20 Stemmingen moties Fusies en voorzieningenplanning po en vo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Fusies en voorzieningenplanning po en vo,

te weten:

 • -de motie-Van Meenen/Klein over schrappen van de fusietoets voor het primair onderwijs (31288, nr. 364);

 • -de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over een voorstel voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo (31288, nr. 365);

 • -de motie-Voordewind c.s. over behouden van de kleinescholentoeslag (31288, nr. 366);

 • -de motie-Rog/Ypma over onderzoek naar versterking van de positie van ouders (31288, nr. 367);

 • -de motie-Bisschop over versoepelen van de criteria ten aanzien van de marktpositie in het basisonderwijs (31288, nr. 368);

 • -de motie-Jasper van Dijk over afzien van deze wijziging van de fusietoets (31288, nr. 369);

 • -de motie-Straus/Van Meenen over een procedure die medezeggenschapsraden de mogelijkheid biedt om de CFTO te vragen de fusie-effectrapportage te beoordelen (31288, nr. 371);

 • -de motie-Straus over in kaart brengen van de voor- en nadelen van verruiming van de voorwaarden in de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs (31288, nr. 373);

 • -de motie-Beertema over uitstel van besluitvorming met betrekking tot de fusietoets (31288, nr. 374);

 • -de motie-Ypma c.s. over aanpassen van de Regeling en beleidsregels fusietoets voor het primair onderwijs (31288, nr. 375);

 • -de motie-Ypma c.s. over expliciet opnemen van de factor krimp als verzwaarde rechtvaardigingsgrond (31288, nr. 376);

 • -de motie-Ypma c.s. over initiatiefrecht voor ouders in het kader van de medezeggenschap (31288, nr. 378).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Meenen/Jasper van Dijk (31288, nr. 365) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, anders dan in het primair- en voortgezet onderwijs, er geen instemmingsrecht is van de medezeggenschap op fusies in het middelbaar beroeps onderwijs;

overwegende dat studenten en personeel als geen ander kunnen beoordelen of een fusie wenselijk is;

verzoekt de regering, een voorstel uit te werken voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 380, was nr. 365 (31288).

De voorzitter:

De motie-Ypma c.s. (31288, nr. 378) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schoolbesturen in krimpgebieden ervoor kiezen om de laatste school in een dorp te sluiten, terwijl deze school onderwijs van goede kwaliteit aanbiedt;

constaterende dat ouders van leerlingen of de leerkracht een dergelijke sluiting momenteel niet kunnen voorkomen;

van mening dat in het onderwijs de kwaliteit van een school voorop moet staan en tegelijk de wensen van leerlingen en leerkracht zo veel mogelijk leidend moeten zijn;

overwegende dat daarom de directe invloed van ouders en docenten versterkt moet worden, zodat er sprake is van een volwaardige gesprekspartner;

overwegende dat het idee van de coöperatieschool (zoals geopperd door coöperatie van kleine scholen) van dorpsscholen die kwalitatief goed presteren een alternatief kan bieden om alsnog te blijven voortbestaan;

verzoekt de regering om binnen het experimenteerartikel in de WPO ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht te geven om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie;

verzoekt de regering tevens om advies te vragen aan het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische gang van zaken bij het benutten van een coöperatie die dient als bevoegd gezag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 381, was nr. 378 (31288).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik wijs erop dat de gewijzigde motie-Van Meenen/Jasper Van Dijk (31288, nr. ??, was nr. 365) voor de stemmingen is aangehouden.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Klein (31288, nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31288, nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog/Ypma (31288, nr. 367).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (31288, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31288, nr. 369).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Straus/Van Meenen (31288, nr. 371).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Straus (31288, nr. 373).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31288, nr. 374).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31288, nr. 375).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ypma (PvdA):

Voorzitter. Nu mijn motie (31288, nr. 375) is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet ontvangen waarin staat hoe het deze motie op basis van leerlingenaantallen gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Ypma c.s. (31288, nr. 376).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ypma c.s. (31288, nr. 381, was nr. 378).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven