28 Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019,

te weten:

 • -de motie-De Jong over terugvorderen van fraudebedragen bij uitkeringsfraude (35000-XV, nr. 36);

 • -de motie-De Jong c.s. over echte koopkrachtverbeteringen (35000-XV, nr. 37);

 • -de motie-De Graaf over het niet toestaan van halalbankieren (35000-XV, nr. 38);

 • -de motie-Wiersma over het in cao's opnemen van doorstartbanen (35000-XV, nr. 39);

 • -de motie-Wiersma over meer ruimte voor scholing binnen de WW (35000-XV, nr. 40);

 • -de motie-Wiersma/Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit (35000-XV, nr. 41);

 • -de motie-Wiersma/Peters over terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringsbedragen (35000-XV, nr. 42);

 • -de motie-Smeulders c.s. over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp'ers (35000-XV, nr. 43);

 • -de motie-Smeulders/Pieter Heerma over mogelijk maken dat ook vakbonden in naam van werknemers de WAS kunnen inschakelen (35000-XV, nr. 44);

 • -de motie-Smeulders over aanvullende voorwaarden aan het LIV stellen (35000-XV, nr. 45);

 • -de motie-Smeulders/Van Weyenberg over het gebruik van zorgverlof bevorderen (35000-XV, nr. 46);

 • -de motie-Renkema c.s. over snelle implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (35000-XV, nr. 47);

 • -de motie-Renkema c.s. over extra aandacht voor jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (35000-XV, nr. 48);

 • -de motie-Renkema over de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs (35000-XV, nr. 49);

 • -de motie-Pieter Heerma c.s. over het versterken van de positie van jongeren binnen de SER (35000-XV, nr. 50);

 • -de motie-Pieter Heerma/Becker over harde afspraken met gemeenten over nieuw- en oudkomers (35000-XV, nr. 51);

 • -de motie-Peters/Van Brenk over aandacht voor de groeiende groep werkende armen (35000-XV, nr. 52);

 • -de motie-Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen (35000-XV, nr. 53);

 • -de motie-Peters c.s. over maatwerk bij de toepassing van de kostendelersnorm (35000-XV, nr. 54);

 • -de motie-Jasper van Dijk over terugdringen van de groeiende loonkloof (35000-XV, nr. 55);

 • -de motie-Jasper van Dijk over verruiming van de toegang tot beschut werk (35000-XV, nr. 56);

 • -de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over een toeslag voor mensen met een medische urenbeperking (35000-XV, nr. 57);

 • -de motie-Jasper van Dijk over incassobureaus die zich stelselmatig inlaten met normoverschrijdingen (35000-XV, nr. 58);

 • -de motie-Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen (35000-XV, nr. 59);

 • -de motie-Van Weyenberg/Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker (35000-XV, nr. 60);

 • -de motie-Van Weyenberg/Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis (35000-XV, nr. 61);

 • -de motie-Raemakers/Renkema over een uitvraag over werken in deeltijd (35000-XV, nr. 62);

 • -de motie-Raemakers/Bruins over de noodzaak van begeleiding van jongeren naar werk of een opleiding (35000-XV, nr. 63);

 • -de motie-Gijs van Dijk over het verzekeren van oudere zelfstandigen (35000-XV, nr. 64);

 • -de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over de realisatie van de sociale ontwikkelbedrijven (35000-XV, nr. 65);

 • -de motie-Gijs van Dijk c.s. over een SER-verkenning naar de platformeconomie (35000-XV, nr. 66);

 • -de motie-Bruins/Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen (35000-XV, nr. 67);

 • -de motie-Bruins c.s. over continuïteit in de begeleiding van mensen met een beperking (35000-XV, nr. 68);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over onderzoek naar de toename van het aantal zzp'ers (35000-XV, nr. 69);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over een eenduidig kader voor kwalitatief goede schuldhulpverlening (35000-XV, nr. 70);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de sollicitatieplicht koppelen aan een periodieke beoordeling (35000-XV, nr. 71);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de IOW op 60-jarige leeftijd in stand houden (35000-XV, nr. 72);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over een harde ondergrens voor bescherming van werkenden (35000-XV, nr. 73);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over afzien van aanscherping van criteria voor een WIA-arbeidsongeschiktheidsuitkering (35000-XV, nr. 74);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over onderzoek of de UFR ook voor Nederlandse pensioenfondsen kan gelden (35000-XV, nr. 75);

 • -de motie-Van Brenk/Van Rooijen over de berekening van de verplichtingen van pensioenfondsen vergeleken met de premieberekening (35000-XV, nr. 76);

 • -de motie-Stoffer over het loonkostenvoordeel voor mensen uit het doelgroepregister (35000-XV, nr. 77);

 • -de motie-Kuzu over het lastig te bewijzen zijn van arbeidsmarktdiscriminatie (35000-XV, nr. 80);

 • -de motie-Kuzu c.s. over extra middelen voor armoedebestrijding in het sociale deelfonds (35000-XV, nr. 81).

