12 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, vanmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Hijum (32317, nr. 210), de aangehouden motie-Voordewind (19637, nr. 1780), de aangehouden moties-Voortman c.s. (19637, nrs. 1782 en 1783) en de aangehouden motie-Maij/Schouw (19637, nr. 1785).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

maandag 3 maart 2014 van 11.00 tot 16.15 uur van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33847).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik in het Presidium het lid Van Bommel tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Voorts benoem ik in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Siderius tot lid in de bestaande vacature,

en in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Siderius tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, met als eerste spreker de heer De Graaf van de PVV;

  • -het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari, met als eerste spreker mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Gisteravond waren er in één keer grote problemen op het spoor doordat tijdens de spits een flink aantal wissels in de Randstad acuut vervangen moest worden. Dat roept bij mij allerlei vragen op over de toestand van het onderhoud van het spoor. Daarom wil ik daarover graag een debat met de staatssecretaris. Ik zou ook graag een brief met een reactie van haar willen.

De voorzitter:

Er is verzocht om steun voor het houden van een debat met de staatssecretaris van Infrastructuur over de problemen op het spoor door de vervanging van wissels.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter …

De voorzitter:

Pardon ik vergat de interruptiemicrofoon aan te zetten. Gaat uw gang, mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor het debat, want het lijkt erop dat NS en ProRail elkaar nu volledig in de haren gevlogen zijn. Dit is niet goed voor de reiziger. Daarom steun ik het verzoek van D66.

De heer Hoogland (PvdA):

Het is ook goed om dingen altijd een beetje in proportie te zien. Wat ons betreft ontvangen we eerst een brief met informatie. Als we de vervoer- en beheerplannen bespreken, kunnen we er tijdens een AO rustig over debatteren.

De heer De Graaf (PVV):

In de eerste of de tweede week na het reces is er een AO dat met het spoor te maken heeft. Wat ons betreft voegen we het daarbij.

Mevrouw De Boer (VVD):

In principe steun voor het debat en ook voor een brief om opheldering te krijgen hierover, maar als het eerder kan worden geagendeerd in een AO, zou dat onze voorkeur hebben. Er werd al een AO genoemd. Dat gaat eigenlijk over ov …

De voorzitter:

Maar u steunt het wel?

Mevrouw De Boer (VVD):

Ik steun in principe het debat, maar we moeten even bekijken of we het op een eerder moment in een AO kunnen agenderen.

De heer De Rouwe (CDA):

Het CDA steunt het verzoek om een debat en een brief.

De heer Smaling (SP):

Ik steun het verzoek om een debat, waarbij de Chinese muur tussen de NS en ProRail wat mij betreft weer prominent op de agenda mag komen.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, u hebt steun voor het houden van een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De voorzitter steunt het verzoek om een debat ook. Ook steun voor een brief.

De voorzitter:

U hebt nog meer steun voor het houden van een debat. U wilt ook een brief. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Als er behoefte is aan aanvullende vragen in het kader van die brief, kunt u dat buiten de vergadering om met elkaar afspreken. De spreektijd is vier minuten per fractie. Ik zal mij inspannen om dat debat zo snel mogelijk in te plannen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

De ILT heeft een rapport uitgebracht dat betrekking heeft op deze problematiek. De Kamer heeft dat nog niet ontvangen en ik zou dat rapport zo snel mogelijk naar de Kamer willen hebben. Het is mogelijk dat dit rapport aanleiding geeft tot een wat uitgebreidere reactie. In dat geval zou ik graag vijf minuten spreektijd per fractie willen. Ik houd ook de optie open om dit onderwerp toe te voegen aan het AO. Misschien wilt u daar rekening mee houden?

De voorzitter:

Ik stel voor, dit debat nu op de lijst zetten met vier minuten spreektijd per fractie. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan kunnen wij er altijd in de regeling op terugkomen. Ook dit gedeelte van het stenogram zal ik doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Slob van de ChristenUnie. Ik verzoek de andere leden om iets stiller te zijn. Dat geldt ook voor de mensen achter mij. Dan kan ik het ook horen.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zal luid en duidelijk spreken. Op 26 november van vorig jaar heb ik een debat aangevraagd over het door het kabinet gelanceerde begrip "participatiemaatschappij". Ik heb gevraagd om daar eerst een brief over te sturen, zodat wij precies weten wat het kabinet daarmee bedoelt. Het debat zou na het kerstreces plaatsvinden. De brief is er nog niet. Daarom rappeleer ik. Ik wil dit debat snel na het voorjaarsreces houden. Ik hoop dat u er ook wat de agendering betreft, snelheid in kunt brengen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Daarin zal ik de urgentie door laten klinken die u zojuist heeft verwoord. Zodra de brief er is, zal ik het debat inplannen, want dat was de afspraak. Ik hoop dat dit snel na het voorjaarsreces kan; dat is natuurlijk ook na het kerstreces.

Het woord is aan mevrouw Agema van de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De staatssecretaris van VWS liet vanmorgen in De Telegraaf optekenen dat hij denkt dat het probleem minder erg is dan wordt voorgesteld. Ik heb het dan over het probleem van de onterechte declaraties van zorginstellingen. Daar hebben wij straks een debat over. Kennelijk heeft de staatssecretaris meer informatie dan wij. Ik vraag hem om de Kamer voor aanvang van het debat een brief te sturen, waarin hij uitlegt waarom hij denkt dat het allemaal wel mee zal vallen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dit debat staat nu voor 18.30 uur op de agenda. Ik stel voor dat wij daarvoor de dinerpauze houden, zodat de leden ook de tijd hebben om de brief te lezen.

Hiermee is een eind gekomen aan de regeling van werkzaamheden. Voordat wij gaan stemmen, schors ik vijf minuutjes.

De voorzitter:

Ik verzoek de leden die dat nog niet hebben gedaan, alsnog de presentielijst te tekenen.

Op verzoek van de indieners heb ik besloten het VAO Strafrechtelijke onderwerpen en het VAO Politieonderwerpen van de agenda voor de vergadering van vanavond af te halen. Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Een aantal leden heeft gemeld dat zij iets over de stemmingslijst willen zeggen. De heer Van Meenen staat niet op mijn lijstje, maar hij staat op dit moment wel bij de microfoon. Hij krijgt van mij als eerste het woord.

De heer Van Meenen (D66):

Ik zou graag de gewijzigde motie-Van Meenen/Jasper van Dijk (31288, nr. ??, was nr. 365) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Meenen stel ik voor, zijn motie (31288, nr. 365) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Ypma (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag de motie-Ypma (31288, nr. 377) intrekken in verband met een prachtige toezegging van de staatssecretaris.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ypma (31288, nr. 377) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, ik wil graag de motie-Lodders c.s. (26991, nr. 401) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Lodders stel ik voor, haar motie (26991, nr. 401) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Motie 26991, nr. 402 komt dus gewoon in stemming.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, wij willen graag de motie-Bisschop (33157, nr. 57) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor, zijn motie (33157, nr. 57) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter, ik wil graag dat de motie-Jasper van Dijk/Ypma (31288, nr. 370) wordt aangehouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (31288, nr. 370) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zie dat mevrouw Van Veldhoven ook nog iets wil zeggen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ja, ik wil iets zeggen over een motie. Ik sta te bladeren in de stemmingslijst, maar ik kan de motie zo gauw niet vinden.

De voorzitter:

U kunt tijdens de stemmingen ook altijd nog even iets zeggen over een van uw moties, mevrouw Van Veldhoven. We zullen het merken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, ik wil graag dat er hoofdelijk wordt gestemd over het amendement-Karabulut/Voortman (33161, nr. 145), het amendement over de zorgplicht voor de sociale werkvoorziening.

De voorzitter:

Dat gaan we doen.

De vergadering wordt van 16.55 uur tot 17.01 uur geschorst.

Naar boven