21 Stemmingen moties Eindtoetsen in het primair onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Eindtoetsen primair onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen/Rog over een overgangsregeling met betrekking tot de eindtoets voor het schooljaar 2014-2015 (33157, nr. 55);

  • -de motie-Bisschop over enkel de domeinen rekenen en taal betrekken bij het kwaliteitsoordeel over de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem (33157, nr. 58).

(Zie vergadering van heden 20 februari 2014.)

In stemming komt de motie-Van Meenen/Rog (33157, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (33157, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven