Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 26

26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Sjoerdsma bij de stemmingen op 22 februari jongstleden over de motie-De Roon (34775-V, nr. 59) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda het VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering met als eerste spreker het lid Wörsdörfer namens de VVD.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan is nu het woord aan de heer Omtzigt namens het CDA. Voordat ik de heer Omtzigt het woord geef: wij hebben vandaag ongeveer 30 verzoeken om debatten. Ik wil meegeven dat het onderwerp en het verzoek kort kunnen worden genoemd en dat degenen die daarop reageren alleen maar steun of geen steun geven, zonder motivatie en dat soort zaken erbij. Anders zitten we hier tot vanavond de regeling te doen.

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. De EU benoemt de nieuwe secretaris-generaal zonder tegenkandidaten en via een slinkse weg. Libération meldt dat de Eurocommissarissen nu vijf jaar een auto met chauffeur, een bureau en twee medewerkers krijgen en een verhoging van het wachtgeld, terwijl Nederland dat in 2016 verlaagd had.

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Omtzigt (CDA):

Ik wil hierover drie zaken. Ik wil graag binnen een week schriftelijk opheldering hebben over wat hier precies van klopt, hoe dat gegaan is en of er aan de regels gehouden wordt. Twee: ik zou graag willen dat de regering dit meldt bij OLAF, het antifraude-instituut van de EU, en vraagt om hier onderzoek naar te doen. En drie: ik wil een debat. Bij dat debat kunnen we ook de twee brieven betrekken over het pensioenfonds van de Europarlementariërs dat nog moet komen en waar een paar honderd miljoen bij gestort moet worden, en over de vraag of het geld naar Turkije wordt uitgegeven aan gevangenissen of niet.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, steun voor de verzoeken van de heer Omtzigt. Ik zou het ook heel erg op prijs stellen als onze Nederlandse Eurocommissaris, de heer Timmermans, zich uitspreekt tegen dit soort vriendjespolitiek.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, steun.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter, steun voor een brief, met de vraag wat er nog gedaan kan worden tegen deze benoeming. Het ligt dan voor de hand om een debat te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken, want die gaat over institutionele zaken. Als u minder debatten wilt, dan kunnen we dat ook in een AO Raad Algemene Zaken doen.

De voorzitter:

U steunt het debat niet.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Vanuit de ChristenUnie volledige steun voor deze verzoeken.

De heer Verhoeven (D66):

Geen steun voor een plenair debat met de premier. Ik ben het wel eens met de heer Omtzigt. Dus ik wil dit graag snel bespreken in een AO met de minister van Buitenlandse Zaken, want dit is heel slecht voor het draagvlak voor de Europese Unie.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het debat.

De heer Verhoeven (D66):

Nee, dat zei ik al aan het begin.

De voorzitter:

Ja, dat herhaal ik voor de zekerheid.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Voorzitter, het is vriendjespolitiek zoals dat alleen in Brussel kan, gefinancierd met Nederlands belastinggeld. Ongelofelijk dat de meerderheid van de collega's nog steeds zo'n fervent voorstander is van de EU, maar steun voor het debat.

De heer Van der Staaij (SGP):

Van harte steun voor de verzoeken.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, het leek inderdaad om een soort wereldrecord benoemingen te gaan. Ik denk dat het verstandig is dat ook DENK alle drie de verzoeken van de heer Omtzigt volledig steunt.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter, het lijkt mij inderdaad heel goed als er ontzettend snel opheldering komt, dus steun voor de brief. We willen het graag snel bespreken, dus liever in een AO.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een debat? Nee? Oké. Nou, net niet. O, mevrouw Buitenweg namens GroenLinks.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik zou ook zeggen: een brief en zo snel mogelijk bij het AO betrekken. Het kan altijd nog in iets meer eindigen, maar ik denk dat dat het juiste moment is. Ik weet dat het in het Europees Parlement ook heel nadrukkelijk wordt onderzocht.

De voorzitter:

Op dit moment dus geen steun. Meneer Omtzigt, u heeft geen meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik vind het echt buitengewoon spijtig, maar dan maken we er een dertigledendebat van. Ik heb hier drie grote dossiers liggen over problemen met Europees geld. Daar wil ik het hier een keer plenair over hebben. We hebben het vaak over het MFK …

De voorzitter:

Nee, nee, nee. We gaan het toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Omtzigt (CDA):

Dank u wel. Ik zie wel steun voor een brief en voor de brief aan OLAF. Ik wil verder eigenlijk het voorstel van mevrouw Leijten wel overnemen. Zij vroeg of de regering ook een briefje aan de heer Timmermans wil schrijven om te vragen of hij hier gebruik van maakt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Ja, mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, ik wil nog één opmerking maken. Ik wil zeggen dat ik het eigenlijk heel erg treurig vind om deze grote corruptie af te doen in een AO'tje.

De voorzitter:

Een AO'tje? Het is een debat, op commissieniveau! Het is een belangrijk debat. Alle debatten die in dit gebouw plaatsvinden zijn belangrijk.

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan ga ik nu naar de heer Gijs van Dijk namens de PvdA. Ik zie dat mevrouw Kuiken de heer Gijs van Dijk vervangt.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ambtenaren en politieagenten moeten zeker zijn van een goed salaris. Nu het economisch tij weer meezit, is daar ook ruimte voor. De Nederlandsche Bank roept daartoe op, D66 roept daartoe op. Maar tot mijn verbazing blijken de cao-onderhandelingen te zijn geknapt omdat de looneis te groot zou zijn. Dat kan niet met elkaar gerijmd worden. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Binnenlandse Zaken om over de cao-onderhandelingen te kunnen spreken.

De heer Van Raak (SP):

De politieagenten worden overvraagd en onderbetaald. De opstelling van de minister vind ik onacceptabel. Dat is een goede reden om haar naar de Kamer te halen.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter, geen steun voor het debat dat aangevraagd is.

Mevrouw Den Boer (D66):

Geen steun voor het debat, voorzitter.

De voorzitter:

Wie was er het eerst? De heer Middendorp?

De heer Middendorp (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Geen steun. Dit zijn onderhandelingen. Die zijn nu even afgebroken. Dat gaat weleens zo.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun voor het debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Steun voor eventueel een brief, geen steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Vanuit DENK steun voor het debat.

De heer Markuszower (PVV):

Geen steun.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, ik concludeer dat ik geen steun heb voor een meerderheidsdebat, maar wel voor een dertigledendebat. Dit is een belangrijk onderwerp. Nadat er jarenlang beperkt ruimte was, is er nu weer ruimte. Daarom graag een debat. En het lijkt mij ook een goed idee dat wij voorafgaand aan het debat een brief krijgen, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. En we zullen dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De PvdA had nog een verzoek? Ik zie dat we nu wél naar de heer Gijs van Dijk gaan. Hij spreekt namens de PvdA. U hoeft niet te rennen, meneer Van Dijk. Rustig.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Radar heeft een groot onderzoek gedaan bij duizenden zieke werknemers of mensen die last hebben gehad van een ziekte, en naar de rol van de bedrijfsartsen die onder druk staat. De onafhankelijkheid van bedrijfsartsen wordt betwist. Dat vraagt om een plenair debat.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, ik vind dit een belangrijk onderwerp maar ik zou toch eerst een brief willen ontvangen van het kabinet. Daarna kunnen we kijken of er een debat nodig is.

De heer Van Kent (SP):

Dit is een groot probleem. Van harte steun namens de SP voor dit verzoek.

De heer Özdil (GroenLinks):

Steun namens GroenLinks.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun; eerst een brief.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor brief en debat.

De heer Wiersma (VVD):

Ja, eerst een brief; geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, steun voor het debat.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Van Dijk.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Nee, en ik weet dat als ik nu een dertigledendebat aanvraag, dat op een eindeloze lijst komt te staan.

De voorzitter:

Dat is waar.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ik laat het verzoek dus nu vallen en ik kom erop terug in een AO.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer De Jong namens de PVV.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, dank u wel. Vorige week verscheen na goed speurwerk …

De voorzitter:

Ik moet u heel even onderbreken om de leden te verzoeken om stil te zijn in de zaal of anders buiten de zaal de discussies voort te zetten.

Het woord is aan de heer De Jong.

De heer De Jong (PVV):

Ik wil hier even van genieten, voorzitter. Dit is toch wel erg mooi.

Voorzitter, vorige week verscheen er na goed speurwerk van onderzoeksjournalist Joris Polman het bericht in De Telegraaf dat bij succesvolle bestrijding van bijstandsfraude de gemeenten nu door de rechter zijn teruggefloten. Het zou namelijk discriminatie zijn om Turkse bijstandsfraudeurs aan te pakken. En de miljoenen aan bijstandsfraude hoeven zelfs niet te worden terugbetaald. Dat vinden wij onbegrijpelijk en de wereld op z'n kop.

De voorzitter:

Ja, u wilt een debat.

De heer De Jong (PVV):

Daarom zouden we graag een debat willen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun.

De heer Peters (CDA):

Steun.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp. Ik heb daar overigens eind vorig jaar, begin dit jaar al vragen over gesteld aan de staatssecretaris, dus steun voor het verzoek. Het kabinet gaat natuurlijk over zijn eigen afvaardiging, maar ik kan mij voorstellen dat we dit debat juist voeren met de staatssecretaris.

De heer Raemakers (D66):

Steun, maar het zit wel echt in de portefeuille van de staatssecretaris, dus ik verzoek om ook met haar het debat te voeren.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. We leven in een democratische rechtsstaat. De rechter heeft uitspraak gedaan, dus ik zou dit debat niet zozeer vanuit de insteek van de PVV willen voeren. Ik zou het willen steunen omdat we te maken hebben met discriminatie. Fraudeurs moeten we keihard aanpakken. Turkse fraudeurs zitten in Turkije.

De voorzitter:

Ja. U steunt het.

De heer Kuzu (DENK):

Turks-Nederlandse fraudeurs moeten we zeker aanpakken, maar niet alleen op basis van etniciteit.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor een brief en een debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Dat geldt ook voor GroenLinks, zeker wat betreft de brief van het kabinet. Ik denk inderdaad dat het logisch is om het met de staatssecretaris te doen omdat het hier gaat om de bijstand.

De voorzitter:

Meneer De Jong, u heeft een meerderheid.

De heer De Jong (PVV):

Dat is echt hartstikke mooi, voorzitter, maar ik wil daar wel iets over zeggen.

De voorzitter:

Kort.

De heer De Jong (PVV):

De minister was degene die daar als eerste een reactie op gaf. Ik wil graag spreken met de minister. Als de Kamer de staatssecretaris er ook bij wil hebben, dan is dat voor mij ook prima. Dan kunnen we ze alle twee daarnaar vragen.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Paternotte namens D66.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. De Kamervoorzitter heeft zich vorige week in scherpe, duidelijke en wat ons betreft zeer terechte bewoordingen uitgelaten over de aanval van de Turkse krant Sabah op een vijftal Nederlandse Tweede Kamerleden. Deze actie past in een patroon waarbij vanuit de Turkse regering op regelmatige basis intimidaties plaatsvinden van Turkse Nederlanders. Dit is daar in feite slechts het laatste voorbeeld van. Over deze kwestie zouden wij graag willen spreken. Daarom stellen wij voor om dit thema toe te voegen aan het debat over de preek in de moskee in Hoorn dat de heer De Graaf eerder heeft aangevraagd; dat is aangenomen. Wij willen daarover ook graag een brief van de regering ontvangen en extra spreektijd aanvragen. Ook willen wij de minister van Buitenlandse Zaken uitnodigen voor dit debat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Steun voor alle onderdelen van het verzoek.

De heer De Graaf (PVV):

Dat geldt ook voor de PVV: steun voor alle onderdelen.

Mevrouw Becker (VVD):

Steun van de VVD, voorzitter.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Intimidatie en bedreiging van Kamerleden zijn onacceptabel. Daarom steunen wij het verzoek.

De heer Van der Staaij (SGP):

Goede punten. Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor alle punten, voorzitter.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Dat geldt ook voor GroenLinks: steun.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Eveneens steun.

De voorzitter:

U heeft de hele Kamer achter u.

De heer Paternotte (D66):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook dank aan u voor de duidelijke wijze waarop u voor uw collega's bent gaan staan.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ook steun voor dit debat namens de Partij voor de Dieren.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U had nog een vooraankondiging. Gaat uw gang.

De heer Paternotte (D66):

Ik zou graag een vooraankondiging willen doen van het verslag van het nog te houden algemeen overleg ter voorbereiding op de formele Raad voor Concurrentievermogen.

De voorzitter:

Dan zullen we daar in de planning rekening mee houden.

In uw vorige verzoek vroeg u om uitbreiding van de spreektijden. Die waren vastgesteld op vier minuten. Dat wordt nu zes.

Dan ga ik nu naar mevrouw Leijten namens de SP. Ik kijk stiekem hoeveel spreektekst u bij zich heeft.

Mevrouw Leijten (SP):

Valt mee, hoor, voorzitter. Vandaag namen we de vierde Anti-witwasrichtlijn aan, maar er staan nog steeds berichten in de krant dat banken te maken hebben met corruptiezaken en witwaszaken, in dit geval ING en een paar weken terug de Rabobank. Ik zou daar graag uitgebreider met de minister van Financiën over willen spreken.

De voorzitter:

Wie hierover? Ik zie de heer Van Rooijen twijfelen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter, ik wil niet altijd de eerste zijn.

De voorzitter:

Nou, u mag deze keer als eerste.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, dank. Van harte steun.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Steun.

De heer Paternotte (D66):

Wat ons betreft is een toezichtskwestie als deze meer geschikt voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter, het is een belangrijk onderwerp, alleen ligt dit op dit moment bij het Openbaar Ministerie. Dus ik zou zeggen: laten we ons beperken tot een brief.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun namens de GroenLinksfractie.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, beperken tot een brief.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, steun namens de Partij van de Arbeidfractie.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Nee, dat is jammer. Ik heb wel de steun van 30 leden, dus ik laat het op de lijst zetten.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zou willen vragen — dat lijkt me goed — of de brief ook in kan gaan op het feit dat Amerika aangeeft dat het vanuit het Nederlandse Openbaar Ministerie niet de informatie krijgt die het moet hebben voor het opsporen van dit soort corruptiezaken. Wellicht kan bij ommekomst van die brief wel weer besloten worden tot een meerderheidsdebat.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel. De heer Van Nispen, ook namens de SP.

De heer Van Nispen (SP):

Journalisten van ZEMBLA deden onderzoek naar de deals met justitie. Grote bedrijven die voor miljoenen frauderen, kunnen strafvervolging afkopen met het Openbaar Ministerie. Daar komt geen rechter meer aan te pas. Soms wordt zelfs afgesproken om geen personen te vervolgen. De minister stemt hier steeds mee in. Dat is voor de SP alle reden voor een debat met de minister van Justitie en Veiligheid.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil graag van tevoren een brief van de minister en dan een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Wij hebben hier al diverse schriftelijke vragen over gesteld. We willen eerst graag een reactie, dus geen steun voor het debat.

De heer Van Oosten (VVD):

Geen steun, wel een brief.

De heer Markuszower (PVV):

Brief en steun.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor een brief en voor het debat.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun voor brief en debat.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun voor het debat, maar wel voor een brief.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Wel steun voor een brief, maar geen steun voor het debat nu.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor een brief en steun voor een debat.

De voorzitter:

Geen meerderheid, meneer Van Nispen.

De heer Van Nispen (SP):

Net geen meerderheid …

De voorzitter:

Nee, dat klopt.

De heer Van Nispen (SP):

... en daarom toch een dertigledendebat. De hele oppositie wil wel een debat. Dat is voor mij reden om dit debat toch op de lijst te zetten.

De voorzitter:

Dan zullen we dit debat toevoegen aan de lijst. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Krol namens 50PLUS.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter, honderden agenten hebben dagelijks te maken met verwarde personen en dat worden er elke keer meer. Het gaat niet alleen om personen die een misdrijf plegen, maar ook om mensen die zorg nodig hebben maar die niet krijgen. Daar zouden wij graag een debat over willen in relatie tot het zorgaanbod.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Ik steun het verzoek. Ik zou ook heel graag een brief willen over het punt dat in de media is geweest, namelijk het verzoek van de korpschef om een ggz-verpleegkundige aan een wijkagent te verbinden. Daar zou ik ook graag een reactie op willen. Maar nogmaals, steun voor het verzoek.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, dit is een ernstig probleem. Ik heb hier eerder een debat over aangevraagd, een dertigledendebat.

De voorzitter:

Ja, dat staat op de lijst.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Ik zou willen voorstellen om dit onderwerp bij mijn dertigledendebat te betrekken en er dan een plenair debat van te maken.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, als er al een debat staat, dan zou het wat mij betreft prima zijn om dat uit te breiden en om een reactie te vragen van het kabinet op deze feiten. Maar ik zou er ook aan hechten om voorafgaand aan het debat een brief te krijgen van het kabinet over de stand van zaken, naar aanleiding van de aanbevelingen van het Schakelteam voor personen met verward gedrag.

De heer Van Raak (SP):

Agenten zijn heel veel tijd en moeite kwijt aan verwarde personen. Dat heeft ook te maken met bezuinigingen, dus van harte steun. Ik constateer wel dat er al heel veel debatten geagendeerd staan die allemaal te maken hebben met capaciteit bij de politie. Misschien moeten we er eens over nadenken of we een aantal debatten kunnen samenvoegen om vervolgens dat debat op korte termijn te plannen.

De heer De Lange (VVD):

Eigenlijk geen steun voor dit debat op deze manier, maar wel voor de oplossing van mevrouw Ellemeet, namelijk om steun te geven aan het dertigledendebat …

De voorzitter:

Dat staat al op de lijst.

De heer De Lange (VVD):

Ja, wat de VVD betreft kan dat een meerderheidsdebat worden. Graag nog wel een brief ter voorbereiding daarop. Ook het verzoek om het graag binnen het VWS-dossier te houden.

De voorzitter:

Ik zit na te denken over de vraag hoe we dit nu gaan doen. De heer Krol vraagt om een debat en er wordt voorgesteld om een meerderheidsdebat te maken van een debat dat mevrouw Ellemeet op de lijst heeft gezet. Dat gaat over de zorg aan verwarde personen.

Mevrouw Diertens (D66):

Wij van D66 sluiten ons graag aan bij het voorstel van mevrouw Ellemeet.

De heer Van Dam (CDA):

Idem dito.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, gewoon in het Nederlands: wij sluiten ons graag aan bij het voorstel van mevrouw Ellemeet.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Wij ook. Ik zag de heer Krol al instemmend knikken, dus volgens mij moet het goed komen.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie.

De heer Van der Staaij (SGP):

Misschien ter aanvulling. Ik had me nog niet uitgelaten op het punt van het uitnodigen van de bewindspersonen. Er werd expliciet gezegd "alleen VWS", maar ik zou juist willen zeggen: VWS én Justitie en Veiligheid. Naar voren kwam immers dat juist de samenhang vaak het probleem is.

De heer Krol (50PLUS):

Ja, dat is het. Juist. Keurig.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Krol (50PLUS):

Ik ben er heel gelukkig mee. Mij maakt het niet uit wie het debat aanvraagt, als het er maar snel komt.

De voorzitter:

Het debat van mevrouw Ellemeet wordt nu omgezet in een meerderheidsdebat. Dat betekent: vier minuten spreektijd. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het volgende verzoek, meneer Krol.

De heer Krol (50PLUS):

Ja. Ik blijf bij de politie. Het wordt steeds moeilijker om aangifte te doen. Politiebureaus verdwijnen in een hoog tempo en er is geen goed alternatief. Vandaag was er ook een brandbrief van de vakbonden, zo hebben we vanochtend kunnen lezen. Ook daarover zou ik graag een debat willen hebben, dus over het doen van aangifte.

Mevrouw Helder (PVV):

Ik ben blij met dit verzoek. Het gaat over de geregistreerde criminaliteit, de betrouwbaarheid ervan et cetera; dingen waar ik al jaren mee bezig ben. Ik ben er blij mee, dus ik steun het graag.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief. Ik zou graag zien dat er een brief gewijd wordt aan het aantal rapportages over deze cijfers en wat we daar nou van moeten denken. Daarna kunnen we verder kijken. Nu geen steun voor een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Op dit moment geen steun voor een debat, misschien wel voor een brief. Maar we kunnen het ook betrekken bij het AO ICT politie dat aanstaande is.

De heer Arno Rutte (VVD):

Het is zeker een serieus probleem dat de heer Krol aankaart. We hebben deze week een rondetafel over ICT politie. Daar kunnen we het bij betrekken. De week erop hebben we een algemeen overleg over de politieorganisatie. Het lijkt me heel goed om het daar te agenderen, dan hebben we het er nog voor de verkiezingen over.

De heer Van Raak (SP):

De criminaliteitscijfers dalen, maar dat is vooral omdat mensen geen aangifte doen. Dus steun voor het debat. Maar nogmaals, er staan al heel veel politiedebatten op de agenda. Wij zouden als Kamer eens even moeten kijken of we daar niet een wat groter beleidsdebat van kunnen maken onder de term "tekort aan mensen en middelen bij de politie".

De voorzitter:

Ja, dat vind ik een heel goede suggestie, meneer Van Raak. Het zou goed zijn als degenen die de debatten hebben aangevraagd, onderling kijken welke debatten wel en welke niet worden samengevoegd, voor zover er raakvlakken zijn. Dat maakt de agenda ook wat overzichtelijker.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Steun voor een brief. Geen steun voor een apart debat, maar wel voor de suggestie die u net deed.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het voorstel van de heer Van Raak, dus met de woordvoerders die het debat hebben aangevraagd in overleg om te kijken of we een breder debat kunnen voeren met onder andere als thema capaciteit en het verhogen van aangiftebereidheid.

De voorzitter:

En voor nu?

De heer Azarkan (DENK):

Ik zou mijn goede vriend meneer Krol niet kunnen laten staan, dus steun ik hem van harte.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik sluit me aan bij de SP.

De heer Van der Staaij (SGP):

Dat geldt ook voor mij.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sluit me ook aan bij de SP, voorzitter.

De voorzitter:

Dus er is geen meerderheid, meneer Krol. Wel is er een meerderheid voor het voorstel om te overleggen …

De heer Krol (50PLUS):

Heel veel bereidheid. Ik ga met meneer Van Raak samen zitten. Het verzoek voor de brief blijft staan.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Remco Dijkstra namens de VVD.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag met de minister en met de Kamer in debat over de slottoedeling op Schiphol. Dat zijn de landingsrechten. We weten allemaal dat de capaciteit beperkt is tot 500.000. En wat schetst mijn verbazing? Schiphol haalt er eigenhandig een paar uit het winterseizoen even weg en staat die niet meer toe in de zomer, omdat ze vinden dat het te druk wordt. Ik vind dat heel raar als je weet dat de capaciteit beperkt is. Ik wil daarover in gesprek met de Kamer en de minister.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Het is een belangrijk onderwerp, dus op zich steun ik het idee, maar ik weet ook dat er een Schipholdebat van de heer Graus aankomt. Ik zou het daar eigenlijk best bij willen betrekken, als de heer Graus dat zelf ook een goed idee vindt. Als hij dat niet een goed idee vindt, dan steun ik de debataanvraag van de heer Dijkstra.

De voorzitter:

Dan gaan we meteen naar de heer Graus.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, ik vind dat een heel goed idee van collega Bruins, want het debat dat ik heb aangevraagd over Schiphol gaat ook over de capaciteit. Daar vallen slots onder, daar vallen landingsrechten onder, daar valt alles onder. Ook het aantal vliegbewegingen valt daaronder. Het is een allesomvattend debat.

De heer Laçin (SP):

Geen steun voor dit verzoek, maar wel voor het verzoek om het te betrekken bij het debat van de heer Graus.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ook vanuit GroenLinks zou het voorstel zijn gekomen om het gewoon te betrekken bij het debat dat al gepland staat over Schiphol en om dan in de breedte een debat te voeren over het Schipholdossier.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, eigenlijk steun voor het allesomvattende Grausdebat.

De heer Amhaouch (CDA):

Ook steun voor het mammoetdebat — dat is het denk ik bijna — van de heer Graus. We moeten dat wel in de juiste volgorde doen, want we krijgen nog een hoorzitting of rondetafel over slottoekenning.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Idem, voorzitter.

Mevrouw Den Boer (D66):

Steun voor het debat namens D66.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor de suggestie van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Meneer Remco Dijkstra, er is een meerderheid voor het toevoegen van deze kwestie aan het debat van de heer Graus.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ja. Goed idee. Dat lijkt mij ook. En dan na de 29ste, dan hebben we namelijk een technische briefing over de slottoedeling. Daarna kunnen we in een groter luchtvaartdebat met elkaar daarover spreken.

De voorzitter:

We gaan kijken. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank, voorzitter. Ruim 50% van de 55-plussers zit in de bijstand en dat al meer dan vijf jaar. Inmiddels is het aantal opgelopen tot 64.000, en dat in een hoogconjunctuur. Wij willen graag een brief en een debat hierover met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter, ik heb een tijd terug ook een debat aangevraagd over werkloosheid onder ouderen, 55-plussers. Mevrouw Van Brenk heeft daar zelf eerder ook al een vergelijkbaar voorstel voor gedaan. Misschien kunnen we een en ander samenvoegen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor dit verzoek, maar wel voor het samenvoegen?

De heer Jasper van Dijk (SP):

Nee, ik stel voor om dit even te bekijken. Het zal de voorzitter vast ook heugen als we drie debatten kunnen samenvoegen. Want het onderwerp is zeer terecht aangevoerd.

De voorzitter:

Ik ga eerst naar mevrouw Van Brenk. Is het een idee om eerst te overleggen? U kunt dan alsnog morgen terugkomen. Of wilt u nu toch even …

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

En dan morgen nog een keertje kijken, als we er niet uitkomen?

De voorzitter:

Ja, dan kunt u het alsnog bij de regeling melden.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Goed idee. Oké.

De voorzitter:

Dank u wel. En dank u wel, meneer Jasper van Dijk, voor uw constructieve bijdrage vandaag.

Dan ga ik nu naar mevrouw Kuik namens het CDA.

Mevrouw Kuik (CDA):

Dank voorzitter. Er zijn verschillende momenten waarop we over de walgelijke misstanden in Haïti door Oxfam Groot-Brittannië spreken. We hebben een rondetafel en een AO Noodhulp, maar die zijn wat ons betreft onvoldoende om deze ernstige misstanden goed aan de orde te laten komen in het debat met de minister dat we willen aangaan over de informatie. Welke informatie had het ministerie en de Rekenkamer? En hoe hebben ze hierop gehandeld?

De voorzitter:

En uw verzoek is?

Mevrouw Kuik (CDA):

Ik wil een debat aanvragen met de minister naar aanleiding van de misstanden, direct in te plannen na ommekomst van het rapport over de informatiepositie. Dat komt halverwege maart. Ik wil dat debat nu direct aanvragen om te voorkomen dat dit blijft liggen tot mei, juni.

De heer Kuzu (DENK):

Zoals mevrouw Kuik terecht aangaf, is er vanavond een AO over noodhulp. Het is een terechte vraag. Ik denk dat dit heel goed daarbij betrokken kan worden.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Over drie kwartier precies kunnen we deze vragen stellen aan de minister. Sneller krijgen we volgens mij geen antwoord.

Mevrouw Van Weerdenburg (PVV):

Voorzitter. Dat was ook mijn opmerking. Bovendien kunnen we als Kamer in een rondetafelgesprek of een hoorzitting — mevrouw Kuik hield die overigens zelf tegen — zelf ook feiten achterhalen.

Mevrouw Kuik (CDA):

Nou, dat klopt niet.

Mevrouw Van Weerdenburg (PVV):

Laten we dus debatteren als we de feiten hebben. Geen steun.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ook ik wacht graag eerst het AO af.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Becker (VVD):

Begrip voor de behoefte van mevrouw Kuik om dit onderwerp uitgebreid in debatten te kunnen bespreken, maar wij willen echt vanavond eerst het AO Noodhulp voeren en het rondetafelgesprek van de Kamer zelf houden. Wellicht kunnen we later alsnog een debat houden, maar nu niet.

De voorzitter:

Voorlopig niet.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. We gaan het er vanmiddag over hebben en krijgen halverwege maart een uitgebreid rapport van het ministerie. Als we dat rapport hebben, kunnen we de afweging maken of we een AO of een debat houden, maar we moeten er zeker over praten.

De heer Bouali (D66):

Voorzitter. Veel begrip voor het verzoek van mijn collega Kuik. We hebben inderdaad vanavond een debat. Er komt ook een speciale bijeenkomst in de Kamer met het middenveld. Op dit ogenblik geen steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Dan doe ik na het AO nogmaals een poging om een debat aan te vragen. Dank.

De voorzitter:

Oké, dank u wel.

Dan ga ik nu naar mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks. Of niet? Meneer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Tongeren is zoals zovelen in Nederland geveld door de griep.

De voorzitter:

Ach!

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik neem het even van haar over. Namens haar wil ik graag een debat aanvragen met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen. Er zijn veel issues. Burgers willen meer regie hebben. Dat is het verzoek.

Mevrouw Beckerman (SP):

Beterschapswensen aan mevrouw Van Tongeren. Hoe de versterking nu gaat, is dramatisch. Het betekent vooral verzwakking van de gemeenschappen. Gelukkig is de motie die ik heb ingediend om de NAM uit het versterkingsproces te halen, breed gesteund en aangenomen. Het lijkt me heel goed om nu snel een debat te hebben, zodat we goed kunnen nadenken over hoe we versterking …

De voorzitter:

Dus u steunt het.

Mevrouw Beckerman (SP):

Absoluut!

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Na alle debatten is er helaas nog voldoende om over te praten, dus ook steun namens de Partij voor de Dieren.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, ik mag dit namens mijn collega Agnes Mulder doen. Het is een belangrijk onderwerp, maar er is binnenkort een algemeen overleg over het schadeprotocol gaswinning Groningen. Daarbij kan het heel mooi behandeld worden. Dat is sneller dan wanneer we een plenair debat inplannen. Wel akkoord voor een brief.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Paternotte (D66):

Namens mijn collega Jetten wil ik het belang van dit debat onderstrepen. Momenteel wordt in de procedurevergadering inderdaad geregeld dat het AO Schadeprotocol Groningen naar voren wordt gehaald. Dat betekent ook dat dit onderwerp daar heel goed besproken kan worden. Dus geen steun voor dit debat.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

De VVD sluit zich aan bij het CDA en D66.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun voor het debat.

De heer Kops (PVV):

Steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Paternotte.

De voorzitter:

Meneer Van der Lee, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Nee, maar toch zou ik het willen toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten omdat het meer gaat over de versterkingsoperatie en niet direct over de schadeafhandeling. Ik weet niet of er al voldoende tijd is bij het AO. Daarom wil ik het toch toevoegen aan de lijst. Misschien kan het er weer van af als het overbodig is.

De voorzitter:

Ja, doen we.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Fijn.

De voorzitter:

Uw volgende verzoek.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook het verzoek doen om de spreektijd uit te breiden bij het debat over de Nationale Energieverkenning. Dat is gepland voor aanstaande donderdag. We hebben daar meerdere onderwerpen aan toegevoegd en er is nog eentje bij gekomen op verzoek van de commissie, namelijk de brief van het kabinet over zijn inzet bij de onderhandelingen over het nieuwe klimaatakkoord. Dat is heel belangrijk. Dat proces start ook nu. Het zou fijn zijn als we wat meer spreektijd zouden krijgen.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Het debat over de Nationale Energieverkenning is een stuk breder geworden dan het oorspronkelijk was, dus het verzoek van de heer Van der Lee is logisch. Wij steunen het.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

De VVD kan het verzoek van de aanvrager steunen.

De heer Geurts (CDA):

Steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

De heer Kops (PVV):

Steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Ook steun.

De voorzitter:

Dank u wel. U krijgt gewoon brede steun voor de uitbreiding van de spreektijden, meneer Van der Lee. Het wordt zes minuten. Dank u wel.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel. Dan heb ik nog één aanvullend informatieverzoek.

De voorzitter:

Ja.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Onderdeel van de NEV is de rapportage over de voortgang van het eerste energieakkoord. Er is een afspraak gemaakt over hoe we dat gaan realiseren, omdat we achterlopen. Daar zijn wat doorrekeningen voor gemaakt, onder andere door het PBL en het ECN. Ik zou die doorrekeningen toch graag ontvangen, ook ten behoeve van het debat op donderdag.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter, dank u wel. De huren van sociale huurwoningen stegen sinds 2012 met 17%. Huurders spekken de kas van zowel de Staat als de corporaties. Huurders betalen de rekening van het regeringsbeleid. Het is daarom tijd voor een debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De heer Azarkan (DENK):

Van harte steun voor dit verzoek.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Dit is een onderwerp dat perfect past in het algemeen overleg Woningcorporaties dat we binnenkort hebben.

De voorzitter:

Dus geen steun. Mevrouw Kuiken, PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik steun het debat wel van harte.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, er zijn zojuist mondelinge vragen aan de minister over exact dit onderwerp aan de orde geweest. De minister heeft allerlei toezeggingen gedaan. Het lijkt ons dus een gek moment om daar een debat over aan te vragen.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Koerhuis, VVD.

De heer Koerhuis (VVD):

Ik heb daarover inderdaad net mondelinge vragen gesteld. Het is een belangrijk onderwerp, dus daarom juist wel steun voor een debat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Kijk. Dank u wel.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik volg die redenering. Steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun namens GroenLinks.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun namens de Partij voor de Dieren.

De voorzitter:

U heeft een ruime meerderheid, mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Geweldig!

De voorzitter:

U kijkt verbaasd, alsof u denkt: hoe is het mogelijk? Maar het is wel zo.

Mevrouw Beckerman (SP):

Hartstikke goed. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Groot namens D66.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter. Vorige week was er een uitzending van Hart van Nederland met verschrikkelijke beelden van varkensstallen. Ik ga me er niet over uitlaten of dat nou representatief is, maar het is in ieder geval niet het niveau van dierenwelzijn waar D66 voor staat. Het lijkt mij goed om hier in ieder geval een brief over te krijgen en er met de minister over te spreken. Dank u wel.

De heer Graus (PVV):

Steun voor het verzoek van de geachte afgevaardigde De Groot.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, steun voor de brief. De minister moet daarin echt ingaan op het ongeoorloofd naar binnen gaan in stallen, maar ook op de activiteiten die daar hebben plaatsgevonden. We hebben daar ook allerlei verhalen over kunnen lezen. Nog geen steun voor het debat. We willen echt eerst de brief afwachten.

De heer Futselaar (SP):

Steun van de SP voor brief en debat. Ik heb vorige week wel schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld. Het zou goed zijn als we de antwoorden daarop hebben voor het debat wordt ingepland.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, ook wij wilden een brief van de minister. We hebben daar het een en ander voor opgetuigd, dus steun daarvoor. Aanvankelijk dacht ik: misschien kunnen we het betrekken bij het al geplande debat over toezicht en normen in de veehouderij, maar dan wel met extra spreektijd. Als we daar niet voor gaan, dan steunen we de debataanvraag van D66. Ik doe dit voorstel mede namens GroenLinks.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor dit debat. De motivatie heeft mevrouw Lodders heel mooi verwoord. Daar sluit ik me dus bij aan.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Hoewel ik het betreur dat eerder vanmiddag een motie over het couperen van varkensstaarten door de coalitie is verworpen, toch steun voor dit debat om het lot van de varkens te verbeteren.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Geen steun voor het debat. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Geurts.

De voorzitter:

Meneer De Groot, u heeft een meerderheid voor het houden van een debat.

De heer De Groot (D66):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer De Groot (D66):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Kuiken namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. De heer Buma, fractievoorzitter van het CDA en coalitiepartner, heeft ertoe opgeroepen om meer geld uit te trekken voor veiligheid, onder andere voor de politie, omdat dat zeer noodzakelijk zou zijn. Ik denk dat dat, gelet op alle ambities, een terechte conclusie is, dus dat moedig ik van harte aan. Maar ik wil dan ook graag weten: hoe? Daarom wil ik graag een debat met de minister van Justitie en Veiligheid, want hij weet vast meer over de vraag of er geld in aantocht is. Daarom verzoek ik nu om een debat.

De heer Van Raak (SP):

We hebben grote problemen, grote tekorten bij de politie. Ik ben ontzettend blij dat het CDA nu ook zegt: er moet fors meer geld bij, zo snel mogelijk. We hebben een probleem en we hebben een oplossing. Laten we snel een debat voeren en zorgen dat het CDA ook over de brug komt.

De voorzitter:

Mevrouw Van den Boer. Den Boer, zonder "Van". Mevrouw Den Boer, namens D66.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Dit betreft uitspraken van een collega-Kamerlid. Dus om principiële redenen geven we geen steun aan een debat.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter. Wanneer de Voorjaarsnota er is, is dat het moment om daar een debat over te voeren en nu niet. Dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Met principes los je de problemen in onze samenleving niet op. Het is een verstandige aanvraag. Volle steun van DENK.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik vind de verdedigingslijn van de coalitie merkwaardig, om te gaan zeggen: het is ook maar een persoon, een willekeurig iemand. Het is de leider van het CDA. Ik begrijp dat de partijen willen dat we dan na de gemeenteraadsverkiezingen gaan kijken of er boter bij de vis wordt geleverd. Het lijkt me verstandig om dat eerder te doen, dus ik steun collega Kuiken van harte.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, ik steun ook het verzoek van mevrouw Kuiken. Maar dan begrijp ik het inderdaad zo dat het gaat over het onderwerp dat door de heer Buma wordt aangesneden. Het gaat dus niet over zijn uitspraken als zodanig, want gelet op de rolverdeling is dat niet logisch; je kunt daarover niet met de minister spreken. Maar ik steun een debat over "is er voldoende geld voor de politie en hoe kan er meer geld bij komen?"

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Als het dan toch over letterlijke teksten gaat, dan weet ik er nog wel één: er moet meer geld bij dan in het regeerakkoord is afgesproken. De inkt is net droog, dus ik steun dat verzoek heel graag.

De voorzitter:

Mevrouw Kuiken, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Nee, maar wel voldoende steun voor een dertigledendebat. Dank daarvoor aan de collega's. En op 21 maart is het al voorjaar, dus laat het debat maar komen, zou ik zeggen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik geef het woord aan de heer Azarkan.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, dank. Ik heb twee debataanvragen, die ik graag zou samenvoegen. Vorige week werden wij opgeschrikt door berichtgeving over een 14-jarig meisje in Emmeloord. Ze werd van haar fiets getrokken, ze werd in elkaar geslagen en ze werd tegen haar hoofd geschopt. En dat alleen omdat ze een hoofddoek om had. Op 2 maart was er het bericht dat het Joodse restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit was van vandalisme. Dat was de derde keer in korte tijd. Wat is er aan de hand in onze samenleving dat groepen burgers zich geroepen voelen om geweld te gebruiken tegen naar ik denk uitingen van religie?

De voorzitter:

U wilt een debat?

De heer Azarkan (DENK):

Ik heb nog twee minuten, voorzitter.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Het gaat niet met minuten. Het staat standaard op twee minuten.

De heer Azarkan (DENK):

O, oké.

De voorzitter:

Maar de klok loopt niet tijdens de regeling.

De heer Azarkan (DENK):

O, ik dacht al: wat praat ik snel, want hij loopt niet.

De voorzitter:

Nee. Maar ik loop wel, dus ik vind dat ik hierna mevrouw …

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, mag ik dan mijn verzoek aan u vertellen?

De voorzitter:

Ja, hoor. Prima.

De heer Azarkan (DENK):

Ik wil graag een debat met de minister van Justitie en Veiligheid, maar ook met de minister-president, over hoe wij dit in de samenleving moeten stoppen. Een breed debat, over alle actoren die daarin een rol spelen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. In dit land moet je zeker zijn over dat je zelf mag zijn wie je bent, dat je gelooft wat je zelf wilt en dat je mag houden van wie je wilt.

De voorzitter:

U steunt het.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Daarom steun ik het debat van harte.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van de Graaf, eh … de heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Die is zonder "Van", inderdaad. Voorzitter, ik zou dit debat toch uit elkaar willen trekken. Ik vind het twee onvergelijkbare grootheden qua gebeurtenissen. Over de eerste moet de rechter nog uitspraak doen, wanneer de zaak voorkomt. Ik roep dan ook de in dat verhaal genoemde getuige op, en ook die twee blonde jongens met allebei een zwarte jas en stekeltjes, om zich te melden.

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek?

De heer De Graaf (PVV):

Dan kan de rechtsstaat zijn werk doen. Een debat over deel twee steun ik wel.

De voorzitter:

Oké. Maar de heer Azarkan heeft ze samengevoegd. Er is nu maar één verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Het is kiezen of delen.

De voorzitter:

Nee, sorry, niet ermee bemoeien!

De heer De Graaf (PVV):

Mijn voorstel is toch om het debat uit elkaar te trekken.

De heer Azarkan (DENK):

Maar u doet het voorstel niet.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Dus geen steun. Of wel?

De heer Azarkan (DENK):

Dat is lastig, hè?

De heer De Graaf (PVV):

Mijn voorstel is om het uit elkaar … Voorzitter, ik word steeds geïnterrumpeerd vanaf het spreekgestoelte. Mijn voorstel is om het uit elkaar te trekken. Maar wel steun voor het tweede deel van het debat.

De voorzitter:

Dat is nu niet aan de orde.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter, geen steun. Het zijn ergerlijke zaken, maar ze zijn deels nog in behandeling bij de politie. Verder zijn er in dit huis regelmatig debatten over discriminatie, waarin dit onderwerp zonder meer een plaats zou kunnen vinden.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Eens met het CDA. Het is zeer ernstig, maar geen steun voor het debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Dank u wel, voorzitter. Op dit moment geen steun voor het debat, maar ik zou wel een brief willen ondersteunen waarin de minister tekst en uitleg geeft over het aantal incidenten dat mensen overkomt door hun geloofsovertuiging.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, wat de SGP betreft geen steun voor een debat waarin alles op één hoop wordt gegooid. Wij hechten juist aan afzonderlijke debatten. In het verleden heeft de Kamer ook in een motie uitgesproken dat zij bijvoorbeeld over antisemitisme van tijd tot tijd een afzonderlijk debat wil voeren. Dat geldt ook voor geweld tegen bijvoorbeeld homo's of geweld tegen mensen met een bepaalde geloofsachtergrond. Maar wij hebben het liefst dus wel aparte debatten. Geen steun voor één verzameldebat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, beide zaken waar de heer Azarkan op wijst, zijn zeer ernstig. In de eerste loopt het onderzoek nog. Het tweede lijkt op antisemitisch geweld. Daar komt ook al een rondetafel over. Ik zou het niet allemaal op één hoop willen gooien. Op dit moment dus geen steun voor een debat. Er zijn andere manieren om dit te bespreken.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik zou inderdaad graag een brief willen ontvangen. Ik wil er ook wel een debat over wanneer het onderzoek is afgerond. Je kan niet zeggen dat het te maken heeft met discriminatie, want dit is geweld. Dat is iets anders dan een ongelijke behandeling.

De voorzitter:

Ja, maar u steunt dus het verzoek.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ja, maar het is wel al een paar keer aan de orde gekomen dat mensen bij geweld zeggen: het is ook een kwestie van discriminatie. Dat is echt iets anders.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie vindt dit ook ernstige zaken. Wij zouden heel graag een brief willen van het kabinet. Nu geen steun voor een verzameldebat, maar naar aanleiding van de brief kunnen we misschien wel kijken hoe we dit onderwerp kunnen agenderen. Want het verzoek is herhaaldelijk gedaan en er is een probleem.

De voorzitter:

Goed, dan …

De heer Azarkan (DENK):

26?

De voorzitter:

Ja, precies.

De heer Azarkan (DENK):

Weer net niet, hè? Ik blijf het proberen.

De voorzitter:

Zo is dat. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Elke keer wanneer er discussies zijn over Zwarte Piet, zeehelden en het afblazen van een kinderfeest over cowboys en indianen, zegt onze minister-president: het is iets van de samenleving. Het interessante is nu dat we een staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hebben die eigenlijk zegt: je kan niet altijd blijven zeggen "nou, het is iets van de samenleving". Wij van DENK zijn het daar hartgrondig mee eens. Ik ben benieuwd naar de eenheid van kabinetsbeleid hierin. Daarom vraag ik een debat aan met de minister van Binnenlandse Zaken in aanwezigheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Overigens vindt de staatssecretaris, afsluitend, dat deze activisten heel veel podium krijgen. Nou, ik bied de staatssecretaris en alle coalitiepartijen een podium om in de Tweede Kamer het debat te voeren.

De heer Markuszower (PVV):

Steun voor het debat.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

De heer Van Raak (SP):

Geen steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Namens de VVD op dit moment geen steun voor het debat.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, geen steun. We zijn wel benieuwd naar de brief.

De voorzitter:

Oké. Dan kijk ik nu naar het aantal.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, ik ben onder de indruk van de argumentatieve kwaliteiten van de collega's. Ik ga verder met mijn …

De voorzitter:

Ze mogen van mij niet …

De heer Kuzu (DENK):

… volgende verzoek.

De voorzitter:

Even voordat u een conclusie trekt: ik vroeg net om alleen steun te verlenen of geen steun te verlenen, met niet te veel tekst erbij. Ik heb de collega's dus verzocht om niet te veel te motiveren waarom ze voor of tegen zijn. Dat moeten ze in het debat doen.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter …

De voorzitter:

En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kuzu (DENK):

Dank u vriendelijk. Dan ga ik over op mijn volgende verzoek.

Wij werden vanochtend opgeschrikt …

De voorzitter:

Mevrouw Özütok, wilde u iets zeggen? Nee. Oké, gaat u verder, meneer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Wij werden vanochtend opgeschrikt door een nieuw bericht over de Rohingya. De etnische zuivering, zoals de Verenigde Naties het noemen, van de Rohingya in Myanmar gaat onverminderd door. Volgens de VN was er vorig jaar sprake van zwaar bloedvergieten en massaverkrachtingen. Dit jaar is er een intensieve campagne van terreur en uithongering, die lijkt te zijn bedoeld om de achterblijvende Rohingya te verdrijven naar Bangladesh. Voorzitter, dit is een ernstige zaak. Hierover zouden we wat mij betreft zo snel mogelijk een debat moeten voeren met de minister van Buitenlandse Zaken. Ook krijgen wij graag een brief met een kabinetsreactie.

De heer De Roon (PVV):

Steun voor de brief, voorzitter.

De voorzitter:

Niet voor het debat? Nee.

Mevrouw Becker, VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Steun voor de brief, niet voor het debat.

De voorzitter:

De heer Bouali, D66.

De heer Bouali (D66):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vanavond inderdaad ook een debat bij het AO. Dus ik hoop de heer Kuzu daar ook te zien. Dan kunnen we de Rohingya bespreken, een zeer belangrijk onderwerp. En daarnaast: wel steun voor een brief.

Mevrouw Kuik (CDA):

Ik sluit me aan bij mijn collega van D66.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter, om 17.00 uur gaan we het erover hebben. Dus ik hoop dat collega Kuzu daarbij aanwezig is. Net voor het reces hebben we het er nog over gehad. Steun voor de brief. We moeten het hier constant over hebben.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun voor de brief.

De voorzitter:

Niet voor het debat? Nee.

Mevrouw Özütok, GroenLinks.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun voor het debat.

De voorzitter:

Oké. Dan heeft u geen meerderheid, maar ook geen 30 leden, meneer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, overigens een opmerking over dat algemeen overleg. Dat gaat over noodhulp; dat gaat over de humanitaire hulp. Dit gaat echt over veel meer. Dit gaat over het uitmoorden van mensen. Dus de nood is hier wel heel erg hoog, meer dan alleen humanitaire hulp.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan ga ik naar de heer Graus namens de PVV.

De heer Graus (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb een paar maanden geleden inderdaad het grote Schipholdebat aangevraagd. Toen ontstonden er problemen rondom de MER, milieueffectrapportage. Het staat iets verkeerd genoteerd hier in de regeling van werkzaamheden, maar ik heb echt gevraagd om die problemen rondom Lelystad, waaronder ook de MER — dat is echt mijn verzoek geweest — samen te voegen. Dat is uit elkaar gehaald en ik wil dat gewoon weer graag samengevoegd krijgen, ook in het kader van de administratievelastenverlichting en de druk op uw en onze agenda. Ik weet niet hoeveel minuten nu zijn ingepland. Ik meen zes. Mogelijk kan er dan een minuut bijkomen als we het bij elkaar voegen. Dat is mijn verzoek, mevrouw de voorzitter, en ook om het zo snel mogelijk in te plannen natuurlijk.

De voorzitter:

Dus u verzoekt om het debat over het maximumaantal vluchten op Schiphol en het debat over Lelystad samen te voegen.

De heer Graus (PVV):

Ja, maar dat staat er een beetje raar. Op een gegeven moment speelden er belangenverstrengelingen. Dat had ik ook uit de kranten gehaald en daarom heb ik toen dat debat bij het Schipholdebat laten voegen.

De voorzitter:

Oké. De heer Remco Dijkstra.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter, om aan alle verwarring een einde te maken: het zijn heel veel verzoeken. Ik had er net ook een. Ik denk dat het goed is dat de heer Graus het initiatief neemt voor een groot luchtvaartdebat, waarbij we praten over de maximumcapaciteit op Schiphol, de belangenverstrengeling die hij zelf agendeerde en het feit van Lelystad Airport. Maar dat kan pas gebeuren zodra de milieueffectrapportage er is en ook de slottoewijzing. Dan houden we na die technische briefing — ergens in april zal dat zijn — een groot luchtvaartdebat over Schiphol, Lelystad en alles wat erbij hoort. Dat steun ik.

De voorzitter:

Ik weet eigenlijk niet wat u nu doet.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik ondersteun eigenlijk het verzoek van de heer Graus met daarbij een chronologie plus een suggestie om dat ergens in april dan te doen.

De voorzitter:

Ja, oké. Dan ga ik naar de heer Paternotte namens D66.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, volgens mij was mevrouw Kröger de allereerste met een dertigledendebat en had de heer Graus als allereerste een meerderheidsdebat waar Lelystad ook aan gekoppeld was en begrijp ik daarom van beiden het verzoek. Wat mij betreft hebben ze samen dan één debat. Daarom steun ik de heer Graus maar ga ik ervan uit dat of mevrouw Kröger of de heer Graus straks de eerste spreker is. Ik had het liefst het debat van de heer Dijkstra dat eerder vandaag is aangevraagd, apart gehouden. Dat is er nu bijgevoegd. Maar evengoed steun daarvoor en ook voor de voorwaarden die de heer Dijkstra daarbij stelt. Het lijkt ons goed dat debat te voeren na uitspraak van de Commissie voor de m.e.r., zodat we ook zeker weten dat de Kamerbrief van de minister nog staat.

De heer Laçin (SP):

Verwarring alom.

De voorzitter:

Ja.

De heer Laçin (SP):

Het verzoek van de heer Graus was duidelijk: een Schipholdebat plus verstrengeling met Lelystad.

De voorzitter:

Precies.

De heer Laçin (SP):

Dus ik steun het verzoek zeker niet, want Schiphol en Lelystad zijn twee grote aparte debatten, dus wil ik ze ook graag apart voeren.

De voorzitter:

Dat is helder.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, even een punt van orde.

De voorzitter:

Nee, nee, nee.

De heer Graus (PVV):

De heer Laçin steunde die samenvoeging eerder wel.

De voorzitter:

Nee, maar dat gaan we nu niet … Even kijken, de heer Amhaouch.

De heer Laçin (SP):

Kan ik hier heel kort op reageren? De heer Graus heeft eerder het verzoek gedaan om de belangenverstrengeling toe te voegen aan het debat over Schiphol. Ik heb het toen ook niet gesteund, maar er was wel een meerderheid. Lelystad nu op één hoop gooien met Schiphol: zeker niet!

De voorzitter:

Ja, ook dit kan niemand volgen. De heer Amhaouch.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter, steun voor het voorstel van de heer Graus, maar wel in afwachting van het rapport van de Commissie voor de m.e.r. Als we het over de uitbreiding van Schiphol hebben, hebben we ook dat nodig, want het hangt wel degelijk samen met Lelystad.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor de samenvoeging, want de capaciteit van Schiphol hangt ook samen met de opening van Lelystad. Dus dat snap ik wel. De chronologie zoals geschetst ondersteun ik ook.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik ben echt heel erg verbaasd over dit verzoek, want volgens mij lag er gewoon een verzoek van mijn kant tot een debat over Lelystad. Daar is uiteindelijk ook een meerderheid voor gekomen. Ik heb net ook een voorstel gesteund om de aanvraag van de heer Dijkstra bij het debat van de heer Graus te betrekken, omdat ik het belangrijk vind dat alles met betrekking tot Schiphol in één groot debat over Schiphol en het maximum aantal vluchten plaatsvindt. Daarnaast is er om Lelystad gewoon heel veel te doen, met veel gedetailleerde onderzoeken en met de hele MER, en dat vind ik echt zonde om in één debat samen te voegen. Dus geen steun. Ik hoop dat de heer Graus begrijpt dat ik echt van harte steun dat het debat over Schiphol aangevuld wordt met alle onderwerpen die over Schiphol gaan, en dat we apart een debat over Lelystad houden.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, het zijn echt twee heel grote dossiers. Lelystad heeft echt z'n eigen problematiek. We hadden eigenlijk al min of meer afgesproken om daar apart een plenair debat over te houden. Het is heel goed wat de heer Dijkstra gedaan heeft, namelijk weer een aspect van Schiphol toevoegen aan een groot Schipholdebat. Het is ook heel goed om ooit, als de Luchtvaartnota er is, een heel groot debat te hebben over de luchtvaart in Nederland, maar voor nu doen we er echt verstandig aan om die debatten te scheiden.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor een elegante samenvoeging van de debatten.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter, steun voor het verzoek van de heer Graus. Ik merk dat de coalitie het verzoek steunt, maar het debat het liefst na de verkiezingen wil voeren. Dat vind ik wel jammer.

De voorzitter:

Nee, niet uitlokken. Er is een meerderheid voor samenvoegen, maar dit betreft ook mevrouw Kröger, want zij is aanvrager van het debat over Lelystad. Ik zou de heer Graus en mevrouw Kröger willen vragen om even onderling te kijken hoe jullie dit oplossen in de zin van sprekersvolgorde en dergelijke. Dus ik doe ook een beroep op u, meneer Graus, ook al was u misschien eerder met Schiphol.

De heer Graus (PVV):

Ja, precies. Het wordt niet helemaal goed verwoord. Ik heb alle Handelingen nagelezen ...

De voorzitter:

Ja, ik ook!

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, het is echt zo dat ik met Schiphol gewoon de eerste was. Ik heb voorgesteld om het samen te voegen met de MER en de belangenverstrengeling inzake Lelystad. Daar heb ik toen steun voor gekregen. Dat is door de Kamer uit elkaar gehaald, maar oorspronkelijk had ik dat Lelystaddebat ook eerder aangevraagd dan mevrouw Kröger. Daar was ik ook het eerst mee, dus ik begrijp eerlijk gezegd het probleem niet zo.

De voorzitter:

Ja, maar ...

De heer Graus (PVV):

Mevrouw Kröger heeft twee sprekers na mij een dertigledendebat aangevraagd.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Mevrouw Kröger heeft gewoon dat debat over Lelystad op haar naam staan.

De heer Graus (PVV):

Maar dat had ik daarvoor, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Ik kan nu niet gewoon zeggen: dat debat doen we niet.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter ...

De voorzitter:

Ik wil eigenlijk een beroep op jullie beiden doen om even met elkaar te overleggen.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter, het gaat mij niet zozeer om op wiens naam het staat of om weet ik het wat. Het gaat erom dat dit twee onderwerpen zijn, die allebei een apart plenair debat verdienen. Ik vind de inhoud een belangrijker punt dan dit ... Nou ja, ik weet niet welk woord ik eraan wil geven. Verder zou ik ook willen zeggen: als nu door de coalitie besloten wordt om er één debat van te maken, dan blijft mijn dertigledendebat gewoon staan.

De voorzitter:

Ja, het is uw recht om het zo te doen, maar een meerderheid heeft wel besloten om die twee onderwerpen, die twee debatten, samen te voegen. Ik zal ook kijken naar de spreektijden. Ik wil nu eigenlijk een einde maken aan deze discussie.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Niet uitlokken, meneer Graus.

De heer Graus (PVV):

Nee, ik ga niet uitlokken, maar als je feitelijk naar de Handelingen kijkt: ik vroeg dat debat over Schiphol aan en daarna vroeg ik Lelystad erbij.

De voorzitter:

Nee, nee, nee.

De heer Graus (PVV):

Daar kreeg ik steun voor. Daarna heeft mevrouw Kröger pas een dertigledendebat aangevraagd.

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee, nee, nee.

De heer Graus (PVV):

Maar zo is het wel gegaan! De Handelingen liggen vast.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Graus.

De heer Graus (PVV):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dan ga ik nu naar de heer Wiersma namens de VVD-fractie.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter, dank. Vandaag berichtte De Telegraaf over de krapte op de arbeidsmarkt: die neemt elke dag toe en het aantal moeilijk vervulbare vacatures haalt het niveau van voor de crisis in. Tegelijk staan er nog heel veel mensen te springen om een baan. Die mismatch is echt onbevredigend. Daarom wil ik een debat aanvragen met de minister van SZW. Wat mij betreft kan dat in de loop van het voorjaar, want dan komt ook de toegezegde brief van het kabinet over het invulling geven aan een aanvalsplan tegen krapte.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter, steun, ook omdat nog heel veel mensen langs de kant staan of meer uren zouden willen werken omdat ze een kleine deeltijdbaan hebben. Het zou dus goed zijn om hierover te praten. We kunnen dan ook over scholing praten. Ik wil wel graag eerst het actieplan hebben, want anders praten we in het luchtledige.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik steun het verzoek, maar zou het debat wel pas willen inplannen als we het actieplan hebben.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ook steun voor het verzoek.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Van Raak (SP):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Wiersma. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Alkaya namens de SP.

De heer Alkaya (SP):

Dank, voorzitter. Nederland heeft een groot aantal investeringsverdragen met individuele landen, dus ook met EU-lidstaten. Deze verdragen bevatten nog steeds de omstreden private rechtbanken voor bedrijven, met het zogeheten ISDS-mechanisme. Vandaag heeft het Europees Hof besloten dat een van deze verdragen, namelijk het allang achterhaalde verdrag met voormalig Tsjechoslowakije, in strijd is met het Unierecht. Dit verdrag werd nog steeds gebruikt om overheden aan te klagen.

De voorzitter:

En uw verzoek is?

De heer Alkaya (SP):

Graag zou ik een debat willen met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, om te spreken over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor de verdragen tussen Nederland en EU-lidstaten en voor het nieuwe modelverdrag waaraan de minister nu werkt.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun, maar eerst een brief met nadere toelichting.

De heer Bouali (D66):

Eerst een brief; geen steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Eerst een appreciatie van het kabinet en geen steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Een brief en dan ook een debat.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Alkaya.

De heer Alkaya (SP):

Maar wel genoeg steun voor een brief en een dertigledendebat, volgens mij.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet en dit debat toe te voegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Sjoerdsma namens D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, ik zou graag een debat voeren over onze relatie met Rusland, niet omdat een blond politicus zichzelf bondgenoot van Rusland verklaart, maar wel omdat de presidentsverkiezingen eraan zitten te komen, wel omdat er in Oekraïne allerlei dingen fout gaan, wel omdat MH17 centraal moet staan en ook …

De voorzitter:

Ja?

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, ik hoor u ja zeggen, maar ik ga toch eventjes afronden.

De voorzitter:

Nou, kort.

De heer Sjoerdsma (D66):

… ook omdat de heer Poetin een nogal dreigende speech heeft gehouden in de Doema, het parlement van Rusland. Het is zeer belangrijk om van gedachten te wisselen over onze verhouding met Rusland in deze zaal.

De heer Arno Rutte (VVD):

Steun voor het verzoek.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter, als de NAVO de defensiebudgetten tot 2% van het bbp wil verhogen, wat voor Nederland bijna op een verdubbeling van het budget neerkomt, moet je natuurlijk niet raar opkijken als er aan Russische kant ook iets gebeurt, maar ...

De voorzitter:

Steunt u het debat?

De heer De Roon (PVV):

… het Russische defensiebudget is wel maar een fractie van wat de NAVO-landen daarvoor beschikbaar hebben. Het blijft dus van belang om op te letten en te zien wat er gebeurt, daarom …

De voorzitter:

Meneer De Roon …

De heer De Roon (PVV):

… steun ik de brief, maar niet het debat.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van der Staaij.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun.

De heer Van Raak (SP):

Steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Buitenweg nog? Nee. U heeft een ruime meerderheid, meneer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Ja, voorzitter, dat is fijn. Het lijkt me ook, zeker gezien de reactie van de PVV, nogal nodig dat we dit debat voeren.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Arno Rutte, tot slot.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Vandaag kwam uit het jaarverslag van de AIVD het zeer zorgwekkende bericht naar voren dat vanuit het voormalige kalifaat grote druk wordt uitgeoefend op eenlingen in ons land om aanslagen te plegen. Omdat ik mij daar grote zorgen over maak, zou ik daarover een debat willen aanvragen met de minister van Justitie.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de VVD zich daar ook zorgen over maakt, dus van harte steun voor het debat.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik zou graag over het jaarverslag van de AIVD als zodanig — daar komt natuurlijk een brief van het kabinet over — een debat voeren. Om er nu één ding uit te pikken, zou ik wat merkwaardig vinden, dus ik vind het nodig om over het hele jaarverslag een debat te organiseren.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik zou zeggen: eerst een brief en dan daar een debat over, maar niet over één stukje.

De voorzitter:

Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, ik wil eerst een brief. Ik steun het debat wel, maar het kan in dit geval natuurlijk niet zo zijn dat we dan pas over een halfjaar een debat voeren over het rapport van de AIVD. We kunnen het wel op de langetermijnagenda zetten, maar dan hoop ik dat we eerder een AO hebben, want ik vind niet dat we zo lang kunnen wachten. Dus laten we het erop zetten, maar er met elkaar alles aan doen om het eerder te bediscussiëren dan over een halfjaar in de plenaire zaal.

De heer Van Raak (SP):

Er is nu een stuk van de AIVD, een jaarverslag. Dat wordt besproken in de Tweede Kamer, in zijn geheel. Het lijkt mij dat we dat moeten gaan doen, dus niet één aspect in een debat, maar gewoon het hele jaarverslag in een overleg, zoals we gewoon zijn te doen.

De voorzitter:

Dit verzoek steunt u dus niet.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, ik was nog even aan het nadenken, maar ik steun het ook niet, omdat het volgende week in het algemeen overleg meegenomen kan worden. Het gaat niet alleen over die aanslagen, maar ook over die IS-kinderen die daar nog zitten. Laten we dat dus in z'n geheel meenemen. Dat biedt altijd nog ruimte voor aanvullende debatten.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek, maar wel graag breder en snel.

De heer Sjoerdsma (D66):

Ja, voorzitter, het debat moet over het hele rapport gaan, dus geen steun op dit punt.

De voorzitter:

Er is dus geen meerderheid voor een debat over dit specifieke onderdeel, maar ik begrijp dat men wel bereid is om mee te denken over een debat over het jaarverslag in zijn geheel.

De heer Arno Rutte (VVD):

Ja, voorzitter, ik hoor het ook. Dertig leden zijn gauw binnen, maar ik vind het onderwerp veel te belangrijk om het op de ellenlange lijst met dertigledendebatten te laten zetten, dus we gaan kijken waar we dit sneller en beter kunnen bespreken.

De voorzitter:

Dat is heel fijn, dank u wel. Was er om een brief gevraagd? Ja, hè? Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.50 uur tot 17.00 uur geschorst.