Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634314 nr. 17

34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in Nederland nog steeds buurten en wijken zijn waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat;

overwegende dat dit in ieder geval speelt in wijken waarin door de Minister voor Wonen en Rijksdienst complexen, straten of gebieden zijn aangewezen voor het toepassen van het instrumentarium van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek;

overwegende dat het toepassen van dat instrumentarium alleen effectief is als het onderdeel is van een totaalaanpak van de leefbaarheid in de betreffende wijk;

overwegende dat aanpak van leefbaarheid beter al eerder kan starten om te voorkomen dat verstrekkende middelen als die uit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek moeten worden ingezet en dat het investeringsbudget stedelijke vernieuwing daarvoor destijds een effectief hulpmiddel was;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de verhuurderheffing de mogelijkheden te onderzoeken om opnieuw een investeringsbudget stedelijke vernieuwing te creëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries