Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932827 nr. 147

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 135

Voorgesteld 4 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale publieke omroepen essentieel zijn in een goed functionerende democratie;

overwegende dat zij de wettelijke taak hebben een lokaal toereikend media-aanbod te verzorgen;

van mening dat de in het Gemeentefonds gealloceerde middelen vaak onvoldoende zijn, vooral voor de dunbevolkte en landelijke gebieden;

constaterende dat advies wordt gevraagd aan de raden voor cultuur en openbaar bestuur over de toekomst van lokale en streekomroepen;

verzoekt de regering, in de adviesaanvraag mee te nemen hoe de kosten voor de uitvoering van de wettelijke taak op lokaal niveau zich verhouden tot de beschikbare middelen in het Gemeentefonds, en daarbij ook te kijken naar het voorstel van de VNG en de NLPO voor een «basisbekostiging» naast de gemeentelijke zorgplicht,

Westerveld

Van den Hul

Kwint