24 Stemming motie Informele JBZ-Raad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014,

te weten:

  • -de motie-Van Hijum over strenge en meer uniforme voorwaarden voor de toelating van vermogende vreemdelingen (32317, nr. 210).

(Zie vergadering van 29 januari 2014.)

De voorzitter:

De motie-Van Hijum (32317, nr. 210) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse EU-lidstaten onder verschillende voorwaarden paspoorten en verblijfsvergunningen verstrekken aan vermogende vreemdelingen van buiten de EU;

voorts constaterende dat personen die eenmaal de status van langdurig ingezetene van een EU-lidstaat hebben verkregen, het recht hebben om vrij te reizen en te wonen en werken in andere lidstaten;

overwegende dat een ruime toelating van vermogende vreemdelingen via de "achterdeur" het Europese migratie- en asielbeleid kan ondermijnen, dat zich richt op bescherming van vluchtelingen en een selectieve toelating van hooggekwalificeerde kennis- en arbeidsmigranten van buiten de EU;

verzoekt de regering om zich in de JBZ-Raad in te zetten voor strenge en meer uniforme voorwaarden voor de toelating van vermogende vreemdelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 216, was nr. 210 (32317).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Hijum (32317, nr. 216, was nr. 210).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven