Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 52

52 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) - 35099-(R2114)

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 29 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) - 35100

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 29 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) - 35102

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 30 november 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-A

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-I

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-III

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-IX

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-J

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-V

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-VI

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-X

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XII

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XIII

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35095-XVII

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 november 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Stand van zaken Locaties Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) - 19637-2445

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen ten aanzien van overlastgevende asielzoekers en de Extra Begeleiding- en Toezichtlocaties (EBTL) - 19637-2446

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 15 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling op de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad van 3 en 4 december 2018 - 21501-07-1559

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018 - 21501-08-747

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 19 en 20 november 2018 te Brussel - 21501-28-181

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 7 december 2018 in Brussel - 21501-31-500

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele EU-Gezondheidsraad van 10-11 september 2018 in Wenen - 21501-31-501

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Akkoord EU-Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (Toegankelijkheidsakte) - 21501-31-502

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) - 25424-431

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het EU-voorstel betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd - 22112-2730

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bevindingen intern onderzoek IGJ bij het AMC - 25424-432

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het onderzoek naar een technisch probleem in het productieproces van reisdocumenten zomer 2018 - 25764-113

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van Toerisme Top gehouden op 10 oktober 2018 in Deventer - 26419-74

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw - 28325-181

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg - 29247-264

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018, over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg - 29282-342

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil - 29477-526

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de verzoeken van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 en 6 november 2018, over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport - 29544-852

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet van operationele sterkte en het effect van administratieve lasten van de operationeel expert op de operationele sterkte - 29628-833

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop zij de MER Schiphol kan verwachten en over het beoogde tijdpad voor invoering van het NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven - 29665-350

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verloop van de onderhandelingen herziening Verordening Brussel II-bis - 30072-38

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duurzame transities en launching customerschap - 30196-612

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018, over de Global Compact on Migration dat de staatssecretaris voornemens is te tekenen in december in Marrakesh - 30573-153

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen - 31016-174

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeken naar aanleiding van de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen - 31016-175

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen tijdens het algemeen overleg schenk- en erfbelasting van 25 september 2018 - 31066-443

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat - 31288-669

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen - 31532-219

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTLNieuws d.d. 26 november 2018 "Hackers persen PratenOnline af, dreigen gegevens cliënten te publiceren" - 31765-353

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen luchtvaart - 31936-526

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om tijdlijn van besluitvorming rond Lelystad Airport, Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport - 31936-527

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 november 2018, over het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen - 32279-130

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Pieter Heerma c.s. over afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en WIA (Kamerstuk 32716-33) - 32716-35

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 - 32847-453

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informeren over overwegingen hoger beroep verjaringstermijn mijnbouwschade Limburg - 32849-153

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie initiatief Klimaatwet - 34534-14

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het toestemmingsregime en de mate van vrijwilligheid bij het verkrijgen van informatie door de AIVD via een informant die deze informatie (mogelijk) zelf onrechtmatig heeft verkregen - 34588-79

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Landelijk asbestvolgsysteem LAVS) - 34679-8

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing conceptbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit - 34723-33

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld - 34957-47

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld - 34957-48

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Omissies in twee projectoverzichten in de ontwerpbegroting Infrastructuurfonds 2019 (Kamerstuk 35000-A) - 35000-A-70

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarrapportages januari - juni 2018 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 35000-IV-30

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Protocol Aruba Nederland 2019-2021 - 35000-IV-31

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lastenverdeling tussen burgers en bedrijven in de opslag voor duurzame energie - 35004-17

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie naar aanleiding van de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640 - 35052-3

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Najaarsnota 2018 - 35095-1

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie op een brief over het inzetten van zogenoemde "bolletjesscanners" in justitiële jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt - 2018Z22091

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming technische briefing C2000 en proefmigratie C2000 - 2018Z22114

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake het eindrapport "De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen" van Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen - 2018Z22284

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands gepensioneerden in het Buitenland - 2018Z22316

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op aangeboden petitie Start Onderzoek Bacteriofagen door TROIKA Foundation - 2018Z22532

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake een voordracht van een lid voor de Afdeling Klachtbehandeling van de CTIVD - 35055-2

voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, E. Ziengs (VVD) - 29 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2018, over Behandelvoorbehoud migratievoorstellen - 35048-4

voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties:

- Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (35099 (R2114));

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) (35100);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102).