Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 57, item 34

34 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven - 34893

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 februari 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende voorstellen van wet:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34892

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 februari 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos) - 34896

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 maart 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius) - 34897

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 maart 2018

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Landgebonden asielbeleid Somalië - 19637-2370

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen - 20454-128

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over onder andere de geannoteerde agenda informele RBZ Handel op 26-27 februari 2018 - 21501-02-1828

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 15 en 16 februari 2018 - 21501-02-1834

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken op 27 februari 2018 - 21501-02-1836

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de eurogroep en Ecofin-Raad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel - 21501-07-1487

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Europese Raad en Saheltop van 23 februari 2018 - 21501-20-1307

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 02 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart 2018 te Brussel - 21501-28-169

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 31 januari - 2 februari 2018 - 21501-30-420

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart 2018 - 21501-30-421

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 maart 2018 - 21501-31-477

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU publieke consultatie over de evaluatie van EU-steun voor de hervorming van het openbaar bestuur in het kader van het Instrument voor Pre-Accessiesteun (IPA en IPA II) en het Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI/ENI) tussen 2007 en 2016 - 22112-2488

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publieke consultatie inzake herziening van het Europese beleid inzake Monitoring, Rapportage en Verificatie van CO2 emissies van maritiem transport - 22112-2489

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Conceptreacties op consultatie over EU-financiering op het gebied van investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen en de interne markt - 22112-2490

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance - 22112-2491

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - 22112-2492

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie - 22112-2493

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling - Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving - 22112-2494

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen - 22112-2495

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging BTW-richtlijn wat de btw-tarieven betreft - 22112-2496

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn BTW- bijzondere regeling voor kleine ondernemingen - 22112-2497

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op aanbevelingen transparantiepaper "Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens" - 22112-2498

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets - 22112-2499

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen - 22112-2500

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 02 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de landelijke werking van de ov-chipkaart en enkele technische wijzigingen alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer - 23645-657

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen inzake uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (brexit) - 23987-218

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Strategie voor de Westelijke Balkan: waarden omarmen, voorwaarden vervullen - 23987-219

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-220

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-426

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Einde Verdrag tenuitvoerlegging Noorse vonnissen in Nederland - 24587-717

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking - 25087-188

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afspraak tussen Nederland en België inzake pensioenproblematiek - 25087-189

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan - 25268-158

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheid Mijn DUO vanaf 29 maart 18:00 uur tot en met 30 april 2018 - 25268-159

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de resultaten van het gesprek met de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over de stand van zaken rondom de informatievoorziening en het invorderingsproces van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 25268-160

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vingerafdrukken in het paspoort - 25764-108

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken omtrent hervormingsagenda Verenigde Naties - 26150-169

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken kapitaalverhoging Wereldbankgroep - 26234-208

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen in de toerismesector en aanpak spreiding van toerisme - 26419-67

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 02 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-rapport "Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen" - 26485-256

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)-convenantenbeleid - 26485-257

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid - 26643-525

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarrapportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing - 26643-526

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over onderzoek naar algoritmen - 26643-527

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs - 26695-121

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vormgeving Invest-NL - 28165-281

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inwerkingtreding strafbaarstelling misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven - 28498-42

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veiligheidsmonitor 2017 - 28684-517

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de aanpassingen ten aanzien van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-198

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017 - 29247-254

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) - 29282-302

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op het rapport van Oxfam inzake het onderzoek dat door Oxfam is gedaan naar de relatie tussen het conflict in Afghanistan en terugkeer - 29344-133

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit - 29383-293

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening - 29447-41

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning medicinale cannabis - 29477-470

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de relatie tussen antidepressiva en agressie - 29477-471

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deelrapport "Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders" - 29538-251

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee - 29684-159

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken - 29924-157

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT) - 30111-107

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen binnen de pilot "adaptief aan de grens" door de Koninklijke Marechaussee (KMar) - 30176-36

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding extra middelen topsport - 30234-176

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis - 30597-491

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5); Straatsburg, 22 juni 2017 - 30952-301

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 29 juni 2017 - 30952-302

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 02 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van 25 november 2016, 27 februari 2017, 3 maart 2017 en 16 juni 2017 van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, tot stand gekomen te Chicago op 7 december 1944 - 30952-303

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 02 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (Kamerstuk 31142-64) - 31142-80

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start ontwikkelfase curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs - 31293-386

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport: "Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen" - 31305-238

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang - 31322-345

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021 - 31409-184

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procedure ontslag van een burgemeester - 31570-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie rapport "Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders" - 31839-613

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het rapport "Baten en lasten geherwaardeerd" van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-107

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht "Tekort aan luchtverkeersleiders leidt regelmatig tot sluiten van luchtruim" - 31936-461

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-462

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beëindigen garantie op crisisgerelateerde activa DNB - 32013-165

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over ontwikkelingen rondom cryptovaluta - 32013-166

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiscale beleidsagenda - 32140-33

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel - 32317-507

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018 - 32545-77

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning intensiveringsmiddelen humanitaire hulp 2018 en korte terugblik op 2017 - 32605-213

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van het rapport van het Panel of Experts van het VN-sanctiecomité voor Jemen - 32623-198

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Impuls voor toegepast onderzoek - 32637-301

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel - 32637-302

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke informatie inzake het VN-verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven - 32735-185

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord - 32813-163

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie in 2018 - 33009-49

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over Schatkistbankieren Depositogarantiefonds - 33227-14

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 - 33552-43

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationale Bijenstrategie - 33576-122

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake een appreciatie van de multilaterale scorekaarten - 33625-255

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot deelname aan het Europees OM (herdruk) - 33709-14

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Platform Scheiden zonder Schade - 33836-23

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een speciaal MH17-archief en informatie over de eindfase van het project "Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17" - 33997-112

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken dossier MH17 - 33997-113

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018, over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken - 34323-22

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport "Gezond verstand" van het Rathenau Instituut - 34477-33

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan AEDES over de wijziging van de Warmtewet - 34723-28

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Von Martels en Amhaouch over complete realisering van de Maaslijn - 34775-A-58

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA) - 34775-IIA-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan Sint Eustatius en Sint Maarten en de 28ste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de plannen van aanpak politie en gevangenis - 34775-IV-32

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV) - 34775-IV-33

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van V en J - 34775-VI-93

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over de planningsbrief 2018 - 34775-VII-54

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) - 34775-VII-55

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII) - 34775-VII-56

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - 34775-XII-71

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017 - 34775-XII-72

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2018 - 34775-XIII-131

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (XIII) - 34775-XIII-132

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 34775-XVI-124

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-125

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2018 - 34775-XVI-126

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mutaties in de verplichtingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017 ten opzichte van de tweede suppletoire wet - 34775-XVII-52

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Decemberbrief 2017 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet - 34775-XVII-53

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging n.a.v. het mondelinge vragenuur van 13 februari 2018 over Oxfam in Haïti - 34775-XVII-54

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herstel omissie innovatiebox - 34785-77

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van vragen die geen directe relatie hebben met de maatregelen uit het Belastingplan 2018 - 34785-78

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet - 34880-2

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over de reactie van VOS/ABB op het adviesrapport "Gewoon goed onderwijs!" van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 2018Z03377

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 23 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens - 2018Z03386

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Wijziging ambtelijke vertegenwoordiging besloten technische briefing inzake de bescherming van publieke ambtsdragers - 2018Z03400

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op een brief van mevrouw H. van de L. te G. inzake een verzoek tot rehabilitatie in het conflict met het ministerie van Financiën naar aanleiding van de nationalisatie van SNS Reaal - 2018Z03454

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel toezending reactie op het rapport "Merchants of Misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" - 2018Z03476

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake visumregels Saudi-Arabië - 2018Z03499

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 27 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Informatie over de gang van zaken rond het destijds uitgevoerde onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 - 32293-20

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 05 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van het lid Belhaj: "Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie" - 34895

Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 27 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de wintervergadering 2018 - 22718-40

adjunct-griffier, J.P. Verstraten - 01 maart 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893);

b. de vaste commissie voor Defensie:

- Initiatiefnota van het lid Belhaj: "Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie" (34895).