Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 22

22 Stemmingen moties Schoonhouden van drinkwater

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het schoonhouden van drinkwater,

te weten:

  • -de motie-Laçin/Van Brenk over zuiveringskosten neerleggen bij de vervuilende bronnen (27625, nr. 415);

  • -de motie-Sienot/Dik-Faber over een uitvoeringsplan opstellen (27625, nr. 416);

  • -de motie-Van Aalst over het opheffen van alle waterschappen (27625, nr. 417);

  • -de motie-Van Aalst over één centrale instantie voor vergunningverlening (27625, nr. 418);

  • -de motie-Van Tongeren over een green deal over warm koelwater (27625, nr. 419).

(Zie vergadering van 22 februari 2018.)

De voorzitter:

De motie-Laçin/Van Brenk (27625, nr. 415) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Laçin, Van Brenk en Van Tongeren, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rekening voor de extra zuiveringen van drinkwater wordt betaald door de gebruiker;

overwegende dat drinkwater een primaire levensbehoefte is;

overwegende dat de industrie en landbouw de voornaamste veroorzakers zijn van de extra zuiveringen en de kosten die daarmee gemoeid zijn;

verzoekt de regering onderzoek uit te voeren naar een juridisch haalbare mogelijkheid om de toenemende zuiveringskosten neer te leggen bij de vervuilende bronnen waarbij uitgegaan wordt van het principe "de vervuiler betaalt", en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 421, was nr. 415 (27625).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Laçin c.s. (27625, nr. 421, was nr. 415).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sienot/Dik-Faber (27625, nr. 416).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (27625, nr. 417).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (27625, nr. 418).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (27625, nr. 419).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.