17 Stemming andere motie Vervangen verplichte maatschappelijke stage

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen,

te weten:

  • -de motie-Jadnanansing/Straus over de kennisbasis science als richtinggevend kader voor science-onderwijs in de onderbouw (33740, nr. 13).

(Zie vergadering van 19 februari 2014.)

In stemming komt de motie-Jadnanansing/Straus (33740, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven