18 Stemmingen moties NVWA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO NVWA,

te weten:

  • -de motie-Thieme over opnemen van dierenwelzijn in artikel 2, lid 1a van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling (26991, nr. 398);

  • -de motie-Van Gerven over de NVWA onder primaire verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS brengen (26991, nr. 399);

  • -de motie-Van Gerven over het aanstellen van een officier van justitie dierenwelzijn en voedselfraude (26991, nr. 400);

  • -de motie-Lodders c.s. over in stand houden van de faciliteit voor stalkeuring (26991, nr. 402);

  • -de motie-Dik-Faber over een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (26991, nr. 403);

  • -de motie-Dik-Faber over betrekken van private keuringsinstanties bij het plan van aanpak (26991, nr. 404);

  • -de motie-Geurts/Lodders over in stand houden van de tweede verzamelslag slachtschapen en -geiten en weiderunderen en kalveren (26991, nr. 405);

  • -de motie-Geurts over een adviesraad van landbouwvertegenwoordigers en de Dierenbescherming (26991, nr. 407);

  • -de motie-Graus/Helder over opleggen van gevangenisstraffen voor voedselfraudeurs (26991, nr. 409).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn moties (26991, nrs. 399 en 400) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (26991, nr. 404) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de retributies voor het bedrijfsleven in 2014 met ruim 9 miljoen euro (16%) te verhogen;

van mening dat de NVWA eerst zelf een verbeter- en efficiëntieslag moet maken alvorens de rekening bij het bedrijfsleven neer te leggen;

overwegende dat private keuringsinstanties, onder toezicht van de NVWA, de keuringen mogelijk goedkoper kunnen doen;

verzoekt de regering, voorlopig af te zien van het verhogen van de retributies, het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid af te wachten en private keuringsinstanties te betrekken bij de uitwerking van het plan van aanpak richting een efficiënt en risicogebaseerd toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 410, was nr. 404 (26991).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Thieme (26991, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (26991, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (26991, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber (26991, nr. 410, was nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (26991, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (26991, nr. 407).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Helder (26991, nr. 409).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven