Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 43

43 Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Amhaouch/Remco Dijkstra over openstelling van Lelystad na herindeling van het luchtruim (35000-XII, nr. 66, was nr. 35).

(Zie vergadering van 8 november 2018.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Amhaouch/Remco Dijkstra (35000-XII, nr. 66, was nr. 35) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de luchtruimherziening flinke vertraging heeft opgelopen in het vorige kabinet;

overwegende dat het van belang is dat de juiste expertise bij ministerie en betrokken organisaties voldoende aanwezig is om de algehele luchtruimherziening in 2023 tot een succes te maken;

spreekt uit dat de openstelling van Lelystad Airport niet kan plaatsvinden zonder het volgen van een zorgvuldig proces zoals geschetst in de Kamerbrieven 31936, nr. 462 en 31936, nr.491;

spreekt uit dat de openstelling van Lelystad Airport voorts alleen kan plaatsvinden zonder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in 2023 is heringedeeld en dat vanaf dan de laagvliegroutes zijn verdwenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77, was nr. 66 (35000-XII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Amhaouch/Remco Dijkstra (35000-XII, nr. 77, was nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Amhaouch?

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik graag voor het desbetreffende debat een brief van het kabinet ontvangen waarin wordt toegelicht hoe deze motie ten uitvoer wordt gebracht.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.