Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 15

15 Stemmingen moties Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol,

te weten:

 • -de motie-Paternotte/Graus over het risico op baanincidenten reduceren (29665, nr. 262);

 • -de motie-Laçin over de uitbreiding van Schiphol in de ijskast zetten (29665, nr. 263);

 • -de motie-Laçin c.s. over inspraak van omwonenden en milieuorganisaties (29665, nr. 264);

 • -de motie-Laçin over de vakinhoudelijke kennis van de ILT (29665, nr. 265);

 • -de motie-Remco Dijkstra over veiligheidsrisico's als gevolg van baanwisselingen (29665, nr. 266);

 • -de motie-Van Raan/Kröger over het beperken van vogelaantrekkende gewassen (29665, nr. 267);

 • -de motie-Van Raan c.s. over het onaantrekkelijker maken van Schiphol voor vogels (29665, nr. 268);

 • -de motie-Van Raan c.s. over een onafhankelijke audit naar het functioneren van de LVNL (29665, nr. 269);

 • -de motie-Van Raan over het aantal vliegbewegingen voorlopig op 480.000 stellen (29665, nr. 270);

 • -de motie-Kröger c.s. over de Algemene Rekenkamer vragen om een audit van de ILT (29665, nr. 271);

 • -de motie-Kröger c.s. over veiligheidsrisico's door interferentie van routes (29665, nr. 272);

 • -de motie-Gijs van Dijk/Laçin over in gesprek gaan met luchtverkeersleiders (29665, nr. 273);

 • -de motie-Gijs van Dijk/Laçin over kwaliteitseisen aan partijen die de grondafhandeling verzorgen (29665, nr. 274).

(Zie vergadering van 21 februari 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (29665, nr. 271) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Laçin (29665, nr. 265) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een loodzwaar en groeiend takenpakket heeft;

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt dat door de transitie naar systeemtoezicht er onvoldoende vakinhoudelijke kennis bij de ILT is;

overwegende dat voor een goed toezicht op veilig vliegverkeer ook vakinhoudelijke kennis nodig is;

verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe de extra inzet van personeel bij de ILT heeft bijgedragen aan meer vakinhoudelijke kennis bij de inspectie en hoe deze kennis geborgd is, en de Kamer hierover voor het einde van 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 276, was nr. 265 (29665).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Graus (29665, nr. 262).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin (29665, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (29665, nr. 264).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Laçin (29665, nr. 276, was nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (29665, nr. 266).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Kröger (29665, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (29665, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (29665, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (29665, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (29665, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Laçin (29665, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Laçin (29665, nr. 274).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.