31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 380 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 365

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, anders dan in het primair- en voortgezet onderwijs, er geen instemmingsrecht is van de medezeggenschap op fusies in het middelbaar beroeps onderwijs;

overwegende dat studenten en personeel als geen ander kunnen beoordelen of een fusie wenselijk is;

verzoekt de regering, een voorstel uit te werken voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Jasper van Dijk

Naar boven