zouden we ook nog wel bij dat debat kunnen betrekken. Wat mij betreft wordt het zo snel mogelijk ingepland.

De voorzitter:

Is dit een nieuw verzoek of zo?

De heer Van Gerven (SP):

Het is een aanvulling op het verzoek van mevrouw Agema.

De voorzitter:

Er is gewoon geen meerderheid voor dit verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Nee, meneer Van Gerven, er is geen meerderheid voor. Ze hebben een grote mond in het debat ...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

... maar mevrouw Van den Berg van het CDA blokkeert alles.

De voorzitter:

U begon zo aardig. Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Teunissen namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Het kabinet neemt voor het komende oud en nieuw te weinig veiligheidsmaatregelen tegen overlast en schade door vuurwerk. Dat rapporteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is niks van het beloofde vuurwerkbeleid terechtgekomen, waardoor de veiligheid het komende oud en nieuw niet gegarandeerd is. Daarom wil ik graag een debat met de minister van VenJ en de staatssecretaris van IenW aanvragen, nog voor het kerstreces.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Om te voorkomen dat dat wordt geagendeerd voor de jaarwisseling van 2020, zou ik zeggen: doe het bij het AO Nationale veiligheid van volgende week, 12 december. Geen steun dus.

De voorzitter:

Geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Nieuw beleid is net in gang gezet. Ik wil wel graag een brief van de regering in reactie hierop, maar ik steun de debataanvraag niet. Dit kan ook bij een algemeen overleg.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Er is al afgesproken dat het AO van volgende week nationale veiligheid en vuurwerk betreft, dus ik zou het daarbij laten aansluiten. Geen steun.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Idem, geen steun. Het kan worden betrokken bij het AO Nationale veiligheid op 12-12.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ook voor de SGP geldt dat wij het belangrijk vinden om erover te spreken, maar dan graag bij dat algemeen overleg van volgende week.

De heer Öztürk (DENK):

Daar sluiten wij van DENK ons bij aan.

De heer Krol (50PLUS):

Een brief en snel bespreken, dus geen apart debat.

De heer Van Raak (SP):

We gaan het er volgende week over hebben.

De heer Van Dam (CDA):

Wat mij betreft gaan we het er volgende week over hebben. Geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Teunissen, u heeft geen steun.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter, helaas. Wat mij betreft is het echt een apart debat waard, maar dan zie ik in ieder geval een brief van de staatssecretaris en de minister tegemoet. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Krol, namens 50PLUS.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Ik ga proberen u te helpen. Ik had een dertigledendebat op de lijst staan over het tussenrapport van de staatscommissie-Remkes over het parlementair stelsel. Dat had ik al laten doorhalen omdat het eindrapport in zicht is. Ik begrijp nu dat we het definitieve rapport wellicht nog voor het kerstreces kunnen verwachten. Het zou mooi zijn als we daarover in januari een debat zouden kunnen voeren.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben daar héél erg voor, al is het maar omdat we het referendum dan kunnen invoeren. Maar als wij in de Tweede Kamer een rapport krijgen, komt dat altijd op de agenda voor de procedurevergadering en gaan we daar altijd een debat of overleg over houden. Ik zou het raar vinden om telkens als er een rapport aan dreigt te komen, allemaal een debat aan te vragen, want dan kan ik elke dag tien debatten aanvragen. Ik zou dus gewoon willen wachten totdat het rapport er is. Het zou fijn zijn als het er voor de kerst is, dan kunnen we het misschien ook nog voor de kerst behandelen.

De heer Martin Bosma (PVV):

Steun voor de heer Krol. Dan kunnen we voor de kerst de Eerste Kamer ook nog afschaffen.

De voorzitter:

Meneer Öztürk, mocht u ambities hebben voor de Eerste Kamer, dan weet u hoe de heer Martin Bosma erover denkt.

De heer Öztürk (DENK):

Ik heb ook ambities om Martin Bosma naar de Eerste Kamer te sturen. Maar goed, steun voor het voorstel van 50PLUS.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun van GroenLinks voor het verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik sluit mij bij de heer Van Raak aan dat we het op dit moment prematuur vinden om nu een debat hierover aan te vragen. Natuurlijk moeten we het er op een later moment over hebben, maar wat ons betreft dan ook nog met een kabinetsstandpunt hierover.

De heer Van der Molen (CDA):

Ik sluit mij ook aan bij de woorden van de heer Van Raak van de SP.

De heer Sneller (D66):

Ik ook.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik ook bij de heer Van Raak.

De heer Van Gent (VVD):

Ik ook.

De voorzitter:

Meneer Krol, 41. Maar ik zie dat u al een lijst heeft.

De heer Krol (50PLUS):

Ik weet het, maar het debat gaat er toch komen, dus ik ga niet flauw doen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. We hebben het net bij de begroting Sociale Zaken met de minister gehad over meer ouderen aan het werk helpen. En wat schetst mijn verbazing? Dat de overheid dat ernstig nalaat. Ik wil graag een brief hebben over het bericht in De Telegraaf en ik wil het daar ook in een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hebben.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun.

De heer De Graaf (PVV):

Steun, maar ook met de aantekening dat we het ook volgende week al daarover kunnen hebben. Maar het is altijd goed om er een apart debat over te voeren.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Sneller (D66):

Geen steun voor het debat, wel voor de brief.

De heer Kerstens (PvdA):

De PvdA ziet graag dat de overheid het goede voorbeeld geeft, ook hier, dus steun voor de debataanvraag.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

De heer Peters (CDA):

Geen debat, wel een brief.

De heer Wiersma (VVD):

Belangrijk thema. Ik ben ook benieuwd naar de uitleg van het kabinet, dus graag een brief. En nu geen steun voor het debat, misschien daarna.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil graag een brief. Nu geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk, u heeft geen meerderheid voor een debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ik wil hem graag op de lijst zetten, maar ik zou wel willen verzoeken of de minister voor 12 december zou kunnen antwoorden.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Deze week staat een belangrijk debat gepland over het toezicht op de bouw. Dit weekend berichtte Het Financieele Dagblad dat er een akkoord of conceptakkoord zou zijn bereikt tussen het ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Als dat akkoord er is, dan zou ik graag willen dat dat voor het debat naar de Kamer komt. Mocht dat akkoord er nog niet zijn, dan zie ik graag een stand van zaken tegemoet over wat dan wel met gemeenten is besproken in het kader van bouwtoezicht. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als dat akkoord er nog zou komen voor donderdag, en in dat geval wil ik het ook. Maar wij willen in ieder geval meer duidelijkheid, want nu krijgen we uit de media andere berichten dan van de minister. Het lijkt me goed dat we het debat geïnformeerd voeren.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik wil eigenlijk het voorstel doen om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan ga ik naar de heer Geleijnse namens 50PLUS.

De heer Geleijnse (50PLUS):

De afgelopen tijd hebben we veel berichten gezien over mantelzorg, een verwacht tekort. Een op de vijf mantelzorgers komt krap bij kas te zitten. En ook in het vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau staan relevante passages over mantelzorg. Daarom wil ik de andere partijen vragen om steun om een meerderheidsdebat over mantelzorg te houden in plaats van het op de lijst staande dertigledendebat over dit onderwerp.

Mevrouw Agema (PVV):

Een aantal van deze rapporten hebben we al uitvoerig behandeld bij de begroting en daar veel aandacht aan besteed. Dus ik denk dat het beter is om dit rapport te betrekken bij het algemeen overleg Ouderenzorg dat we in de planning hebben staan, omdat je dan het grotere, bredere geheel van die overbelasting van de mantelzorg kunt bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Kuzu (DENK):

Ik sluit me aan bij mevrouw Agema.

Mevrouw Geluk-Poortvliet (CDA):

Ik sluit me aan bij mevrouw Agema.

Mevrouw Den Boer (D66):

Geen steun voor het debat, wel voor een brief.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie wil graag een brief.

De heer Kerstens (PvdA):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Agema.

De heer Arno Rutte (VVD):

Het is wel goed dat er in de vorm van een brief een reactie komt op het rapport, maar nu geen apart debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook de SGP wil graag een brief. Verder sluit ik mij aan bij mevrouw Agema.

De heer Van Raak (SP):

Steun voor het debat, maar als het eerder kan, is dat natuurlijk beter.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Agema.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Voorzitter. Dan wachten we de brief af en betrekken we het bij een commissievergadering.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Onze boksende minister van Financiën ging boksen in Europa voor het liefst geen eurozonebudget. Dat heeft hij ons een beetje beloofd. Maar ja, na achttien uur boksen heeft de Franse minister van Financiën gewonnen en krijgen we een eurozonebudget.

De voorzitter:

En u dacht: ik ga eens even vragen of de minister van Financiën naar de Kamer komt?

Mevrouw Leijten (SP):

Precies. Hoe is dat precies gebeurd? Hoe is dat gebeurd op de G20, waar ze lachend op het kiekje staan?

De voorzitter:

Dan ga ik naar de heer Van Rooijen.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil graag een debat met de minister van Financiën.

De voorzitter:

Ja, dat is duidelijk. De heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik zie minister Hoekstra graag in deze boksring.

De heer Kuzu (DENK):

DENK steunt dit verzoek, voorzitter.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ook steun van de PVV.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook de SGP steunt het verzoek.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

We krijgen altijd een terugkoppeling. Het lijkt me goed dat we nu ook weer een uitgebreide terugkoppeling krijgen. Volgende week is er een debat over de Europese top. Laten we het er dan over hebben.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Sneller (D66):

Het voorstel van mevrouw De Vries lijkt me een goed voorstel.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou graag een uitgebreide brief willen hebben over wat er precies is afgesproken. Die brief wil ik betrekken bij het debat dat we volgende week met de minister-president hebben, waarin het ook zal gaan over de eurozone.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, ik wil het graag even toelichten. Misschien kan ik de coalitiepartijen dan nog overtuigen. Wat er is afgesproken en of Rutte volgende week moet tekenen of dat er nog onderhandelingen mogelijk zijn, wil ik uitgediscussieerd hebben voordat we het debat met de minister-president aangaan. Het persbericht van minister Hoekstra is echt heel anders dan het persbericht van de eurogroep zelf.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, ik zie niemand naar de interruptiemicrofoon lopen, dus ik ga ervan uit dat ...

Mevrouw Leijten (SP):

Dan ga ik morgen bij de regeling het verzoek doen om de minister van Financiën uit te nodigen voor het debat over de Europese top.

De voorzitter:

Prima. Het is altijd gezellig om u weer te zien.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Dat was mijn verzoek ook.

De voorzitter:

Ja, het is goed, meneer Van Rooijen.

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Meneer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Vorige week donderdag kregen wij dit CPB-rapport tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, nadat de Kamer gesproken had in de eerste termijn. Wij willen graag een debat met de minister van Sociale Zaken over wat er in dit CPB-rapport staat. Daarin staat namelijk dat vanwege de afschaffing van de doorsneesystematiek de dekkingsgraad van de pensioenen in tien jaar moet worden gekort met 2%, waardoor de gepensioneerden een lager pensioen krijgen, terwijl zij gewoon 40 jaar de correcte premie hebben betaald.

De voorzitter:

Meneer Van Rooijen, dat spaart u allemaal voor het debat. Het gaat er nu alleen om te kijken of er steun is voor het houden van een debat.

Wie was eerst? De heer Van der Linde namens de VVD.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. Dat is een belangrijk rapport en ook een belangrijke bouwsteen voor de hele discussie, maar laten we het dan ook in die samenhang bespreken. Er is een AO Pensioenonderwerpen in januari voorzien. Ik zou het daar gewoon in willen meenemen. Dus geen steun voor het debat.

De heer Van Raak (SP):

Van harte steun namens de SP. Als het eerder kan, is het natuurlijk ook goed.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Kuzu (DENK):

AO pensioenen, voorzitter. Geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik volg de heer Kuzu.

De heer Sneller (D66):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Graag betrekken bij het AO pensioenen in het nieuwe jaar.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voor de snelheid ga ik nu ook voor het algemeen overleg.

De heer Omtzigt (CDA):

Idem. Algemeen overleg.

De voorzitter:

Meneer Van Rooijen, u heeft geen meerderheid.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Dat betekent dat het op z'n vroegst over twee maanden wordt besproken. Dat u daar maar nota van neemt. Eind januari op z'n vroegst.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Gisteren bleek dat zowel de onderwijsinspectie als onze eigen ministers van Onderwijs flink kritisch zijn over hoe sommige onderwijsbestuurders omgaan met hun financiële reserves, want die groeien terwijl het geld natuurlijk zou moeten gaan naar goed onderwijs. Nu ook de minister in zijn kabinetsreactie zo kritisch is, lijkt het GroenLinks tijd voor een goed debat hierover met in ieder geval de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Terwijl de hele onderwijssector in rep en roer is, kunnen we geld niet laten liggen. Van harte steun voor dit voorstel.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Daar ben ik het mee eens, maar dan zou het wel een debat met beide ministers moeten zijn, want het gaat over het hele onderwijs.

De voorzitter:

Maar u steunt dus het verzoek?

De heer Van Meenen (D66):

Zeker.

De heer Kwint (SP):

Volgens mij weten we allemaal wel wat bestemmingen voor het geld. Het lijkt me goed om daarover met het kabinet in debat te gaan.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Volgens mij krijgen wij op korte termijn alweer een voortgangsrapportage passend onderwijs. Dan zou het daarin meegenomen kunnen worden en kunnen we er in een AO over spreken.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dan zou ik geen steun geven.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Rog (CDA):

Belangrijk onderwerp om over te praten. Het CDA heeft er ook al vaker vragen over gesteld, maar wat mij betreft is het het snelste als wij dat doen meteen na de voortgangsrapportage in een algemeen overleg. Dus geen steun voor een plenair debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. Ik volg de heer Rog in dezen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik volg ook de heer Rog, die volgens mij de heer Bruins volgde.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Westerveld.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter, mag ik nog even wat ter verduidelijking vragen?

De voorzitter:

Ja, vertel, meneer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

De collega's Rog en anderen gaan in op een verzoek dat ik niet gehoord heb, namelijk een verzoek dat alleen zou gaan over het geld voor passend onderwijs. Ik heb het verstaan als een verzoek dat gaat over het hele rapport. Kijk, als het alleen over passend onderwijs gaat, dan ben ik het met de heren eens, maar ik heb een andere vraag gehoord. Dus ik wil daar even helderheid over hebben.

De voorzitter:

Eerst helderheid.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Het verzoek gaat over het rapport de Staat van het Onderwijs en de kabinetsreactie daarop, dus niet alleen over de samenwerkingsverbanden, maar over het rapport de Financiële Staat van het Onderwijs van de inspectie dat gisteren is verschenen.

De heer Van Meenen (D66):

Dan blijft mijn steun staan.

De voorzitter:

Oké. Dan heeft u een meerderheid, mevrouw Westerveld.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dat is heel mooi.

De voorzitter:

Dan ga ik tot slot naar mevrouw Buitenweg namens GroenLinks.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er is net een voortgangsrapportage verschenen van de CTIVD over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daar staan zorgelijke zaken in. Ik wil daar met elkaar over praten. Vandaar mijn verzoek om een debat.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Dit rapport is zeker het bespreken waard, maar wat het CDA betreft doen we het via de reguliere route: gewoon via de procedurevergadering bespreken en dan agenderen. Dan kan het alle tijd krijgen die het nodig heeft.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben het van harte eens dat we dit snel moeten bespreken, want er zijn allerlei dingen niet uitgevoerd die wel beloofd waren door de regering. Maar altijd als wij deze rapporten binnenkrijgen — die krijgen we als Kamer altijd binnen — ...

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Van Raak (SP):

... dan gaat ze naar de procedurevergadering en zorgen we dat ze behandeld worden. Voorzitter, ik wil hier toch even aandacht voor vragen, want het is nu al de tweede keer deze regeling. Als we, elke keer als wordt aangekondigd dat er een rapport naar de Kamer wordt gestuurd, er een debat over gaan aanvragen, dan kan ik wel tien keer per dag een debat aanvragen. Ik zou ervoor willen pleiten om het gewoon normaal te doen zoals we het altijd doen: het rapport gaat naar de Kamer en we gaan het bespreken, zo snel mogelijk.

De voorzitter:

De heer Verhoeven wil daarop reageren.

De heer Verhoeven (D66):

Nou, nee. Helemaal niet. Ik deel heel veel van wat gezegd wordt. Moet ik wat zeggen nu?

De voorzitter:

Nee, liever niet.

De heer Verhoeven (D66):

Dan wacht ik even.

De voorzitter:

Wacht maar even. Mevrouw Teunissen namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. Ik steun het verzoek van harte.

De heer Martin Bosma (PVV):

Steun.

De heer Verhoeven (D66):

Ik ben het wel eens met het belang dat mevrouw Buitenweg noemt, maar ook wel met de opmerking dat we dit beter in een AO hadden kunnen doen via de procedurevergadering. Omdat de heer Bosma nu in mijn oor staat te tetteren, herhaal ik even dat ik dus geen steun geef aan dit voorstel maar wel belang hecht aan het onderwerp.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de heldere lijn die de heer Van Raak trekt, namelijk: dit soort rapporten het liefst gewoon via de procedurevergadering.

De voorzitter:

Vandaag is hij inderdaad heel consequent.

De heer Azmani (VVD):

Laten we het maar gewoon via de procedurevergadering doen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik vind het moeilijk, maar ik ga ook mee met de lijn van de heer Van Raak, maar het is prima als mevrouw Buitenweg dan de eerste woordvoerder zal zijn.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ik volg de heer Van der Staaij, die de heer Van Raak volgt.

De voorzitter:

Oké, dan ...

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil daar één ding over zeggen: het gaat mij er niet om de eerste woordvoerder te zijn. Ik ga daar ook niet een soort handdoekje leggen om als eerste aan het woord te zijn. We hebben een Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarover een referendum is gehouden en waartegen burgers zich hebben uitgesproken en waarbij niet aan de waarborgen wordt voldaan. Dan vind ik het belangrijk dat we er in dit plenum over praten, en niet alleen bij een procedurevergadering of bij een algemeen overleg. Daarom deed ik dit voorstel.

De voorzitter:

Maar de opmerking van de heer Van Raak was niet alleen naar aanleiding van dit verzoek maar ook naar aanleiding van een ander verzoek, namelijk dat het rapport gewoon moet worden behandeld, voorzien van een reactie. Het rapport komt vanzelfsprekend op de agenda van de vaste commissie voor in dit geval Binnenlandse Zaken. Dat was de opmerking.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dat snap ik, maar dat gebeurt bijna bij alles. Want elk rapport, van de CTIVD of wat dan ook, komt daarna via de brieven ook weer aan de orde in de procedurevergadering. Wat dat betreft kunnen we dan vrijwel deze hele regeling van werkzaamheden sluiten, want dit is bij de meeste zaken het geval.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Dank u wel, mevrouw Buitenweg, maar de regeling gaat over meer dingen. Maar misschien is het inderdaad goed om die lijn consequent door te trekken naar alle rapporten, die soms zelfs in opdracht van het kabinet worden opgesteld, en om daar een apart debat over te houden. Dat is misschien ook iets voor de heer Van der Staaij?

Dank jullie wel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.