23 Stemmingen moties Belastingverdrag tussen Nederland en Ethiopië

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84),

te weten:

  • -de motie-Merkies over uitvoeren van een impact assessment (33638, nr. 10);

  • -de motie-Merkies over meer openbaarheid in de discussie over belastingafdracht van multinationals (33638, nr. 11);

  • -de motie-Klaver over openbaren van het informatieverzoek (33638, nr. 12);

  • -de motie-Klaver over een openbare stakeholdersconsultatie (33638, nr. 13).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klaver stel ik voor, zijn motie (33638, nr. 12) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Merkies (33638, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Merkies (33638, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver (33638, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wij hebben een foutje gemaakt. Wij wensen geacht te worden te hebben tegengestemd.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 13 blijft verworpen, maar de tegenstem van de PVV is opgenomen in de Handelingen.

Naar boven