(Zie vergadering van 29 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Wiersma/Peters (35000-XV, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten verplicht zijn bij aangetoonde fraude een boete op te leggen en de ontvangen uitkeringsbedragen terug te vorderen;

constaterende dat onduidelijk is of alle gemeenten bij aangetoonde fraude in het buitenland ook inderdaad onterecht ontvangen uitkeringsbedragen terugvorderen en boetes innen;

constaterende dat de terugvordering en de opgelegde boete door de regel "vermogen = bezit -/- schuld" tot de schuld worden gerekend waardoor bij negatief vermogen het recht op uitkering herleeft;

constaterende dat de staatssecretaris in overleg met gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties onderzoekt of de Participatiewet kan worden aangepast om deze fraude aan te pakken;

verzoekt de regering te bevorderen dat gemeenten actief invulling geven aan de genoemde verplichting en alles op alles zetten om te veel ontvangen uitkeringsbedragen en de opgelegde boete daadwerkelijk te innen;

verzoekt de regering tevens binnen het aangekondigde onderzoek als kansrijke oplossingsrichting uit te werken: de variant waarin de terugvordering en de opgelegde boete niet vallen onder de titel "schuld" binnen de regel "vermogen = bezit -/- schuld" zodat er geen nieuw recht op een uitkering ontstaat zolang de terugvordering en de opgelegde boete niet betaald zijn en er nog steeds sprake is van te veel vermogen, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 83, was nr. 42 (35000-XV).

De voorzitter:

De motie-Bruins c.s. (35000-XV, nr. 68) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een breed offensief is om mensen met een beperking aan het werk te helpen;

overwegende dat een belangrijk onderdeel daarvan is dat mensen met een arbeidsbeperking duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt;

constaterende dat uit recent ISZW-onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk blijkt dat duurzaamheid van plaatsingen wel een belangrijk streven is van gemeenten en UWV, maar dit zich meestal niet vertaalt naar een hoge prioriteit van begeleiding door een jobcoach en nazorg;

constaterende dat er geen sprake is van doorlopende begeleiding van mensen over de verschillende levensdomeinen heen zoals zorg, wonen en werken;

overwegende dat een deel van de mensen met een beperking altijd een bepaalde mate van begeleiding nodig heeft om duurzaam te kunnen participeren;

verzoekt de regering om gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK bij elkaar te brengen en in gezamenlijkheid te werken aan continuïteit in de begeleiding over leeftijdsgrenzen en levensdomeinen heen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 84, was nr. 68 (35000-XV).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Jong (35000-XV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong c.s. (35000-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (35000-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiersma (35000-XV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma (35000-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma/Bruins (35000-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiersma/Peters (35000-XV, nr. 83, was nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (35000-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Pieter Heerma (35000-XV, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders (35000-XV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders/Van Weyenberg (35000-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (35000-XV, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (35000-XV, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema (35000-XV, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (35000-XV, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Becker (35000-XV, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Van Brenk (35000-XV, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters (35000-XV, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (35000-XV, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35000-XV, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35000-XV, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk (35000-XV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (35000-XV, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg c.s. (35000-XV, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Van Brenk (35000-XV, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Wiersma (35000-XV, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Renkema (35000-XV, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Bruins (35000-XV, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (35000-XV, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk (35000-XV, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk c.s. (35000-XV, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Jasper van Dijk (35000-XV, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins c.s. (35000-XV, nr. 84, was nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De PVV was tegen de motie op stuk nr. 75.

De voorzitter:

De PVV heeft tegen de motie op stuk nr. 75 gestemd. Dat zal worden opgenomen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Van Rooijen (35000-XV, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35000-XV, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-XV, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu c.s. (35000-XV, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven