Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 8

8 Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35000-XVII),

te weten:

  • -de motie-Ouwehand c.s. over het niet in lijn liggen van de Miljoenennota met de beperking van de opwarming van de aarde (35000-XVII, nr. 48).

(Zie vergadering van 29 november 2018.)

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (35000-XVII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.