25 Stemming motie Vreemdelingen- en asielbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid,

te weten:

  • -de motie-Voordewind c.s. over alternatieve opvang voor kinderen (19637, nr. 1780);

  • -de motie-Voortman c.s. over geen grens- of vreemdelingenbewaring voor minderjarige vreemdelingen per 1 juni (19637, nr. 1782);

  • -de motie-Voortman c.s. over onderzoek naar alternatieven voor vreemdelingen- en grensdetentie van minderjarige kinderen (19637, nr. 1783);

  • -de motie-Maij/Schouw over onderzoek naar alternatieven voor vreemdelingen-en grensdetentie van minderjarige kinderen (19637, nr. 1785).

(Zie vergadering van 13 februari 2014.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Het gaat om de motie op stuk nr. 1785, de motie-Maij/Schouw, waarin een onderzoek wordt gevraagd naar alternatieven voor het opvangen van kinderen in de cel. Daarover hebben wij verschillende debatten gevoerd en er zijn verschillende brieven aan de Kamer gestuurd. In de motie wordt gevraagd om nog een keer een inventarisatie te doen, maar de intentie zou moeten zijn om de kinderen echt uit de cel te halen en niet meer in de cel op te vangen. Het gaat om asielzoekerskinderen. Omdat die intentie ontbreekt, zullen wij de motie niet steunen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ook voor GroenLinks staat als een paal boven water dat je asielzoekerskinderen niet opsluit. Er is onderzoek gedaan naar diverse alternatieven en wij willen dat deze zo snel mogelijk in de praktijk worden gebracht. Vandaar onze moties hierover. De motie-Maij/Schouw bepleit om weer onderzoek te doen, maar doet er niets aan om kinderen die opgesloten worden, niet meer op te sluiten. Zelfs de staatssecretaris van Justitie noemde deze motie overbodig. Om die reden zullen wij de motie niet steunen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1780).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1782).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 1783).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maij/Schouw (19637, nr. 1785).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven